Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 12 216 731-374 714396 962-4 146 549-1 112 519113 2262 499 996142 131287 7661 511 732366 619-1 017 610246 90715 809--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 225 515-128 089160 596-1 380 916-236 17419 0711 136 06432 56199 020406 925282 862-281 16162 0763 717--
1.1.2. Verejná správa819 654-28 41623 287-469 787-35 6693 310143 3754 37710 10752 9106 085-38 3064 025999--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny7 171 562-218 209213 079-2 295 846-840 67690 8451 220 557105 193178 6391 051 89777 672-698 143180 80611 093--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 055 363-131 73788 184-809 483-400 55935 818536 60059 93969 709584 54836 578-218 65783 5517 681--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 564 681-69 29898 111-1 422 199-426 60654 312596 41642 43775 581318 06923 057-351 74986 8462 983--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 484 545-21 6998 845-170 563-56 6097 397128 31013 41912 86834 3001 239-20 6588 6381 527--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 400 248-40 62773 297-931 475-290 33437 164395 54827 71958 270160 1208 482-308 83768 375754--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 679 888-6 97215 969-320 161-79 6639 75172 5581 2994 443123 64913 336-22 2549 833702--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)505 233-16 73524 321-59 849-10 89655067 7422 68032 538142 24317 108-120 21610 355409--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)46 281-4412 462-4 315-2 61716219 7891408077 040929-7 5225718--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 077 998-71 689196 550-1 015 975-225 87217 868714 38035 064145 545295 782193 560-141 57524 1383 467--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 341 842-36 07920 948-678 284-33 8029 425287 09158267 72868 693107 632-22 6278 9511 316--
1.2.1.1. do 1 roka 259 761-1 186440-11 805-9 3066 165169 076532 08432028 173-1 0351661 076--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 106 183-8582 647-61 980-2 42541922 47102 0892 1429 840-1 20610611--
1.2.1.3. nad 2 roky 975 898-34 03517 861-604 499-22 0712 84195 54457733 55566 23169 619-20 3868 679229--
1.2.2. Verejná správa 1 301 630-22 914156 391-271 077-146 9343 534277 99229 21950 721195 08755 549-86 8615 3511 985--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 434 526-12 69619 211-66 614-45 1364 909149 2975 26327 09632 00230 379-32 0879 836166--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)78 037-5557-1 580-993473 977715681 376217-030--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny929 305-31 56121 948-312 765-77 9282 865274 6898 01010 711121 6018 502-39 49519 230716--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 284 514-8 01511 075-45 733-16 115608116 8598414 02358 4503 584-15 9733 238217--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny644 791-23 54610 873-267 032-61 8132 257157 8307 1696 68863 1514 918-23 52215 992499--
1.5. Zahraničné aktíva 2 831 798-104 453175 363-859 418-93 10242 910580 12929 593288 334103 665252 733-271 42330 675797--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)159 961-4 9973 682-32 208-19 81075633 0943 5782 40846 5683 633-6 0483 179570--
1.7. Ostatné aktíva1 100 684-18 68984 972-138 175-70 18223 341370 19914 14960 035218 34120 126-54 00028 475605--
1.8. Celkom20 394 512-606 158879 536-6 506 670-1 599 514200 9964 546 464232 594795 3672 299 065845 389-1 530 152352 60721 961--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny10 863 525-339 374455 377-3 692 482-1 012 24890 5582 273 786158 800281 3751 161 061383 162-817 582197 72017 271--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 413 290-131 694148 070-1 459 936-291 79519 5351 126 32326 573152 331458 511214 806-316 39567 3213 742--
2.2.2. Ústredná štátna správa 140 664-2 6951 197-47 803-22 8081 39542 7652 7661 0828 7794 400-2 5082 466421--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 6 309 571-204 985306 110-2 184 743-697 64569 6281 104 698129 461127 962693 771163 956-498 679127 93313 108--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 268 201-63 80072 782-646 069-191 63944 999341 83981 78250 659514 62858 806-153 50347 6954 525--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 278 772-141 13287 436-925 286-275 13615 848363 72534 90168 12250 35096 706-139 95580 1757 975--
2.2.3.2.1. do 1 roka 931 138-79 84655 013-222 394-153 09510 31155 92631 36648 96440 31686 713-77 49969 6955 974--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov73 986-8 8773 771-18 568-20 7132 9582 9242951 3736 1191 279-1 3375 772534--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 273 648-52 40928 652-684 324-101 3282 579304 8753 24017 7853 9158 714-61 1194 7081 467--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 543 997-4144 459-595 159-146 4728 770359 4603 3078 93165 5648 274-203 53463608--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 453 289-4144 455-506 526-146 4728 770359 4602 1258 88465 5097 490-203 53163553--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace90 708-04-88 633-0001 1824755784-3055--
2.2.3.4. REPO operácie218 601-491 433-18 229-84 3981139 6749 47125063 229170-1 68700--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)680 627-01 970-35 793-56 6837 989356 62315 85119 892103 24681 594-09860--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 304 617-145 43363 758-1 532 327-137 12526 715581 69468559 809411 06655 840-262 10328 061896--
2.4.1. do 1 roka 5)328 742-2 7076 584-41 393-26 45313 969185 34543415 9801658 490-27 1487451--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)134 738-1 1242 459-93 342-9 97281010 30502 45310 898954-2 3487237--
2.4.3. nad 2 roky2 841 137-141 60254 715-1 397 592-100 70011 936386 04425141 376400 00346 396-232 60727 915808--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 159 233-34 80335 790-283 565-126 73317 978301 97418 42939 612160 93440 014-68 41230 9892 221--
2.6. Zahraničné pasíva2 832 553060 372214 1210669 6590185 34033 181532 58125 355327 993162 479264 9300285 17471 3691 118--
2.7. Ostatné pasíva 1 553 957-26 176108 520-292 844-81 38524 575499 80613 47466 686300 27919 849-96 88123 482455--
2.8. Celkom20 394 512-606 158879 536-6 506 670-1 599 514200 9964 546 464232 594795 3672 299 065845 389-1 530 152352 60721 961--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt