Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 12 120 728-365 888393 948-4 137 070-1 093 470110 2182 505 397139 793269 1391 505 424360 596-999 891239 89415 403--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 190 910-121 145158 635-1 379 612-239 59517 3571 149 56431 96787 502400 201278 423-268 13058 7793 621--
1.1.2. Verejná správa812 424-28 76122 728-465 776-36 6053 633137 2275 15411 65352 2656 132-38 6293 861973--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny7 117 394-215 982212 585-2 291 682-817 27089 2281 218 606102 672169 9841 052 95876 041-693 132177 25410 809--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 042 214-130 83287 767-807 344-390 81235 350539 22359 30765 612588 05136 978-218 59282 3467 484--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 525 878-68 08796 356-1 425 892-414 04453 252587 77240 61472 704311 47222 817-347 48085 3882 906--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 481 240-21 2848 579-172 808-55 5577 306127 54112 66712 34033 1981 175-20 1858 6001 488--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 372 606-39 81672 215-936 871-280 38936 299388 59326 72855 926155 7788 326-304 66567 000734--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 672 032-6 98715 562-316 213-78 0989 64771 6381 2194 438122 49613 316-22 6309 788684--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)501 897-16 69225 993-53 002-9 56751672 6532 62730 994146 88215 238-118 2999 434398--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)47 409-3722 471-5 444-2 85111118 9581226746 5531 008-8 7578818--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 989 393-69 973190 992-966 431-221 64018 120697 86139 232140 458282 722194 149-142 86824 9473 499--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 293 640-34 64720 647-655 057-29 6709 245276 67052163 33864 581108 633-21 5139 1181 329--
1.2.1.1. do 1 roka 253 053-1 185812-11 461-9 4756 411161 846631 54130328 683-1 0442861 086--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 96 719-8302 611-56 141-1 62336320 72101 7282 2549 584-7927212--
1.2.1.3. nad 2 roky 943 868-32 63217 224-587 455-18 5722 47194 10351530 06962 02470 366-19 6778 760231--
1.2.2. Verejná správa 1 267 783-22 435152 294-242 934-148 5474 131274 80533 42950 879188 46154 683-89 1426 0432 002--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 427 970-12 89118 051-68 440-43 4234 744146 3865 28226 24129 68030 833-32 2139 786168--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)76 224-5155-1 529-731372 235716371 349210-010--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny912 187-31 12522 074-308 801-77 4902 663275 6638 2238 525113 2597 337-38 07618 951722--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 284 106-7 80010 949-47 869-15 744533116 2651 1623 13057 3843 372-16 7423 156219--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny628 081-23 32511 125-260 932-61 7462 130159 3987 0615 39555 8753 965-21 33415 795503--
1.5. Zahraničné aktíva 2 693 172-99 941147 920-844 053-86 15741 898551 53128 050268 641104 222238 864-251 23530 660781--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)159 412-5 0473 696-32 389-19 80979432 9903 6442 20245 9203 649-6 0643 208573--
1.7. Ostatné aktíva1 072 252-18 97672 896-133 910-72 29320 590379 21512 80351 494215 70620 371-46 64627 352555--
1.8. Celkom20 023 371-591 001831 582-6 424 183-1 570 933194 2964 514 892231 820741 0942 268 600825 179-1 484 782345 00921 532--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny10 765 546-334 371436 458-3 687 136-992 10090 8352 265 085157 853275 7621 148 486368 467-814 188194 80516 821--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 365 882-127 154136 466-1 461 115-293 15619 0921 130 66626 983146 596447 830203 659-309 30263 8633 645--
2.2.2. Ústredná štátna správa 131 323-2 5891 246-45 946-22 2271 79130 6142 8382 3269 8904 374-3 5603 922410--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 6 268 341-204 628298 746-2 180 075-676 71769 9521 103 805128 032126 840690 766160 434-501 326127 02012 766--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 240 705-64 51469 537-640 070-186 61444 825336 29978 51849 762512 53256 642-153 86947 5234 407--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 280 017-140 03286 117-929 014-268 15416 337364 50735 61467 85251 15895 420-146 35979 4537 766--
2.2.3.2.1. do 1 roka 945 485-79 80254 451-226 292-154 93110 93257 36032 05649 26740 58587 068-83 51369 2285 818--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov75 937-8 6304 076-19 074-21 8302 9462 8933241 2966 2621 113-1 7935 700519--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 258 595-51 60027 590-683 648-91 3932 459304 2543 23417 2894 3117 239-61 0534 5251 429--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 534 253-3141 573-594 429-145 3078 769358 1033 3049 07264 7278 223-200 69944593--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 443 128-3141 571-505 251-145 3078 769358 1032 1049 02864 6767 576-200 69644539--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace91 125-02-89 178-0001 2004451647-3054--
2.2.3.4. REPO operácie213 366-791 519-16 562-76 6422144 89610 59615462 349149-39900--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)667 966-01 855-36 504-56 7757 743344 77315 25117 362105 76780 931-01 0050--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 207 062-138 89665 186-1 493 948-120 11526 963577 82374851 382399 41555 501-248 94628 1381 029--
2.4.1. do 1 roka 5)321 941-3 2536 667-42 658-24 43115 366183 45749712 0281598 922-24 4376660--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)125 941-1 3273 029-85 940-7 64277611 01802 11710 881723-2 486142--
2.4.3. nad 2 roky2 759 180-134 31655 490-1 365 350-88 04210 821383 34825137 237388 37545 856-222 02328 071927--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 152 461-33 49335 415-291 255-122 72918 756299 03119 56038 411158 49639 988-64 37230 9552 161--
2.6. Zahraničné pasíva2 719 868059 475199 1240630 8490189 26427 554528 34223 368303 007159 555261 6560269 99167 6841 089--
2.7. Ostatné pasíva 1 510 468-24 76693 544-284 491-89 95022 445499 83815 04055 170296 88118 636-87 28522 422432--
2.8. Celkom20 023 371-591 001831 582-6 424 183-1 570 933194 2964 514 892231 820741 0942 268 600825 179-1 484 782345 00921 532--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt