Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 12 674 933-383 111417 714-4 182 720-1 225 641116 5722 598 281146 723337 2241 548 931382 350-1 081 823253 84317 201--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 416 884-126 967177 377-1 434 462-259 70816 2751 179 95227 347120 763411 867302 013-298 38361 7704 044--
1.1.2. Verejná správa808 987-29 44824 325-456 386-37 7643 672138 6694 58815 10153 2884 516-37 0764 1541 087--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny7 449 062-226 696216 012-2 291 872-928 16996 6251 279 660114 788201 3601 083 77675 821-746 364187 91912 070--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 122 022-114 88888 151-794 556-443 49737 177558 94663 15479 616595 62334 864-227 93083 6208 358--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 758 072-93 082102 126-1 436 113-468 07958 854629 95448 71789 942342 51623 142-371 93793 6103 248--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 509 318-24 5788 202-176 006-60 1767 936131 60916 08914 23437 6951 282-22 1609 3511 663--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 554 051-47 40478 739-947 774-322 96040 640425 27031 22170 520179 0009 098-327 57173 854820--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 694 703-21 10015 185-312 333-84 94310 27873 0751 4075 188125 82112 762-22 20610 405765--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)514 161-18 42022 385-58 177-12 65948669 9392 78330 804135 80417 433-134 61710 654445--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)54 800-3033 346-3 026-3 93510620 8211339989 833382-11 8803720--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 200 535-75 931195 997-1 070 863-220 66618 755739 97139 015159 222307 625196 108-150 99425 3883 145--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 406 508-39 51021 765-701 517-42 62010 562301 40060973 63073 689108 430-23 9218 8551 194--
1.2.1.1. do 1 roka 261 099-9971 042-9 865-12 5366 189170 1111432 22735726 283-1 266212977--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 108 389-7662 131-55 868-5 20289227 17102 7892 6519 282-1 49014710--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 037 020-37 74718 592-635 784-24 8823 481104 11859538 61470 68172 865-21 1658 496207--
1.2.2. Verejná správa 1 343 324-23 044155 668-300 027-128 7813 345284 34531 66856 832200 62357 956-95 1875 8481 800--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 450 703-13 37718 564-69 319-49 2654 848154 2266 73828 76033 31329 722-31 88610 685151--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)77 925-9645-1 230-723073 4581348911 794168-070--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny928 020-33 72021 820-295 310-80 3752 535293 0977 2828 817115 6078 319-43 21217 926650--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 286 208-7 52411 137-41 058-13 502512128 1177643 35157 2213 536-16 9872 499197--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny641 812-26 19610 683-254 252-66 8732 023164 9806 5185 46658 3864 783-26 22515 427453--
1.5. Zahraničné aktíva 2 909 578-109 764174 134-902 066-96 64250 920610 91132 806308 212100 498241 542-258 06424 019834--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)161 712-5 1533 648-34 920-19 94067231 5393 6992 42647 1283 666-5 8133 108570--
1.7. Ostatné aktíva1 206 042-19 71391 302-140 551-88 12426 835412 29515 10057 180206 71023 315-99 32425 593599--
1.8. Celkom21 158 758-627 488904 662-6 627 660-1 731 459216 3214 759 552244 761873 9722 328 299855 469-1 639 232349 88322 997--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny11 292 250-348 990485 053-3 793 106-1 088 61891 2152 350 878160 273327 3601 190 715392 739-864 320198 98318 016--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 668 333-137 162170 150-1 534 778-324 96518 0681 168 00918 372186 277468 313225 514-349 88766 8383 903--
2.2.2. Ústredná štátna správa 133 369-3 3862 535-45 552-20 0681 83135 9505 5002 6847 8524 164-1 7222 125439--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 6 490 548-208 442312 368-2 212 776-743 58571 3161 146 919136 401138 399714 550163 061-512 711130 02013 674--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 340 907-68 02471 967-656 468-210 55044 912355 29586 15556 432535 52055 600-153 28246 7024 719--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 340 561-140 36990 236-939 368-302 01717 304368 15736 69972 89847 03098 307-144 98683 1908 319--
2.2.3.2.1. do 1 roka 947 955-79 58257 025-219 357-154 42611 48663 91033 10652 06538 01888 250-78 19372 5376 231--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov70 879-9 0904 093-16 644-20 4453 2442 5103451 6265 5731 020-1 6974 592557--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 321 727-51 69729 118-703 367-127 1462 574301 7373 24819 2073 4399 037-65 0966 0611 531--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 579 375-6148 153-595 724-154 7489 100370 0623 1899 03166 3848 982-213 868128636--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 490 301-6148 151-509 138-154 7489 100370 0622 0499 00366 3137 738-213 865128578--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace89 074-02-86 586-0001 14028711 244-3058--
2.2.3.4. REPO operácie229 705-432 012-21 216-76 270053 40510 3583865 616172-57500--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)695 010-02 119-37 449-57 5649 858362 30315 48922 575103 82782 670-01 1560--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 477 810-151 57760 130-1 569 638-165 02130 390610 72773180 830436 96565 641-278 24527 915966--
2.4.1. do 1 roka 5)336 963-2 6516 115-37 040-29 35016 594196 71849215 51320710 104-22 1522756--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)136 060-1 5891 501-80 926-20 04851712 12405 7839 0161 541-2 37064539--
2.4.3. nad 2 roky3 004 787-147 33752 514-1 451 672-115 62313 279401 88523959 534427 74253 996-253 72327 243871--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 190 038-37 21937 769-287 147-130 98017 859315 10919 21743 962161 85440 689-67 69730 5362 217--
2.6. Zahraničné pasíva2 823 286061 983208 8700630 9730195 74938 215559 26230 474337 535149 420252 6800287 80570 3201 166--
2.7. Ostatné pasíva 1 680 364-27 719110 721-309 347-93 52728 784561 27318 57761 710285 51821 050-141 16520 973632--
2.8. Celkom21 158 758-627 488904 662-6 627 660-1 731 459216 3214 759 552244 761873 9722 328 299855 469-1 639 232349 88322 997--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt