Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 13 678 287-425 690488 03137 9084 235 377-1 552 812134 4032 829 053170 101455 5781 736 812413 2937 662983 454253 68320 052--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 577 889-137 095220 01512 4561 504 686-297 66819 1281 255 15821 711169 173469 965317 5811 773117 63648 0733 826--
1.1.2. Verejná správa829 989-28 79825 356936439 404-41 0954 511153 10411 51317 15457 1536 74013339 9515 210684--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny8 270 409-259 797242 66024 5162 291 287-1 214 049110 7641 420 791136 877269 2511 209 69488 9725 756825 867200 40015 542--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 404 842-121 00690 62410 875774 105-579 68741 181610 93469 140107 078647 45837 2773 345238 30388 04910 510--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 187 321-115 562121 48312 3621 440 064-621 42469 049710 72165 471119 412392 45024 8112 174406 698100 1764 283--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 555 535-29 2998 5332 577171 048-77 2359 401141 97620 82117 50944 3351 28921324 6629 4271 968--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 911 593-54 82894 7324 140961 186-450 98248 490495 10543 00194 776217 22110 5861 522361 19879 4881 368--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 720 193-31 43518 2185 645307 830-93 20711 15873 6401 6497 127130 89412 93643920 83811 261946--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)614 152-22 89326 0691 23074 052-9 01742278 6102 15741 373157 05125 557219164 86012 091749--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)64 097-3374 484483 066-3 92111320 5261101 39112 7351 3261716 007811--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 507 245-88 254204 2416 7791 108 131-272 47820 324834 52546 995197 285312 079219 8874 024172 98530 0616 522--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 521 189-44 60822 7762 108725 859-57 01612 457335 3171 00987 58589 083109 5941 95231 1714 7143 236--
1.2.1.1. do 1 roka 260 988-3 15265719612 408-15 6516 732162 2391532 3862025 181102 4141332 699--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 110 775-7743 74422647 405-4 96317232 11294 7223 92510 311822 35428419--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 149 426-40 68218 3751 686666 046-36 4025 553140 96698550 47785 13874 1021 85926 4034 297518--
1.2.2. Verejná správa 1 431 202-26 284157 6443 922294 573-148 3252 930338 66034 06866 382184 89466 8841 435104 7745 7842 944--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 554 854-17 36223 82174987 699-67 1374 937160 54811 91843 31838 10243 40963737 04019 563342--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)83 091-1053001 639-1475578 441458741 5312170070--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 008 712-39 06122 604957338 434-95 7085 212276 7608 1208 487144 4009 92811943 72916 269788--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 308 249-8 47612 55624543 793-15 732810123 2568853 38980 3203 4884913 2022 342254--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny700 463-30 58510 048712294 641-79 9764 402153 5047 2355 09864 0806 4407130 52713 927534--
1.5. Zahraničné aktíva 3 651 239-136 556232 70014 541994 064-142 11651 999850 26934 805432 05493 502301 71113 046350 24231 2211 543--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)165 976-5 5173 75178532 016-26 39067930 5434 5892 26148 4633 5843035 2082 975605--
1.7. Ostatné aktíva1 540 841-24 080106 3931 584149 742-118 07534 216572 31021 39158 541262 35124 5112 041142 15827 073627--
1.8. Celkom23 635 397-719 2631 057 74962 5536 859 403-2 207 728246 8845 471 901286 0451 155 0832 599 140973 13027 1951 697 781361 29030 135--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny12 232 819-390 609572 80033 6203 918 294-1 392 213100 4072 513 363182 846411 6781 324 420443 46612 433763 187219 53623 111--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 846 121-152 884211 3227 3901 569 617-391 48417 7191 237 72016 892241 865525 021257 4025 356159 84464 3517 064--
2.2.2. Ústredná štátna správa 148 966-3 7263 23424541 589-21 1753 63450 0663 6632 8859 1353 4911001 7494 619542--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 7 237 732-233 999358 24425 9852 307 088-979 55479 0541 225 577162 291166 928790 264182 5736 976601 594150 56615 504--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 850 089-77 11990 3964 723725 394-433 70149 368404 13298 95665 794593 88870 4962 795184 71056 1356 266--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 665 534-156 534101 18314 964956 382-470 69920 452380 53155 11790 07851 57699 9384 096188 89294 1528 528--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 044 316-89 59161 41711 720225 525-171 62914 66464 08251 23460 42442 10082 0373 163105 03876 5756 348--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov91 933-11 3464 8351 05317 622-33 4093 3833 2414053 2864 8808751973 7534 898734--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 529 285-55 59734 9312 191713 235-265 6612 405313 2083 47826 3684 59617 02673780 10112 6791 446--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 500 190-42164 5416 298605 772-5359 234393 9205 49011 01069 61011 90885227 856272711--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 412 514-42164 5415 009521 142-09 234393 9204 41610 98869 49410 61085227 855272513--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace87 676-001 28984 630-535001 074221161 298010198--
2.2.3.4. REPO operácie221 919-3042 124019 540-74 619046 9942 7284675 190231013670--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)698 876-01 980031 695-54 54510 288382 3814 92026 80088 16997 012001 0865--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 837 727-168 50751 5033 0421 611 925-257 78735 101678 136479130 324484 11377 729170323 67218 4501 362--
2.4.1. do 1 roka 5)357 124-5 8786 070038 653-46 65115 030202 70344319 367457 266014 998206--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)142 923-2 7422 002275 098-21 2061 27416 82507 77510 4821 87502 87976444--
2.4.3. nad 2 roky3 337 680-159 88743 4313 0401 498 174-189 93018 797458 60836103 182473 58668 588170305 79517 6661 312--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 313 649-54 55135 6885 927302 681-166 60321 290318 66423 31353 732191 40743 1292 64372 50730 0842 740--
2.6. Zahraničné pasíva3 525 595076 022278 51717 767670 3480204 44244 148814 36245 110469 575180 323291 2489 977378 13073 3711 648--
2.7. Ostatné pasíva 2 026 731-29 574117 2612 197324 460-132 13835 650764 99529 37762 974330 70820 5461 972160 28518 7631 271--
2.8. Celkom23 635 397-719 2631 057 74962 5536 859 403-2 207 728246 8845 471 901286 0451 155 0832 599 140973 13027 1951 697 781361 29030 135--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt