Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 13 603 952-418 958486 632-4 248 666-1 494 428133 3972 844 077168 038428 2871 708 337413 3367 6571 007 984251 81219 297--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 646 297-132 521226 770-1 492 243-288 15520 1011 323 40727 589155 331468 061320 9621 832141 50749 6503 746--
1.1.2. Verejná správa813 602-29 71425 015-444 838-40 1554 319137 7649 43216 90955 9304 79313540 3814 352661--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny8 144 053-256 723234 847-2 311 585-1 166 118108 9771 382 906131 017256 0471 184 34687 5815 689826 096197 81014 890--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 344 347-120 33288 628-779 462-553 91341 004592 73367 583100 331636 95538 6193 312237 41387 37410 110--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 130 076-114 855118 649-1 436 745-596 68067 480695 25061 427115 848386 31824 7602 121412 23199 8334 156--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 550 282-29 3998 509-173 889-72 8149 171140 29820 05617 88043 6161 30020524 2489 1021 921--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 856 029-53 87692 090-956 604-430 22847 482480 43939 80290 511210 34810 3081 476364 82379 5181 266--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 723 765-31 58018 050-306 252-93 63810 82774 5131 5697 457132 35413 15244023 16011 213969--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)600 736-21 21323 195-91 939-10 75738669 7731 91838 174147 61022 839239162 36210 570622--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)68 903-3234 373-3 439-4 77110925 150931 69713 4641 3641714 087332--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 435 641-84 996199 232-1 108 112-252 60420 851813 22443 733201 574315 976207 7453 781160 73026 8646 129--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 512 446-42 96921 630-734 879-54 79212 653329 7581 01893 30984 094108 5901 70324 2144 5402 918--
1.2.1.1. do 1 roka 273 080-1 849634-16 045-15 0376 996168 2031737 9632025 044101 1591132 508--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 106 454-5112 812-44 808-4 90924931 67894 6433 92510 230822 4182625--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 132 912-40 60918 184-674 026-34 8465 408129 87799250 70380 14973 3161 61120 6374 165406--
1.2.2. Verejná správa 1 399 519-25 191157 197-291 101-133 6952 903322 66832 56870 302194 55060 0691 439102 9346 3412 793--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 523 676-16 83620 405-82 132-64 1175 295160 79810 14737 96337 33239 08663833 58215 983418--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)83 676-14830-1 695-1674578 9441388881 4951250010--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny993 431-37 86423 201-324 764-94 6884 458281 5867 7028 448141 5239 52811144 24515 424687--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 295 901-8 06812 438-41 875-17 551705125 5617933 29965 4483 6074514 2912 265260--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny697 530-29 79610 763-282 889-77 1373 753156 0256 9095 14976 0755 9216629 95413 159427--
1.5. Zahraničné aktíva 3 553 859-132 157220 852-1 023 575-139 64550 213756 38635 753417 278103 478299 21612 443342 82632 4801 462--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)165 336-5 4653 762-32 640-25 93167630 1624 4042 50547 9913 5512975 3242 925600--
1.7. Ostatné aktíva1 449 916-21 344102 298-149 311-116 65934 679520 44418 81058 415251 59724 6851 641126 79624 878609--
1.8. Celkom23 285 816-700 9321 036 007-6 888 763-2 124 128244 3175 324 823278 5791 117 3952 570 399958 18325 9301 687 904354 38628 783--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny12 076 423-383 435573 027-3 883 278-1 330 49297 1082 532 637181 162405 8201 313 013431 73711 580738 298206 41621 488--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 893 227-147 784220 562-1 552 986-379 06120 5911 294 70218 020239 364535 551241 9714 503180 84761 7885 924--
2.2.2. Ústredná štátna správa 132 942-3 3015 334-40 928-30 1601 49225 0647 6582 2249 2072 591892 4982 485515--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 7 050 254-232 350347 131-2 289 364-921 27175 0251 212 871155 484164 232768 255187 1756 987554 953142 14315 048--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 750 800-76 62586 900-718 228-412 21749 944387 01495 19463 695573 90564 9792 760169 38852 7115 394--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 570 884-155 37597 685-939 261-440 46016 181378 83152 47089 40447 852109 5414 155154 66789 1578 908--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 007 640-87 75160 292-215 184-167 85410 41767 30648 67360 87638 52491 8953 18684 05074 8186 712--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov85 433-11 8774 792-16 893-30 7253 2813 1573832 7065 0455402231 4494 585734--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 477 811-55 74732 601-707 184-241 8812 483308 3683 41425 8224 28317 10674769 1689 7541 462--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 487 156-43160 638-599 582-5348 900389 3995 19510 99368 56112 41372230 630268747--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 400 513-43160 637-515 930-18 900389 3994 11710 96868 46411 16472230 628262659--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace86 643-01-83 652-533001 07825971 24902688--
2.2.3.4. REPO operácie241 414-3071 908-32 293-68 060057 6272 62514077 937242026870--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)712 629-01 583-32 773-54 71711 833392 2336 36428 90889 10094 044001 0744--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 837 448-161 61851 294-1 633 981-245 69835 140681 452431119 689473 70872 428169339 00623 0041 430--
2.4.1. do 1 roka 5)368 967-2 2794 596-44 891-43 45816 918213 52742518 729215 899018 2141021--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)136 646-2 6621 871-71 354-20 89581614 64708 04710 2462 80302 55175541--
2.4.3. nad 2 roky3 331 835-156 67744 827-1 517 736-181 34517 406453 278692 913463 44163 726169318 24122 2391 368--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 280 805-52 06135 966-297 670-161 80120 021318 67321 87153 902175 69942 5282 44971 62528 9882 483--
2.6. Zahraničné pasíva3 416 733074 629256 0140711 7360198 50443 519720 36843 063445 029183 418294 78110 055368 47877 1931 844--
2.7. Ostatné pasíva 1 961 778-29 189118 123-329 325-132 91636 696679 46025 68864 047335 46122 6651 677170 49717 7111 535--
2.8. Celkom23 285 816-700 9321 036 007-6 888 763-2 124 128244 3175 324 823278 5791 117 3952 570 399958 18325 9301 687 904354 38628 783--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt