Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 12 345 802-375 551386 628-4 169 831-1 138 146113 6422 548 093141 807298 7351 507 037372 454-1 047 955245 92316 119--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 268 314-127 072151 720-1 416 569-230 71317 4281 160 84928 995103 194392 856290 176-290 46558 2773 790--
1.1.2. Verejná správa808 144-28 37823 164-457 179-37 4803 391141 0914 05112 77154 5893 972-38 0973 9811 018--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny7 269 344-220 101211 744-2 296 083-869 95392 8231 246 153108 761182 7701 059 59278 306-719 393183 66511 311--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 085 211-132 87387 568-808 452-411 00536 688544 46261 39872 193588 29436 976-221 74483 5587 832--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 610 616-70 15598 807-1 422 818-440 60155 538604 55644 35778 912324 83323 128-357 47589 4363 044--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 489 732-21 4198 439-170 600-57 6277 604129 60414 14613 36435 3671 257-21 0219 2841 558--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 439 564-42 34874 629-933 558-300 53338 070402 05228 90160 923165 8818 621-314 14269 906769--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 681 320-6 38815 739-318 660-82 4419 86472 9001 3104 625123 58513 250-22 31210 246717--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)517 058-16 72822 262-61 020-14 44749174 7452 87430 989138 66017 264-126 95510 623417--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)56 465-3483 110-3 793-3 90110622 3901326767 806938-13 2174819--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 141 936-74 109196 893-1 040 078-231 51518 844728 42539 949148 102299 603195 936-143 36425 1183 439--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 362 887-37 23420 569-695 861-35 71410 177283 25166868 14472 569107 771-22 1898 7401 306--
1.2.1.1. do 1 roka 247 361-1 239458-11 065-9 6316 672157 8031431 08329328 091-8951171 068--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 108 413-9182 243-61 236-3 17942724 533402 1232 5039 858-1 25010311--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 007 113-35 07717 868-623 560-22 9043 078100 91561434 93869 77369 822-20 0448 520227--
1.2.2. Verejná správa 1 336 058-23 656157 565-278 048-149 8343 384289 73133 46952 050194 19357 731-90 0186 3791 968--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 442 991-13 21918 759-66 169-45 9675 283155 4435 81227 90832 84130 434-31 1579 999165--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)77 463-7654-1 497-883873 5391005161 382170-030--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny958 236-32 50621 378-321 615-80 8952 537282 3847 6628 479131 80910 351-39 71618 904710--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 293 225-7 57510 843-49 346-16 858540120 3848033 34760 8773 686-15 9692 997215--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny665 011-24 93110 535-272 269-64 0371 997162 0006 8595 13270 9326 665-23 74715 907495--
1.5. Zahraničné aktíva 2 887 021-105 461172 937-875 360-92 10248 247607 03230 942304 040100 010247 422-276 03427 434808--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)159 086-5 0303 653-33 336-19 81768331 0403 7162 36946 6553 648-5 9793 160571--
1.7. Ostatné aktíva1 090 560-19 64180 994-141 772-72 63720 361372 20013 87452 788205 59321 610-59 60229 488602--
1.8. Celkom20 660 102-612 374862 537-6 583 489-1 635 199204 3484 642 713238 053815 0302 292 086851 588-1 572 651350 03422 249--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny10 993 386-342 442452 659-3 742 891-1 028 07792 9912 304 955162 315289 5071 167 868382 980-830 362196 33917 535--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 469 801-133 057138 748-1 496 541-292 55521 1351 143 86524 684157 546459 939220 665-317 90563 1613 799--
2.2.2. Ústredná štátna správa 149 059-3 3712 736-48 255-28 2662 14933 6937 8842 7308 7124 040-3 5603 663427--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 6 374 526-206 014311 175-2 198 095-707 25669 7071 127 397129 747129 231699 217158 275-508 897129 51513 309--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 295 348-63 88273 977-649 389-195 17745 632348 83682 26451 326522 17955 436-159 27647 9744 593--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 304 247-142 07889 798-937 481-281 50315 205368 18135 24168 63949 71494 292-140 64281 4738 097--
2.2.3.2.1. do 1 roka 942 799-80 26759 137-226 786-153 3689 66060 37031 77648 83640 13484 013-77 93570 5176 063--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov72 259-9 0723 633-17 573-20 2072 9392 7053011 3745 9441 059-1 8395 613543--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 289 189-52 73927 028-693 122-107 9282 606305 1063 16418 4293 6369 220-60 8685 3431 491--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 553 716-6145 735-594 248-148 3978 859361 9643 2968 88265 5488 326-208 38768619--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 464 972-6145 731-507 650-148 3978 859361 9642 0968 84965 4897 479-208 38468562--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace88 744-04-86 598-0001 2003359847-3057--
2.2.3.4. REPO operácie221 215-481 665-16 977-82 1791148 4168 94638461 776221-59200--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)686 406-01 998-36 098-57 8958 607357 79215 74120 218102 62284 392-01 0430--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 360 262-147 90662 485-1 559 814-139 92627 284584 83167964 674419 77658 165-266 69028 032858--
2.4.1. do 1 roka 5)316 846-2 8906 992-38 710-25 74314 240180 15542812 872878 541-26 1464249--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)137 612-1 3682 091-93 553-11 10581010 50204 57810 506782-2 2427535--
2.4.3. nad 2 roky2 905 804-143 64853 402-1 427 551-103 07812 234394 17425147 224409 18348 842-238 30227 915774--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 170 593-34 25536 548-287 245-128 61418 036305 71818 91341 070161 51839 265-68 69030 7212 210--
2.6. Zahraničné pasíva2 908 596061 582209 2070661 6430197 17535 406581 51927 063340 986156 874267 0790299 04471 0181 134--
2.7. Ostatné pasíva 1 540 859-26 18999 640-295 798-83 51222 024507 89813 34258 575283 42819 707-107 86522 881512--
2.8. Celkom20 660 102-612 374862 537-6 583 489-1 635 199204 3484 642 713238 053815 0302 292 086851 588-1 572 651350 03422 249--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt