Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 12 539 200-377 709409 801-4 187 215-1 198 862115 7052 563 206148 442322 4011 536 969367 593-1 060 056251 24116 598--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 362 897-127 595171 602-1 433 599-259 02117 8841 159 67732 103116 792405 352286 253-291 80761 2123 903--
1.1.2. Verejná správa820 782-28 19225 142-460 758-39 2953 543144 6394 77514 36153 3565 384-37 3393 9981 048--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny7 355 521-221 922213 057-2 292 858-900 54694 2781 258 890111 564191 2481 078 26175 956-730 910186 03111 647--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 102 039-113 19588 106-800 765-430 91636 704553 21462 58375 064598 86135 988-222 50084 1438 065--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 690 896-91 076100 058-1 430 307-451 55157 029620 29945 97184 541333 87223 298-361 71391 1813 132--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 503 950-23 9338 376-175 354-59 8067 788131 63214 96013 67236 6021 288-21 2909 2491 604--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 490 989-46 08376 352-940 461-306 80239 178415 17129 64066 154172 4898 847-318 12671 686791--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 695 957-21 06015 330-314 492-84 94310 06373 4961 3714 715124 78113 163-22 29710 246737--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)505 888-17 29321 912-59 071-14 44844161 9552 87330 984136 80016 357-133 08210 672429--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)56 697-3552 982-2 715-3 62810523 4221346628 728313-13 6173619--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 166 827-74 119194 352-1 054 892-227 33019 125729 77339 459155 671301 771196 320-147 89126 1243 290--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 374 129-37 78820 632-696 015-41 22310 995287 28164771 29270 958105 764-22 7608 7741 249--
1.2.1.1. do 1 roka 249 482-754611-10 042-10 9917 035160 2911432 24129126 176-8461901 022--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 103 487-7192 025-55 057-5 41485524 89702 1782 2178 499-1 50911711--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 021 160-36 31517 996-630 916-24 8183 105102 09363336 87368 45071 089-20 4058 467216--
1.2.2. Verejná správa 1 343 017-23 252155 294-288 178-137 6963 174287 87032 64856 046198 36259 593-94 2636 6411 883--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 449 681-13 07918 426-70 699-48 4114 956154 6226 16428 33332 45130 963-30 86810 709158--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)78 440-7645-1 513-623974 3451315641 490170-050--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny939 514-33 34821 854-296 053-82 9852 537298 6927 2688 875119 1168 318-42 56117 907680--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 291 367-7 53611 168-40 239-17 829532128 2627693 46057 2213 572-18 3172 462206--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny648 147-25 81210 686-255 814-65 1562 005170 4306 4995 41561 8954 746-24 24415 445474--
1.5. Zahraničné aktíva 2 870 590-111 085164 471-861 122-91 21649 606617 25631 660304 029101 473249 678-261 32027 674817--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)160 421-5 0893 672-33 922-19 85068131 5083 6682 34946 9553 675-5 8723 180570--
1.7. Ostatné aktíva1 096 406-18 00983 905-140 224-75 15421 080382 06013 74551 779195 55322 420-65 02127 456576--
1.8. Celkom20 851 394-619 435878 101-6 574 941-1 695 456208 7704 696 840244 374845 6722 303 327848 176-1 582 717353 58522 531--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny11 158 280-346 252470 924-3 766 428-1 059 12293 6362 333 784165 598313 1901 179 485383 237-843 696202 92817 736--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 592 957-134 989157 771-1 524 130-309 15421 3431 156 29225 600176 643464 480221 940-334 17666 4393 843--
2.2.2. Ústredná štátna správa 143 011-3 6721 970-49 695-18 7471 98540 7096 1841 8927 6983 762-2 3674 330432--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 6 422 312-207 591311 183-2 192 603-731 22170 3081 136 783133 814134 655707 307157 535-507 153132 15913 461--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 321 997-66 56674 792-644 350-205 57145 059356 96885 23353 372529 41556 224-156 01048 4374 646--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 306 014-140 97686 250-937 274-291 52316 284361 39735 98771 91248 83492 328-139 58983 6608 190--
2.2.3.2.1. do 1 roka 928 186-78 70355 331-221 558-151 74510 58856 92732 52851 63339 43182 009-75 57972 1546 134--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov71 764-9 3633 716-16 839-20 0323 2062 3423121 5225 7861 074-1 7495 823549--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 306 064-52 91027 203-698 877-119 7462 490302 1283 14718 7573 6179 245-62 2615 6831 507--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 571 330-6147 981-594 226-156 7948 965365 1943 3378 94765 7498 885-211 18462625--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 482 857-6147 981-507 868-156 7948 965365 1942 1418 91865 6858 062-211 18162568--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace88 473-00-86 358-0001 1962964823-3057--
2.2.3.4. REPO operácie222 971-432 160-16 753-77 333053 2249 25742463 30998-37000--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)691 476-01 963-39 885-57 3418 961360 16416 01820 304105 57480 170-01 0960--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 402 820-149 08660 744-1 558 686-154 50429 888600 51570171 951421 60759 419-267 75627 963926--
2.4.1. do 1 roka 5)324 511-2 1946 331-37 268-26 60416 378191 95045014 146976 759-22 3171754--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)129 150-1 4111 682-82 763-13 98282011 19905 0629 450361-2 26715338--
2.4.3. nad 2 roky2 949 159-145 48152 731-1 438 655-113 91812 690397 36625152 743412 06052 299-243 17227 793834--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 180 254-35 14137 343-287 875-128 66818 164310 77618 99543 363161 46939 831-68 47030 1592 186--
2.6. Zahraničné pasíva2 873 499063 099208 4120628 1840200 82236 332566 33129 797342 289161 171265 1800301 73170 1511 148--
2.7. Ostatné pasíva 1 545 065-25 85798 715-293 883-94 99921 789525 27013 26554 575274 02120 339-101 06421 288535--
2.8. Celkom20 851 394-619 435878 101-6 574 941-1 695 456208 7704 696 840244 374845 6722 303 327848 176-1 582 717353 58522 531--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt