Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 12 966 224-388 922434 838-4 199 203-1 281 463121 6222 670 753155 290365 3341 599 569397 4767 1801 111 354240 40019 147--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 536 811-130 190188 835-1 463 999-263 89018 2061 229 71631 427131 977411 323311 6691 667306 91448 6654 782--
1.1.2. Verejná správa807 221-29 78425 601-448 754-38 4823 966134 7945 02117 40354 2995 66014739 3544 1031 289--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny7 622 192-228 948220 402-2 286 450-979 09199 4501 306 243118 842215 9541 133 94780 1475 365765 086187 63213 077--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 173 060-114 64085 997-784 315-468 26838 112559 64163 78985 893625 57834 9483 232227 65484 2259 088--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 838 146-94 291108 322-1 428 290-496 80260 680646 77353 16797 052356 32923 4821 945380 60692 3523 486--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 514 788-24 7108 229-171 996-63 0268 426133 22317 58515 18438 7971 29319023 3448 9751 830--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 621 939-48 41382 044-946 710-348 49742 198439 13234 08975 857188 2339 4161 329334 79472 556833--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 701 419-21 16818 049-309 584-85 27910 05674 4181 4936 011129 29912 77342622 46810 821822--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)551 840-19 72622 863-70 513-11 24554676 8841 75832 058140 34520 342181144 54611 014489--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)59 135-2913 221-3 332-2 77810922 94512595111 6931 374712 2783813--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 289 969-80 230210 594-1 082 434-219 54820 836782 29140 768170 396303 222192 6753 601158 41228 5633 217--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 442 264-40 62022 366-711 321-46 72712 747318 20176883 76672 777104 9151 39420 2267 8301 063--
1.2.1.1. do 1 roka 265 832-7541 024-11 804-11 8997 565173 040833 3257524 36951 846123798--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 107 559-8612 460-51 842-4 90361530 53143 8762 5968 7616996214813--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 068 873-39 00518 882-647 675-29 9254 567114 63075646 56570 10671 7851 31917 4187 559252--
1.2.2. Verejná správa 1 367 783-25 317165 791-301 493-116 9073 114299 50430 81458 149197 31658 7921 577104 4096 1771 981--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 479 922-14 29322 437-69 620-55 9144 975164 5869 18628 48133 12928 96862933 77714 556173--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)75 591-9753-1 073-863371 1811648541 8781660060--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny965 459-34 66721 753-310 347-84 5142 791302 4387 6229 055121 1328 84412646 06716 229664--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 291 714-7 89911 735-44 384-14 432753124 5207573 78958 3554 1604418 8002 130198--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny673 745-26 76810 018-265 963-70 0822 038177 9186 8655 26662 7774 6848127 26714 099466--
1.5. Zahraničné aktíva 3 092 285-118 301179 991-945 678-117 20351 437642 96836 282335 71188 306251 0088 948298 17827 222918--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)157 587-4 8973 785-31 875-19 81170631 0214 1222 50846 9813 6042875 2243 053590--
1.7. Ostatné aktíva1 249 279-19 99999 151-146 810-80 65628 777424 53411 56249 110232 46923 576749109 59623 039518--
1.8. Celkom21 796 383-647 113950 163-6 717 420-1 803 285226 1984 925 187255 809932 9642 393 558877 34820 8911 728 832338 50625 054--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny11 603 243-361 761513 439-3 858 228-1 116 95598 0022 437 742168 648347 3461 209 527408 37810 048887 935195 28219 203--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 805 265-143 133181 294-1 552 572-318 67121 9551 234 62820 693198 802479 310231 7613 195364 65057 7964 220--
2.2.2. Ústredná štátna správa 138 677-3 0453 034-44 319-20 4503 08537 6616 4232 3737 3924 538572 8163 541413--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 6 659 301-215 583329 111-2 261 337-777 83472 9621 165 453141 532146 171722 825172 0796 796520 469133 94514 570--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 414 449-70 38179 250-683 594-215 75048 134355 64991 70655 632540 74465 7822 667158 93848 8894 944--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 387 757-145 13588 492-942 325-328 86316 315374 40142 29780 70546 73594 4264 058143 17684 8878 945--
2.2.3.2.1. do 1 roka 940 380-81 75854 324-212 179-160 65510 66859 97738 95156 81937 65581 7303 14671 88173 7836 828--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov72 235-9 9674 058-16 369-21 5333 0522 4943581 9685 3729392081 7964 329581--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 375 142-53 41030 110-713 777-146 6752 595311 9302 98821 9183 70811 75770469 4996 7751 535--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 630 080-9159 099-608 143-159 3468 513384 6333 0969 52167 96311 45671218 132169682--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 538 821-9159 095-519 364-159 3468 513384 6331 9649 48767 88110 23071218 130169620--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace91 259-04-88 779-0001 13234821 22602062--
2.2.3.4. REPO operácie227 015-582 270-27 275-73 875050 7704 43331367 383415022300--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)690 963-01 900-31 604-55 90010 753365 04614 74027 75898 67283 509001 0810--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 579 728-156 46056 202-1 570 360-200 03130 860636 44074892 858451 14364 991215292 86726 7681 068--
2.4.1. do 1 roka 5)350 363-4 1144 420-38 958-35 02716 032209 56250915 8681796 449319 2252057--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)141 712-1 6422 221-78 293-23 72399814 19707 1608 6651 54092 63064343--
2.4.3. nad 2 roky3 087 653-150 70449 561-1 453 109-141 28113 830412 68123969 830442 29957 002203271 01226 105968--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 209 225-38 14234 186-286 207-146 77818 812312 50220 05044 918165 14242 0782 36371 85028 5602 439--
2.6. Zahraničné pasíva3 007 172063 045226 9240669 8230188 01636 050615 50935 324362 741158 091257 1177 425325 04769 4851 152--
2.7. Ostatné pasíva 1 706 052-27 705117 512-301 198-95 60531 721557 94816 29957 343310 98321 275840151 13317 3301 192--
2.8. Celkom21 796 383-647 113950 163-6 717 420-1 803 285226 1984 925 187255 809932 9642 393 558877 34820 8911 728 832338 50625 054--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt