Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 12 825 302-383 246423 249-4 163 578-1 253 116120 3652 658 836150 180347 4651 607 348386 756-1 089 905241 25818 853--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 457 819-124 053179 964-1 429 219-259 86617 9671 218 28626 440121 331433 430301 633-295 67649 9544 841--
1.1.2. Verejná správa811 854-30 98324 340-448 676-37 7314 068141 0736 59414 18952 5959 006-37 9214 6781 410--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny7 555 629-228 210218 945-2 285 683-955 51998 3301 299 477117 146211 9451 121 32376 117-756 308186 62612 601--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 152 245-114 01586 459-786 844-454 71537 708566 93963 00485 555615 18733 741-223 99984 0798 665--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 808 411-94 117105 654-1 437 399-482 83660 024639 50751 42594 031351 23323 424-377 72791 0343 426--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 515 442-24 7698 013-174 448-62 3678 047134 09317 02514 72538 1171 269-23 4809 0891 838--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 591 495-48 07880 440-949 457-335 66541 544432 39632 94473 739185 0169 335-331 74271 139798--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 701 474-21 27017 201-313 494-84 80410 43373 0181 4565 567128 10012 820-22 50510 806790--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)546 344-19 79523 583-58 762-14 45649078 3822 58331 496144 82118 630-141 97811 368477--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)48 636-2853 249-2 678-3 51611114 64913486410 080320-12 60414633--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 188 094-77 332198 116-1 060 411-224 81518 887735 77638 248165 441292 764192 218-155 41028 6762 951--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 422 662-40 02722 177-701 974-45 02311 373318 78862975 91270 130105 265-23 5787 7861 018--
1.2.1.1. do 1 roka 269 131-9051 381-10 979-12 5196 715180 8311729 7754524 439-1 356169759--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 110 125-8922 248-55 871-4 92683429 77633 1082 7498 329-1 26412513--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 043 406-38 23018 548-635 124-27 5783 824108 18160943 02967 33672 497-20 9587 492246--
1.2.2. Verejná správa 1 299 900-23 437154 250-289 746-124 0983 135266 86429 23059 493188 80657 734-97 2535 8541 780--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 465 532-13 86821 689-68 691-55 6944 379150 1248 38930 03633 82829 219-34 57915 036154--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)72 553-11245-1 044-813968 0621259471 870216-0120--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny945 538-34 12821 282-307 997-84 9392 633295 1677 6848 929116 3587 547-41 86817 006655--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 285 449-7 73711 215-42 111-13 937583124 8067083 70358 0153 541-16 7582 335189--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny660 089-26 39110 067-265 886-71 0022 050170 3616 9765 22658 3434 006-25 11014 671466--
1.5. Zahraničné aktíva 2 943 390-115 663173 555-898 034-112 50248 985608 97129 005318 38990 027243 918-276 68627 655876--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)159 621-5 1373 827-33 511-20 03866430 5393 9302 45047 0763 641-5 7153 093596--
1.7. Ostatné aktíva1 220 914-19 73096 409-152 782-79 92631 170386 40716 83354 408223 62322 880-107 99728 749530--
1.8. Celkom21 355 410-635 348916 484-6 617 357-1 775 416222 7474 783 758246 004898 0272 379 065857 174-1 677 583346 44724 462--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny11 487 504-352 608503 474-3 807 426-1 120 68098 4642 418 839163 084336 8521 215 079398 696-876 416195 88618 742--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 708 964-136 559172 473-1 528 405-327 58021 1391 208 16919 699194 352469 786224 815-349 80656 1813 649--
2.2.2. Ústredná štátna správa 137 663-4 1301 435-43 792-17 3603 09146 3713 3271 5257 2314 444-1 3643 593345--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 6 640 877-211 919329 566-2 235 229-775 74074 2341 164 299140 058140 975738 062169 437-525 246136 11214 748--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 390 888-68 88878 158-654 991-214 71546 158364 05491 09955 371549 46256 005-162 24849 7395 028--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 404 879-142 98093 953-958 702-319 73118 748373 83536 35275 25649 378101 365-148 34386 2369 162--
2.2.3.2.1. do 1 roka 966 876-80 46259 454-233 514-155 02913 12460 30432 92751 92040 20189 068-75 95974 9146 689--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov72 900-9 5984 257-16 260-22 2703 0232 6283761 9585 463928-1 4944 645640--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 365 103-52 92030 242-708 928-142 4322 601310 9033 04921 3783 71411 369-70 8906 6771 833--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 616 358-7155 645-606 721-159 6789 328378 9473 0789 45267 90411 804-213 657137559--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 525 298-7155 641-518 176-159 6789 328378 9471 9399 41967 82610 546-213 654137531--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace91 060-04-88 545-0001 13933781 258-3028--
2.2.3.4. REPO operácie228 752-441 810-14 815-81 616047 4639 52989671 318263-99800--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)677 438-01 994-31 525-57 7128 974350 52215 35225 361100 65984 270-01 0690--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 496 864-152 84459 678-1 554 754-178 37130 700623 71972582 699442 75662 637-280 09227 8891 049--
2.4.1. do 1 roka 5)348 369-3 5606 806-38 439-33 05816 127205 67648614 7371267 097-22 2263163--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)137 540-1 5202 282-78 411-22 17644513 25906 0168 6611 077-3 04964436--
2.4.3. nad 2 roky3 010 955-147 76450 590-1 437 904-123 13714 128404 78423961 946433 96954 463-254 81727 214951--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 203 057-38 35635 414-288 134-146 62518 368313 81219 53344 257163 18141 164-64 75329 4602 397--
2.6. Zahraničné pasíva2 814 980063 852203 2380618 3020179 39833 324555 72432 689350 155157 690250 2420301 07669 2901 129--
2.7. Ostatné pasíva 1 675 567-27 688112 686-317 216-92 63032 917521 14214 62158 703299 70020 165-155 24622 8531 143--
2.8. Celkom21 355 410-635 348916 484-6 617 357-1 775 416222 7474 783 758246 004898 0272 379 065857 174-1 677 583346 44724 462--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt