Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 12 908 240-385 510441 431-4 173 552-1 261 588119 5182 656 380155 490361 6701 604 460392 7227 1901 116 316239 60318 991--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 495 710-126 596194 454-1 437 157-257 18516 6351 217 30930 968131 053413 689305 9951 761315 59649 0734 663--
1.1.2. Verejná správa816 531-30 14925 328-453 250-38 3153 909137 4956 19017 30853 5037 48015139 3004 3041 386--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny7 595 999-228 765221 649-2 283 145-966 08898 9741 301 576118 332213 3091 137 26879 2475 277761 420186 22612 941--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 169 582-114 14087 972-784 127-460 53138 119562 16863 70884 876629 42335 1473 169225 59383 7788 879--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 823 117-94 110106 845-1 432 085-489 53260 272642 92452 18695 836353 77123 4021 931380 54491 6103 540--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 515 108-24 8067 846-174 041-62 5858 411132 84817 24815 21338 4101 26919123 3769 0551 732--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 607 098-48 15581 292-947 170-342 17541 833435 91133 48274 753186 4449 3801 277334 67271 831979--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 700 911-21 14917 707-310 874-84 77210 02874 1651 4565 870128 91712 75346322 49610 724829--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)547 790-19 82623 570-63 425-12 51747675 8842 31231 621143 07920 290169143 98710 803482--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)55 509-6873 263-3 508-3 50810920 60012497610 995408711 2933841--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 236 828-80 085205 861-1 071 390-218 50320 033762 36538 343168 488295 526191 1093 526157 02928 0963 133--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 427 244-40 61122 367-702 590-44 62312 202320 70965181 75470 531103 7731 38519 7227 7111 115--
1.2.1.1. do 1 roka 271 312-8591 032-11 366-11 6407 098178 4631333 7476425 23551 596199844--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 105 353-8792 239-50 035-4 89777730 85313 5502 5488 360691 07414011--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 050 579-38 87319 096-641 189-28 0864 327111 39363744 45767 91970 1781 31117 0527 372259--
1.2.2. Verejná správa 1 339 883-25 357161 404-300 053-118 7792 962285 09229 33757 730191 47058 1781 503103 6815 8401 861--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 469 701-14 11722 090-68 747-55 1014 869156 5648 35529 00433 52529 15863833 62614 545157--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)75 697-10753-1 078-813571 3781439361 7091680090--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny963 934-34 44021 157-314 121-87 4182 793299 0587 5658 999118 8958 04712445 15016 291665--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 291 418-7 75911 184-42 076-17 601749125 3207433 74658 1913 4614218 4632 125198--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny672 516-26 6819 973-272 045-69 8172 044173 7386 8225 25360 7044 5868126 68714 166466--
1.5. Zahraničné aktíva 3 046 094-114 749175 723-936 076-116 83751 550635 14935 324334 26191 197255 2238 933271 14228 863859--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)157 433-4 9453 729-32 078-19 82870931 1184 0702 49446 5443 5932845 2443 081592--
1.7. Ostatné aktíva1 248 906-20 62199 633-143 836-80 17831 052410 46210 62252 714234 46325 431809113 97925 915549--
1.8. Celkom21 637 133-640 457947 585-6 672 131-1 784 434225 6924 865 910251 555929 5652 392 795876 29320 8661 708 860341 85624 788--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny11 535 519-361 029521 811-3 824 749-1 104 09397 7002 423 019167 252346 4791 207 434402 0349 945885 234194 68519 008--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 756 352-142 034191 537-1 524 604-317 34221 4371 219 78823 431200 417472 627225 4803 065361 52456 1313 716--
2.2.2. Ústredná štátna správa 122 946-3 2842 310-45 151-17 5903 30627 7524 1782 7937 6074 447591 7462 782431--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 6 656 221-215 711327 964-2 254 994-769 16172 9571 175 479139 643143 269727 200172 1076 822521 964135 77214 861--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 417 381-70 48880 922-678 597-213 10646 873362 99490 10954 986545 76164 4302 684158 73350 3825 070--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 383 061-145 17087 861-943 965-320 92316 764376 28140 80578 11447 97195 8184 066144 15385 2369 150--
2.2.3.2.1. do 1 roka 942 342-82 10753 852-217 832-155 16111 12860 89137 39454 55838 85883 1963 14373 31674 0496 733--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov72 755-9 8034 223-16 370-22 0753 0652 5313712 2185 3989252221 3284 448594--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 367 964-53 26029 786-709 763-143 6872 571312 8593 04021 3383 71511 69770169 5096 7391 824--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 627 077-7157 585-607 341-158 2089 320384 6353 1259 52467 61511 56671217 997154641--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 536 312-7157 581-519 051-158 2089 320384 6351 9919 49067 53410 34671217 995154581--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace90 765-04-88 290-0001 13434811 22002060--
2.2.3.4. REPO operácie228 702-461 596-25 091-76 924051 5695 60464565 85329301 08100--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)692 085-01 864-31 315-56 97510 316364 13415 09126 28899 23085 820001 0520--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 527 402-153 77957 232-1 559 896-182 61731 058623 97373690 799442 44063 735216293 35827 7791 044--
2.4.1. do 1 roka 5)348 628-3 9214 741-38 951-34 06916 634203 91349716 801646 676322 3402136--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)131 847-1 6832 237-71 268-22 35380012 65906 9008 4651 53593 30364436--
2.4.3. nad 2 roky3 046 927-148 17550 254-1 449 677-126 19513 624407 40123967 098433 91155 524203267 71527 114972--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 204 495-38 12134 345-287 792-147 56318 763313 09120 62044 622165 15441 0102 35864 68528 7292 406--
2.6. Zahraničné pasíva2 967 550059 997214 5160660 2480188 40635 111611 00134 272359 767164 283260 3597 436309 98669 6041 133--
2.7. Ostatné pasíva 1 710 082-27 531117 817-308 131-104 78032 744530 69213 58461 610314 25423 335912155 59720 0071 197--
2.8. Celkom21 637 133-640 457947 585-6 672 131-1 784 434225 6924 865 910251 555929 5652 392 795876 29320 8661 708 860341 85624 788--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt