Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 12 717 612-386 862425 275-4 201 775-1 229 347118 5322 568 277152 002341 8311 565 046386 130-1 087 601254 93417 394--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 400 040-127 357183 565-1 448 196-251 25717 2061 145 58331 278121 704408 374302 504-300 32262 6944 090--
1.1.2. Verejná správa805 454-30 56224 196-452 338-37 7693 780134 2885 14914 74052 9867 291-38 1164 2391 099--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny7 512 118-228 943217 514-2 301 241-940 32197 5461 288 406115 575205 3871 103 68676 335-749 163188 00112 205--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 140 010-115 72686 918-798 446-445 45837 655558 04162 88682 454608 24534 818-225 41083 9538 451--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 781 526-93 962104 760-1 431 590-478 19459 266634 07349 93691 988346 97923 364-374 28893 1263 282--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 509 874-24 6338 217-173 244-61 0757 967132 70216 55514 59337 7481 271-22 5239 3461 681--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 572 078-47 92879 570-948 440-329 26341 021427 90231 95472 127181 7609 181-329 71273 220829--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 699 574-21 40116 973-309 906-87 85610 27873 4691 4275 268127 47112 912-22 05310 560772--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)536 551-18 77722 269-68 311-12 75351677 4342 62730 020138 04817 827-137 10410 865450--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)54 028-4773 566-2 894-3 91910718 85812292410 418326-12 3595820--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 217 566-76 998197 417-1 072 845-222 04619 453748 47939 685159 157310 026195 091-151 60224 7673 226--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 414 959-39 88021 263-706 155-42 97111 186309 59554673 10772 784106 430-23 2067 8361 225--
1.2.1.1. do 1 roka 264 871-935716-9 651-12 7476 572175 9631431 10136925 296-1 3151921 002--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 107 236-8362 209-54 324-4 92397628 06102 9192 7838 801-1 24216211--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 042 852-38 10918 338-642 180-25 3013 638105 57153239 08769 63272 333-20 6497 482212--
1.2.2. Verejná správa 1 346 084-23 609156 777-298 159-128 0153 250285 73831 92057 057201 31258 893-95 5855 7691 846--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 456 523-13 50919 377-68 531-51 0605 017153 1467 21928 99335 93029 768-32 81111 162155--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)78 371-10045-1 248-633073 8211369341 823162-090--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny947 411-34 03721 536-297 927-80 8782 574306 5007 6028 825118 6427 977-42 85018 063665--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 293 033-7 60511 143-41 731-13 657515133 1928313 61258 1313 527-16 5802 509201--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny654 378-26 43210 393-256 196-67 2212 059173 3086 7715 21360 5114 450-26 27015 554464--
1.5. Zahraničné aktíva 2 974 642-110 066166 356-932 219-111 06447 194629 61131 296310 369102 451239 837-266 26527 914846--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)161 156-5 1913 642-34 666-19 90666731 5673 7392 44046 8353 660-5 7453 098574--
1.7. Ostatné aktíva1 249 036-19 775100 250-142 735-79 92132 385428 83914 61654 386222 57223 719-104 57425 264599--
1.8. Celkom21 345 796-633 029914 520-6 683 415-1 743 230220 8394 787 094249 075877 9432 367 393856 576-1 658 636354 04623 300--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny11 320 419-350 150485 883-3 815 464-1 087 49592 9182 345 760163 068329 9391 181 656396 999-866 476204 61118 222--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 663 533-138 275163 567-1 536 180-306 14419 3591 174 70120 699190 194470 263230 214-345 51368 4243 949--
2.2.2. Ústredná štátna správa 129 848-3 4472 139-43 683-23 8532 11231 7325 1152 4117 0934 625-1 1922 446444--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 6 527 038-208 428320 177-2 235 601-757 49871 4471 139 327137 254137 334704 300162 160-519 771133 74113 829--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 377 309-67 50177 392-684 480-215 08946 050350 13487 29156 165524 69162 928-157 49948 0894 772--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 340 299-140 87190 814-932 725-311 38316 242370 23636 81971 86046 51988 869-148 45085 5118 413--
2.2.3.2.1. do 1 roka 932 725-79 97657 206-209 978-155 22410 45865 73333 24550 45737 34876 722-81 63974 7396 303--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov70 552-9 1974 108-16 390-20 3183 2422 5323871 7695 5091 002-1 5424 556563--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 337 022-51 69829 500-706 357-135 8412 542301 9713 18719 6343 66211 145-65 2696 2161 547--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 585 555-14150 197-596 429-156 6749 155370 5793 0789 02066 54610 247-213 475141644--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 495 680-14150 196-509 005-156 6749 155370 5791 9548 98966 4729 029-213 472141585--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace89 875-01-87 424-0001 12431741 218-3059--
2.2.3.4. REPO operácie223 875-421 774-21 967-74 352048 37810 06628966 544116-34700--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)691 711-02 194-35 589-57 4399 715366 06415 40021 896101 61180 725-01 0780--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 489 409-152 24558 912-1 569 601-170 70631 550611 32972682 728437 94265 225-280 47127 9741 037--
2.4.1. do 1 roka 5)346 123-3 1245 297-39 108-32 96616 966198 98748715 14817411 140-22 6992760--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)134 463-1 6521 831-76 980-22 17644711 90405 9658 9351 600-2 32864542--
2.4.3. nad 2 roky3 008 823-147 46951 784-1 453 513-115 56414 137400 43823961 615428 83352 485-255 44427 302935--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 207 366-37 44837 670-287 010-144 83417 975317 53719 34643 859162 39440 731-67 98130 5812 237--
2.6. Zahraničné pasíva2 879 814063 198213 4230661 3130189 13534 000573 04433 569338 400158 124249 9710295 28670 3511 179--
2.7. Ostatné pasíva 1 757 077-29 988116 438-314 438-93 62134 681573 36016 96661 121325 66622 925-148 42219 451625--
2.8. Celkom21 345 796-633 029914 520-6 683 415-1 743 230220 8394 787 094249 075877 9432 367 393856 576-1 658 636354 04623 300--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt