Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 13 710 383-421 501499 10636 1694 252 108-1 514 186130 8792 885 308168 916436 1181 720 668409 2917 5601 015 892256 41019 505--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 675 230-133 159236 07111 5201 506 949-287 83816 3831 345 60025 129156 619463 808317 2201 751134 57751 8773 592--
1.1.2. Verejná správa807 860-30 28025 176847437 127-39 2584 416136 87110 74717 43254 8725 05513542 2274 399681--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny8 227 293-258 062237 85923 8022 308 032-1 187 090110 0801 402 837133 040262 0671 201 98887 0165 674839 088200 13415 232--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 375 301-120 51288 83110 621778 352-561 74841 251596 84368 037105 449649 21637 9723 309238 67088 42010 333--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 160 587-115 081119 79811 9331 436 738-611 11468 184700 30663 120116 849391 18725 0752 143412 324100 8114 235--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 551 603-29 3268 4962 501171 156-75 0429 264140 96720 48718 26843 6191 29320924 6439 0421 960--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 881 533-54 18093 2083 944959 266-439 35048 008485 85441 04591 197213 64910 3961 500364 72280 6581 328--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 727 451-31 57518 0945 488306 316-96 72210 91273 4851 5887 384133 91913 38643422 95911 111947--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)616 040-22 12124 9051 20988 937-10 12453679 4931 78638 263147 76422 552205168 70210 857663--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)75 375-3474 329394 005-4 10310926 195971 50513 8251 4191619 394471--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 553 735-86 003201 6906 5791 119 235-277 40721 612873 51445 024200 488320 887218 2963 763162 83626 7436 515--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 523 953-42 84022 4402 112734 547-58 50013 093333 9701 06393 06584 970108 8051 72526 0194 6413 249--
1.2.1.1. do 1 roka 270 754-1 72357121315 214-15 2727 511167 1381737 9482423 85391 3441392 751--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 107 406-5433 33823244 804-4 95616731 67394 6264 15610 349822 5332527--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 145 793-40 57418 5311 667674 529-38 2725 415135 1591 03750 49180 79074 6031 63422 1424 250491--
1.2.2. Verejná správa 1 483 369-26 125158 4123 807301 193-151 4502 966371 05333 15469 135198 66164 8831 399100 2856 0522 919--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 546 413-17 03820 83866083 495-67 4575 553168 49110 80738 28837 25644 60863936 53216 050346--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)87 093-1543001 740-1555782 379448651 5431220040--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 012 755-38 45122 920906331 027-93 5625 152283 3577 6128 446153 13611 36411742 04315 685767--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 309 679-8 17312 43523543 745-15 749744123 2308553 29682 5633 6544712 6682 567258--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny703 076-30 27810 485671287 282-77 8134 408160 1276 7575 15070 5737 7107029 37513 118509--
1.5. Zahraničné aktíva 3 712 451-135 630210 94014 6891 032 272-141 22857 854884 53735 470418 890104 129300 10511 636358 49032 9061 471--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)165 563-5 5803 73578732 745-26 06467930 0794 4072 18048 3373 5642995 2952 898602--
1.7. Ostatné aktíva1 530 376-21 690105 1232 092154 924-115 54736 263565 69021 36559 218262 85526 5601 918135 19325 948611--
1.8. Celkom23 772 352-709 0091 043 54561 2216 924 051-2 168 152252 4925 604 864282 8351 126 2002 611 552969 30425 2921 719 753360 59529 471--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny12 146 903-385 152569 88332 8073 894 359-1 359 41395 5662 576 440181 288401 9931 295 578439 18411 800736 574211 47322 349--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 934 639-151 096216 4396 6281 545 969-383 34618 3551 349 36715 958238 477529 862248 0364 762174 18863 5466 389--
2.2.2. Ústredná štátna správa 137 093-3 1514 97823740 662-29 6601 54430 6588 5262 5029 0092 398881 8252 180629--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 7 075 171-230 905348 46625 9422 307 728-946 40775 6671 196 415156 804161 014756 707188 7506 949560 561145 74715 331--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 771 248-76 06387 9914 675733 970-422 94250 031381 58794 71362 573562 53371 0872 763173 82153 9375 524--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 579 927-154 48097 01915 032942 206-452 41816 645376 66553 84887 26147 347104 5274 108155 96091 5519 103--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 000 971-87 14658 40311 860215 716-168 83310 86865 24350 03958 27138 16486 7933 16085 95775 5386 922--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov88 889-12 1574 8111 03917 274-32 7253 3163 1113973 0765 0567202071 3864 860740--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 490 067-55 17733 8052 133709 216-250 8602 461308 3113 41225 9144 12717 01474168 61711 1531 441--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 484 671-41161 8296 235598 387-5208 991386 4455 58210 82768 26512 86078230 672252704--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 397 805-41161 8284 967514 500-18 991386 4454 51710 80368 16511 59278230 670252512--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace86 866-011 26883 887-519001 065241001 268020193--
2.2.3.4. REPO operácie239 325-3211 627033 165-70 527051 7182 66135378 562276010870--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)716 742-01 782031 801-54 45211 442394 2425 52829 91988 15898 335001 0835--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 865 777-163 55251 1993 0341 631 212-256 11035 910689 467466124 393476 20973 528170341 11122 6201 407--
2.4.1. do 1 roka 5)372 520-2 7644 945042 021-44 91116 622217 02043019 676345 614018 473104--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)139 442-2 5581 941271 793-21 7871 26015 70707 67110 4452 76702 74976441--
2.4.3. nad 2 roky3 353 815-158 23044 3133 0321 517 398-189 41218 028456 7403697 046465 73065 147170319 88921 8461 362--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 299 686-52 93136 0955 606301 891-162 60920 900315 40922 52052 601190 92142 8612 47371 45929 4892 496--
2.6. Zahraničné pasíva3 608 176077 434266 65117 197725 9940201 57250 295850 35744 270450 026185 806291 0798 950387 69177 0011 694--
2.7. Ostatné pasíva 2 135 068-29 940117 9352 577338 794-133 99638 379778 94928 76367 268374 88024 3171 900182 91818 9291 519--
2.8. Celkom23 772 352-709 0091 043 54561 2216 924 051-2 168 152252 4925 604 864282 8351 126 2002 611 552969 30425 2921 719 753360 59529 471--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt