Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 12 431 392-378 597404 551-4 159 956-1 170 667116 3512 566 435145 753304 5211 512 920374 052-1 047 688249 90116 462--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 296 049-126 891168 006-1 412 243-245 14018 8811 167 80631 592104 940383 630290 075-286 32660 5193 871--
1.1.2. Verejná správa814 470-28 57424 892-451 864-38 8883 473146 9824 42713 74653 6865 967-37 9743 9971 040--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny7 320 873-223 132211 653-2 295 849-886 63993 9971 251 647109 734185 8351 075 60478 010-723 388185 38511 551--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 093 093-114 30587 275-808 505-420 16736 944547 82361 84773 503598 21236 936-223 12384 4537 998--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 663 130-91 11999 376-1 428 576-448 46156 468613 16944 78880 527328 49423 308-358 59590 2493 107--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 502 197-24 5068 469-175 044-59 2627 689131 56014 56113 56935 8331 280-21 2139 2111 591--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 463 756-45 85375 540-938 066-303 23238 793408 45828 85562 293168 2318 753-314 90870 774785--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 697 177-20 76015 367-315 466-85 9679 98673 1511 3724 665124 43013 275-22 47410 264731--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)510 958-17 24522 006-55 584-14 04747869 0272 95831 191140 87717 301-129 63510 609426--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)53 698-4682 995-3 184-3 96510521 6281416148 024465-12 0347519--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 154 035-73 753198 588-1 045 781-234 73319 131716 10040 469153 142305 049196 434-145 53625 3193 405--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 359 496-37 31120 680-692 612-37 54310 858280 42266371 09672 108105 634-21 7918 7781 293--
1.2.1.1. do 1 roka 245 440-758595-11 145-10 7236 938154 7341433 13928826 175-7611701 057--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 98 886-7412 090-53 360-3 16483023 959402 0902 5278 531-1 43911511--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 015 170-35 81217 995-628 107-23 6563 090101 72960935 86769 29370 928-19 5918 493225--
1.2.2. Verejná správa 1 347 106-23 397156 735-286 631-147 4373 345282 66433 74354 182199 71060 095-92 3996 7681 949--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 447 433-13 04521 173-66 538-49 7534 928153 0146 06327 86433 23130 705-31 3469 773163--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)76 802-7654-1 476-853772 8421164971 456160-030--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny951 539-33 10021 594-303 149-86 1222 530296 3597 3758 518124 6448 293-41 21718 638705--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 293 617-7 60211 022-43 915-17 217569127 8797813 38157 9463 501-16 7823 022214--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny657 922-25 49810 572-259 234-68 9051 961168 4806 5945 13766 6984 792-24 43515 616491--
1.5. Zahraničné aktíva 2 868 621-108 032178 112-867 377-92 72251 600585 56832 097303 60898 684250 024-272 80127 996820--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)159 685-5 0423 650-33 660-19 81267931 2603 7162 32746 7763 660-5 9133 190567--
1.7. Ostatné aktíva1 109 529-18 29883 780-139 919-74 97520 044385 27113 74951 045209 83221 316-62 14829 152620--
1.8. Celkom20 751 601-616 898890 329-6 551 318-1 679 118210 3714 653 835243 271823 6562 299 362853 941-1 575 303354 19922 578--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny11 087 016-343 349467 094-3 746 352-1 060 11393 7742 326 572165 390291 2031 161 248390 670-838 895202 35617 815--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 522 639-132 782155 172-1 501 517-309 53321 7051 148 54625 992157 577446 476227 041-328 26068 0383 860--
2.2.2. Ústredná štátna správa 156 608-3 8441 667-50 652-21 2041 54751 8216 5712 3308 5053 501-1 1483 818434--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 6 407 769-206 723310 255-2 194 183-729 37670 5221 126 205132 827131 296706 267160 128-509 487130 50013 521--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 338 469-66 82775 084-653 116-206 25846 544354 15484 66752 706530 32459 035-161 35048 4044 665--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 287 785-139 84985 960-931 331-286 01215 080364 34835 43368 96649 60992 193-136 96882 0368 227--
2.2.3.2.1. do 1 roka 916 333-77 78255 186-216 988-151 6589 39758 91731 94848 90240 02682 000-72 88470 6456 161--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov72 338-9 1953 691-17 170-20 1593 2012 5103071 4485 903968-1 8835 903552--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 299 114-52 87227 083-697 173-114 1952 482302 9213 17818 6163 6809 225-62 2015 4881 514--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 564 612-5147 490-593 602-155 4288 898362 0973 3388 90165 5708 802-210 42160629--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 476 224-5147 490-507 349-155 4288 898362 0972 1388 87265 5087 961-210 41860571--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace88 388-00-86 253-0001 2002962841-3058--
2.2.3.4. REPO operácie216 903-421 721-16 134-81 678045 6069 38972360 76498-74800--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)685 982-02 007-35 969-58 2538 703352 76815 89221 805105 89483 573-01 1180--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 370 526-148 90961 499-1 554 201-145 59929 430585 67767668 343419 04959 672-269 41528 056890--
2.4.1. do 1 roka 5)320 019-2 3336 500-40 601-24 89115 685182 11142514 6711297 227-25 4202651--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)126 862-1 3981 700-83 048-11 09778411 07204 8569 687834-2 23515136--
2.4.3. nad 2 roky2 923 645-145 17853 299-1 430 552-109 61112 961392 49425148 816409 23351 611-241 76027 879803--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 176 487-34 95036 878-287 552-127 69118 130310 44718 99842 144161 63039 525-68 09830 4442 214--
2.6. Zahraničné pasíva2 869 161062 574221 6350632 0110197 33138 605562 24227 999343 220159 007259 8970294 97069 6701 153--
2.7. Ostatné pasíva 1 562 429-27 116101 216-295 233-90 13121 729516 12914 31656 941292 53420 604-103 92522 555506--
2.8. Celkom20 751 601-616 898890 329-6 551 318-1 679 118210 3714 653 835243 271823 6562 299 362853 941-1 575 303354 19922 578--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt