Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 12 135 286-368 895388 144-4 136 975-1 097 562110 4472 517 381140 804278 8261 495 033358 329-1 002 098240 79215 578--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 191 875-124 925152 675-1 384 424-230 67717 4801 150 37132 20395 557393 962279 212-272 10558 2843 662--
1.1.2. Verejná správa804 095-28 26322 420-457 128-35 8153 277140 8144 77011 71052 5324 152-39 2483 966984--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny7 139 316-215 707213 049-2 295 423-831 07089 6901 226 196103 831171 5591 048 53974 965-690 745178 54210 932--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 041 675-130 46488 326-807 470-394 44435 385536 69959 76966 581585 17236 586-218 33482 4457 570--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 539 546-67 99696 896-1 423 254-419 59353 680591 24041 33274 044314 42822 851-348 38785 8452 941--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 481 419-21 2438 615-171 500-56 1487 327127 30913 01812 63433 6701 219-20 2168 5201 506--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 384 915-39 78472 691-935 607-284 54136 667391 40827 16056 966158 2968 367-305 83267 596743--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 673 212-6 96915 590-316 147-78 9049 68672 5231 1544 444122 46213 265-22 3399 729692--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)511 259-16 86125 400-59 769-14 14951378 1932 60830 228142 53414 569-116 21210 223404--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)46 836-3872 428-4 930-2 88211120 0641237046 405959-7 8152818--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 034 474-70 425195 470-1 000 579-218 44618 387702 66937 680140 816289 729194 315-141 77924 1793 485--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 312 230-35 15021 293-667 501-31 2979 445282 99453462 05764 656106 486-21 8248 9931 322--
1.2.1.1. do 1 roka 248 056-1 127763-11 456-8 6866 514162 190529 5277826 562-8802681 082--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 101 507-8372 905-57 874-2 39340321 62801 8432 26010 268-1 0069011--
1.2.1.3. nad 2 roky 962 667-33 18617 625-598 171-20 2182 52899 17652930 68762 31869 656-19 9388 635229--
1.2.2. Verejná správa 1 288 686-22 543156 879-265 179-143 8264 168269 95631 86451 750192 60056 974-87 4945 4531 995--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 433 558-12 73217 298-67 899-43 3234 774149 7195 28227 00932 47330 855-32 4619 733168--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)77 339-5460-1 514-751673 392866501 326165-010--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny910 448-31 13922 109-302 968-76 4842 907278 1988 1168 749116 1147 350-37 21519 099720--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 282 220-7 81010 967-46 763-15 204565116 9888603 45957 5493 385-15 3303 340218--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny628 228-23 32911 142-256 205-61 2802 342161 2107 2565 29058 5653 965-21 88515 759502--
1.5. Zahraničné aktíva 2 724 895-100 901154 756-839 745-92 50839 559572 51428 002275 80997 935236 726-257 99228 448790--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)159 621-4 9953 685-32 074-19 81376232 9303 5782 23646 6483 624-6 0723 204572--
1.7. Ostatné aktíva1 099 858-18 68076 415-134 870-71 66422 861393 28614 38154 300208 41219 081-58 57327 335590--
1.8. Celkom20 141 919-595 089840 640-6 448 725-1 576 550194 9374 570 370232 648761 3852 255 195819 590-1 503 731343 05921 738--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny10 806 633-337 749443 640-3 684 227-1 006 98990 7432 281 627161 062281 4231 146 780367 842-810 024194 52717 015--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 380 682-130 137140 435-1 454 427-289 62619 1861 142 33325 284151 628452 732204 193-305 74164 9603 686--
2.2.2. Ústredná štátna správa 144 060-2 6801 380-47 256-24 4962 25336 1967 4472 0739 6524 305-2 9543 368415--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 6 281 891-204 932301 825-2 182 544-692 86769 3041 103 098128 331127 722684 396159 344-501 329126 19912 914--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 232 032-64 04468 798-644 596-189 36243 821332 55379 37051 325505 80454 025-151 93046 4044 457--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 282 247-140 80687 987-925 218-271 03116 709365 41635 20367 45049 93495 997-146 75179 7457 857--
2.2.3.2.1. do 1 roka 940 636-79 87855 853-222 103-151 82511 25959 44431 61348 67939 55687 494-83 58569 3475 885--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov75 469-8 7334 155-18 891-21 7252 9772 5783181 3346 1481 271-1 5285 811527--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 266 142-52 19527 979-684 224-97 4812 473303 3943 27217 4374 2307 232-61 6384 5871 445--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 539 926-3143 526-595 265-145 9318 763358 1153 2868 87165 0489 145-201 92350600--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 449 056-3143 524-506 438-145 9318 763358 1152 1068 82564 9958 386-201 92050546--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace90 870-02-88 827-0001 1804653759-3054--
2.2.3.4. REPO operácie227 686-791 514-17 465-86 5431147 01410 4727663 610177-72500--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)676 560-01 964-36 231-55 9618 082354 70815 31518 557105 31979 424-09990--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 236 449-140 57864 461-1 503 693-127 01226 273579 22873053 445402 12755 499-255 38728 016964--
2.4.1. do 1 roka 5)318 983-3 7476 532-38 113-24 13814 630184 72847912 9941468 022-25 3886656--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)130 417-1 2002 438-89 158-9 15679411 04802 60610 985679-2 352139--
2.4.3. nad 2 roky2 787 049-135 63155 491-1 376 422-93 71810 849383 45225137 845390 99646 798-227 64727 949869--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 151 041-33 48135 337-284 970-125 36218 824297 53818 49539 155158 98040 125-67 54331 2312 206--
2.6. Zahraničné pasíva2 740 971058 456196 2870651 5610180 02526 807540 39322 992309 095153 898259 1560275 82066 4811 101--
2.7. Ostatné pasíva 1 530 265-24 82598 951-288 043-81 20124 208516 87614 05459 710288 09117 544-94 95721 805452--
2.8. Celkom20 141 919-595 089840 640-6 448 725-1 576 550194 9374 570 370232 648761 3852 255 195819 590-1 503 731343 05921 738--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt