Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 12 568 318-384 853408 703-4 166 087-1 203 818116 3382 574 267148 638330 7831 536 823373 096-1 072 367252 54517 162--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 358 554-130 360169 178-1 419 730-254 29016 9941 168 35430 902118 850401 862292 516-293 79961 7194 035--
1.1.2. Verejná správa808 686-29 67324 135-451 487-37 8963 611143 8834 42014 01953 8455 063-36 5924 0621 084--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny7 401 078-224 820215 390-2 294 870-911 63295 7331 262 030113 316197 9141 081 11675 517-741 976186 76412 043--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 104 058-114 13887 444-798 333-432 93636 930551 68662 52978 825596 36035 175-226 42283 2808 339--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 735 725-92 174101 707-1 435 797-461 74858 230626 99947 76788 135338 27022 882-369 11692 9003 240--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 507 511-24 3288 227-176 386-60 3147 842131 06115 69813 91836 9711 280-22 1419 3451 659--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 533 580-46 82278 011-946 700-316 79140 178422 24630 64869 094175 8449 025-325 06573 156819--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 694 634-21 02415 469-312 711-84 64310 21073 6921 4215 123125 45512 577-21 91010 399762--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)508 826-18 17122 975-57 875-12 78846364 4752 88830 102137 30816 942-134 29810 541445--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)52 467-3363 265-2 865-4 16010818 8701318529 177518-12 1404520--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 179 641-75 933195 258-1 065 147-225 46618 702717 80439 994156 783308 173198 207-152 53525 6393 149--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 385 949-39 10220 665-702 948-42 44010 666284 03062272 94171 631108 145-23 9388 8211 196--
1.2.1.1. do 1 roka 246 451-824614-11 652-12 2226 463154 4741432 50536025 944-1 181198978--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 105 492-7712 024-54 463-5 38286726 24602 7142 4398 914-1 52215010--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 034 006-37 50718 027-636 833-24 8363 336103 31060837 72268 83273 287-21 2358 473208--
1.2.2. Verejná správa 1 345 905-23 741155 252-292 716-134 7383 239281 26432 97155 490204 13259 975-96 5705 8171 802--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 447 787-13 09019 341-69 483-48 2884 797152 5106 40128 35232 41030 087-32 02711 001151--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)77 486-11154-1 189-764173 1301079691 637167-050--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny923 527-33 73121 866-293 838-78 6072 509295 0487 2138 691113 6068 370-41 93918 109651--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 285 391-7 58811 165-41 269-12 720510128 5967293 48456 9623 532-16 3052 531197--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny638 136-26 14310 701-252 569-65 8871 999166 4526 4845 20756 6444 838-25 63415 578454--
1.5. Zahraničné aktíva 2 902 952-110 716177 612-898 919-99 32156 032586 77130 973310 489102 365236 967-266 67926 108832--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)161 036-5 1373 653-34 525-19 96767431 2853 6552 38647 0713 699-5 8563 128570--
1.7. Ostatné aktíva1 170 018-18 88490 112-137 913-75 69023 144413 16014 37154 587202 37921 681-91 78426 313599--
1.8. Celkom20 982 975-629 365897 260-6 597 618-1 702 945217 4394 691 465244 953864 6862 312 057842 186-1 631 157351 84422 962--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny11 174 192-348 228480 099-3 751 053-1 078 43593 3792 330 074162 197317 9681 171 075381 618-857 617202 44918 042--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 588 294-138 433163 982-1 495 284-320 23220 4421 160 35018 382179 420459 548216 191-346 43169 5993 909--
2.2.2. Ústredná štátna správa 146 334-3 8962 764-48 119-23 8631 84341 2417 7662 0717 5823 530-1 5702 089440--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 6 439 564-205 899313 353-2 207 650-734 34071 0941 128 483136 049136 477703 945161 897-509 616130 76113 693--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 340 828-67 19076 548-660 208-207 99346 549350 09685 84555 863526 54362 426-153 42148 1464 726--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 307 332-138 66186 483-934 611-295 45715 493363 23836 51271 40849 25390 992-142 70082 5248 331--
2.2.3.2.1. do 1 roka 923 779-78 32553 951-217 338-152 5359 97658 70832 94350 94140 18981 093-76 06171 7196 240--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov68 822-8 9323 816-16 474-19 3462 9642 5073021 5755 598949-1 5814 778558--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 314 731-51 40428 716-700 799-123 5762 553302 0233 26718 8923 4668 950-65 0586 0271 533--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 575 490-5148 093-594 686-154 6119 052368 5063 2288 96366 5978 400-213 25891636--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 487 296-5148 080-508 665-154 6119 052368 5062 0668 93566 5277 503-213 25591578--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace88 194-013-86 021-0001 1622870897-3058--
2.2.3.4. REPO operácie215 914-432 229-18 145-76 279046 64310 46424361 55279-23700--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)687 021-02 095-38 711-57 7129 420354 77415 45522 580105 56979 548-01 1570--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 447 804-150 69759 610-1 574 982-160 21429 520594 97970478 691430 78766 217-273 35628 047938--
2.4.1. do 1 roka 5)325 090-1 7776 467-39 159-28 42215 829184 35446415 7821848 578-24 0472755--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)130 820-1 6151 553-80 523-16 47056711 60605 4759 076992-2 37357038--
2.4.3. nad 2 roky2 991 894-147 30551 590-1 455 300-115 32213 124399 01924057 434421 52756 647-246 93627 450845--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 185 934-37 03537 582-285 403-129 93817 759315 42319 22543 673161 66940 188-67 77230 2672 217--
2.6. Zahraničné pasíva2 837 960065 636211 2260645 2810188 24741 765536 62830 107341 228156 529254 4510296 91169 9511 168--
2.7. Ostatné pasíva 1 650 064-27 769106 648-302 188-88 39925 596559 58717 26560 546286 42820 164-135 50119 973597--
2.8. Celkom20 982 975-629 365897 260-6 597 618-1 702 945217 4394 691 465244 953864 6862 312 057842 186-1 631 157351 84422 962--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt