Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 12 509 873-379 588405 730-4 170 991-1 183 879117 7052 564 450145 602323 5691 535 481364 643-1 067 078251 15716 898--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 347 131-128 199167 260-1 428 060-247 94319 2861 159 54429 154115 942409 730284 327-296 90160 7853 973--
1.1.2. Verejná správa815 800-28 44423 789-456 111-38 0953 595148 2604 60614 69453 1514 071-36 9554 0291 067--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny7 346 942-222 945214 681-2 286 820-897 84194 8241 256 646111 842192 9331 072 60076 245-733 222186 34311 858--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 095 182-113 42888 604-801 220-426 80736 735553 54862 10875 437594 31935 646-223 67083 6608 211--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 707 194-91 629100 714-1 431 886-454 65957 533623 17246 75486 294334 43323 175-365 10991 8363 191--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 504 824-24 3358 283-175 686-59 8337 804130 88515 30313 79336 5821 280-21 8859 1551 634--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 507 979-46 29677 010-942 649-310 73839 572418 60630 06367 444173 3008 883-321 04372 375806--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 694 391-20 99815 421-313 551-84 08810 15773 6811 3885 057124 55113 012-22 18110 306751--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)490 679-17 55722 407-50 713-12 52345158 5322 84830 326135 00217 089-132 42710 804437--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)53 892-3302 957-3 001-3 85410621 3941338778 847335-12 0174120--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 172 990-75 048194 879-1 057 929-225 88618 863736 79738 233154 819301 508196 709-147 60824 7113 173--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 379 657-38 19820 580-695 217-41 02910 786292 97263571 34270 475106 744-22 9598 7201 205--
1.2.1.1. do 1 roka 254 044-806795-10 579-10 9246 756162 4081431 79727728 711-824153985--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 103 208-7391 939-54 416-5 43886024 83502 5072 3238 528-1 50312011--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 022 405-36 65317 846-630 222-24 6673 170105 72962137 03867 87569 505-20 6328 447209--
1.2.2. Verejná správa 1 344 123-23 548155 013-293 615-136 4253 172289 59731 28955 193199 12259 586-92 1135 4501 816--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 449 210-13 30219 286-69 097-48 4324 905154 2286 30928 28431 91130 379-32 53610 541152--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)77 220-7645-1 467-684073 1771015411 527173-050--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny928 436-33 49921 854-294 480-80 9862 542292 7387 2448 640118 1638 315-42 08117 894657--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 290 071-7 56211 172-42 432-17 281536127 3327543 48557 0403 557-16 4562 464199--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny638 365-25 93710 682-252 048-63 7052 006165 4066 4905 15561 1234 758-25 62515 430458--
1.5. Zahraničné aktíva 2 909 914-109 118175 521-871 925-92 42153 534629 30734 214309 339100 189247 696-261 80024 850824--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)160 362-5 1243 657-34 038-19 80167931 3873 6472 35546 9793 694-5 8653 136570--
1.7. Ostatné aktíva1 109 651-18 00087 966-136 676-72 09222 462383 40013 60553 106189 90922 133-84 42225 880584--
1.8. Celkom20 868 451-620 453889 654-6 567 506-1 675 132215 8264 711 256242 647852 3712 293 758843 365-1 608 852347 63122 706--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny11 113 141-345 658476 902-3 756 175-1 049 70393 6762 324 801162 013313 9411 172 304376 943-843 120197 90517 812--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 578 611-136 059164 818-1 510 221-309 88220 8561 158 60822 083176 035471 831212 343-330 69865 1773 859--
2.2.2. Ústredná štátna správa 134 807-3 7362 434-52 070-14 7892 21834 0536 0322 8497 3203 810-2 7752 721434--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 6 399 723-205 863309 650-2 193 884-725 03270 6021 132 140133 898135 057693 153160 790-509 647130 00713 519--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 286 031-65 55072 460-645 926-198 87945 916346 63684 76054 118513 05958 471-152 05148 2054 665--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 314 566-140 26786 926-938 858-292 80915 695362 95736 24971 68449 42093 498-144 46781 7368 225--
2.2.3.2.1. do 1 roka 932 645-77 66655 229-222 500-152 6709 97458 45432 75251 26240 25083 202-78 12870 5586 160--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov70 287-9 5193 786-16 543-19 3153 2122 3602941 5705 6831 056-1 6375 312551--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 311 634-53 08227 911-699 815-120 8242 509302 1433 20318 8523 4879 240-64 7025 8661 514--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 574 867-5148 044-594 868-154 4198 991368 7533 2698 99266 6518 669-212 14066629--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 486 411-5148 044-508 555-154 4198 991368 7532 0948 96166 5857 801-212 13766571--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace88 456-00-86 313-0001 1753166868-3058--
2.2.3.4. REPO operácie224 259-412 220-14 232-78 925053 7949 62026364 023152-98900--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)701 301-02 091-41 095-58 0879 066363 23715 89821 630106 86682 204-01 1270--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 419 220-150 94460 219-1 562 886-156 13530 339601 94970075 071423 31058 818-270 86427 986953--
2.4.1. do 1 roka 5)332 647-1 9686 578-39 753-27 17216 814193 49744915 842936 379-24 0752755--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)128 294-1 4981 721-80 913-13 97882311 26805 3579 243860-2 21142339--
2.4.3. nad 2 roky2 958 279-147 47851 920-1 442 220-114 98512 702397 18425153 872413 97451 579-244 57827 536859--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 180 981-35 87737 436-286 680-129 30218 278310 92319 14243 625161 46339 943-68 18930 1232 204--
2.6. Zahraničné pasíva2 879 335062 224208 4360627 3800196 24940 352577 07029 429342 111160 500265 0120299 99570 5761 152--
2.7. Ostatné pasíva 1 574 473-25 750104 570-293 290-85 65624 115533 27615 46555 993269 31520 445-126 68419 914585--
2.8. Celkom20 868 451-620 453889 654-6 567 506-1 675 132215 8264 711 256242 647852 3712 293 758843 365-1 608 852347 63122 706--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt