Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 12 383 983-375 658392 276-4 159 767-1 129 595113 1962 617 426142 958291 0401 508 653377 808-1 029 782245 82415 904--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 340 286-128 047155 626-1 397 512-236 08017 8001 235 24632 424100 218398 099294 408-285 20659 6203 739--
1.1.2. Verejná správa813 957-28 72323 567-463 048-37 4613 373140 3194 14611 84953 4406 047-37 9933 9911 005--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny7 229 740-218 888213 083-2 299 207-856 05492 0231 241 861106 388178 9731 057 11477 353-706 583182 21311 160--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 076 351-131 88389 772-808 279-405 56836 555545 98660 06669 964588 58836 611-219 90083 1797 727--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 589 506-69 64399 018-1 422 599-434 03654 826600 43943 38477 037321 96323 117-354 91888 5263 001--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 489 339-21 4439 319-170 932-57 3097 498129 17413 77513 04934 6921 259-21 2909 5991 537--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 419 220-41 66673 871-932 197-295 25837 568398 44328 28759 631163 3338 559-311 31469 093758--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 680 947-6 53415 828-319 470-81 4699 76072 8221 3224 357123 93813 299-22 3149 834706--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)512 476-16 90621 812-64 611-12 64553273 5122 80631 225139 20516 689-122 07610 457412--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)51 403-4552 482-3 718-3 80610821 9241317467 358936-9 6885118--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 100 796-72 651194 859-1 025 346-225 95618 728720 72137 312147 448297 199194 552-141 29624 7283 510--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 352 492-36 67520 419-687 837-34 3999 984285 45963568 11969 555108 242-22 4508 7181 333--
1.2.1.1. do 1 roka 257 134-1 248416-12 192-9 3346 643165 885531 55731828 583-7971561 090--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 106 562-9092 306-62 175-2 51136323 030402 0522 4619 483-1 1339912--
1.2.1.3. nad 2 roky 988 796-34 51817 697-613 470-22 5542 97896 54459034 51066 77670 176-20 5208 463231--
1.2.2. Verejná správa 1 309 411-23 032154 790-272 152-145 5963 458281 58230 98751 652196 29256 064-87 8675 9392 009--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 438 893-12 94419 650-65 357-45 9615 286153 6805 69027 67731 35230 246-30 97910 071168--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)79 856-7654-1 492-873775 946844921 400185-030--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny956 966-31 82321 626-327 178-82 0742 503278 5608 0918 725126 17110 618-40 26819 329725--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 289 516-7 99611 055-45 696-19 077541118 8028573 34958 8543 639-16 3443 306219--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny667 450-23 82710 571-281 482-62 9971 962159 7587 2345 37667 3176 979-23 92416 023506--
1.5. Zahraničné aktíva 2 914 603-103 853175 609-884 330-98 20547 603610 65629 677300 440101 890252 966-281 08228 292802--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)160 604-5 0053 663-33 149-19 80269932 9573 5852 34746 5933 636-5 9803 188570--
1.7. Ostatné aktíva1 091 178-18 78382 241-137 515-72 15821 872372 80215 01552 883205 95320 640-60 90430 412639--
1.8. Celkom20 687 982-607 849870 328-6 568 777-1 627 878204 6374 709 068236 720803 3742 287 857860 406-1 559 312351 77622 149--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny11 015 489-340 208449 859-3 718 309-1 034 77792 4042 361 569160 937286 1411 160 722386 441-827 723196 39917 395--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 528 941-129 911139 046-1 482 071-303 58719 9651 210 28024 410155 890453 510218 488-327 12064 6633 769--
2.2.2. Ústredná štátna správa 135 952-3 1711 601-47 242-31 9011 37826 1426 2871 4458 0464 529-1 5952 615424--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 6 350 596-207 126309 212-2 188 996-699 28971 0611 125 147130 240128 806699 166163 424-499 008129 12113 202--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 286 013-65 96072 335-652 244-190 27845 702347 00081 15251 243521 21258 959-153 20746 7214 556--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 290 171-141 11290 817-924 597-278 86216 490366 65736 58968 49749 51195 621-139 08582 3338 033--
2.2.3.2.1. do 1 roka 933 217-79 71358 657-217 664-152 75010 93758 42633 04548 89639 58785 138-76 95971 4456 016--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov72 712-8 9973 498-18 075-20 3142 9512 8892971 3906 0371 155-1 4475 662538--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 284 242-52 40228 662-688 858-105 7982 602305 3423 24718 2113 8879 328-60 6795 2261 479--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 549 617-6144 525-594 894-146 6328 858362 2443 3659 02065 5888 639-205 77967613--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 459 994-6144 525-507 411-146 6328 858362 2442 1578 97565 5307 813-205 77667558--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace89 623-00-87 483-0001 2084558826-3055--
2.2.3.4. REPO operácie224 795-481 535-17 261-83 5171149 2469 1344662 855205-93700--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)690 795-01 990-35 756-57 1838 372364 06716 00120 563102 54283 284-01 0370--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 339 676-147 27562 942-1 549 009-139 29527 135588 51566661 287413 72358 531-263 31027 988882--
2.4.1. do 1 roka 5)329 213-3 0966 746-42 005-26 03914 447188 02141514 660928 513-25 1374251--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)137 049-1 3382 346-93 305-10 69680111 22003 22010 7331 062-2 2537536--
2.4.3. nad 2 roky2 873 414-142 84153 850-1 413 699-102 56011 887389 27425143 407402 89848 956-235 92027 871795--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 166 535-34 14636 427-286 208-127 67617 938305 31118 80940 159161 43839 265-68 37730 7812 228--
2.6. Zahraničné pasíva2 911 693060 632215 4080679 8200184 45435 572582 98025 761333 684159 875272 9050289 08271 5201 126--
2.7. Ostatné pasíva 1 563 794-25 588103 702-299 675-84 49323 216506 62614 54661 540289 55719 980-110 82024 051518--
2.8. Celkom20 687 982-607 849870 328-6 568 777-1 627 878204 6374 709 068236 720803 3742 287 857860 406-1 559 312351 77622 149--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt