Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 13 050 153-391 734461 241-4 175 794-1 312 313123 2302 685 961154 087372 0231 615 435390 9997 2361 124 250243 08617 988--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 575 375-132 084215 504-1 449 155-272 86818 5801 234 00128 727132 279421 245304 2041 683316 25250 4763 751--
1.1.2. Verejná správa805 962-29 63025 030-448 625-39 5863 980133 1594 72418 01753 4145 54414440 1314 122870--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny7 668 816-230 020220 707-2 278 014-999 859100 6701 318 801120 636221 7271 140 77681 2515 409767 867188 48813 367--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 189 366-115 68186 048-781 310-478 18238 682563 80364 47788 739624 34735 8253 269228 36483 9089 304--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 860 431-95 026109 206-1 426 709-502 89161 418651 84554 39198 910358 15124 0001 956384 05693 8283 570--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 519 304-25 0458 270-171 542-64 0398 536134 34917 97015 53639 5341 30919023 7069 4681 863--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 640 262-48 71882 905-946 567-353 69242 806443 84334 89877 257188 7039 5421 353337 82973 502865--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 700 865-21 26318 031-308 600-85 16010 07673 6531 5236 117129 91413 14941322 52110 858841--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)560 847-19 01921 961-67 043-15 51445979 5051 69733 093147 40120 120176144 34310 692481--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)58 176-2953 493-2 952-3 27410923 6467099010 8781 306811 1045912--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 295 465-81 447208 525-1 103 456-223 36220 842755 16039 916177 316304 442194 9573 570157 11928 9234 939--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 455 513-41 43022 073-720 439-49 25912 401313 55183287 73574 292104 5451 40721 2977 6592 114--
1.2.1.1. do 1 roka 261 737-1 121750-13 366-12 9757 093166 10712734 3318124 18561 4731281 847--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 109 623-8222 391-51 753-5 02654232 58433 9542 7548 403601 26013113--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 084 153-39 48718 932-655 320-31 2584 766114 86070249 45071 45771 9571 34118 5647 400254--
1.2.2. Verejná správa 1 358 564-25 473163 959-311 381-116 3503 041282 87129 93360 354195 51661 0091 522102 0876 5902 626--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 481 388-14 54422 493-71 636-57 7535 400158 7389 15129 22734 63429 40364133 73514 674199--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)73 068-9953-1 867-853667 9051438811 80818100100--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny972 335-35 03321 694-314 219-82 0612 926300 8657 4648 384126 0109 14412448 36616 169678--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 294 246-8 05411 801-44 121-12 997791125 2516953 23460 5424 4004320 1052 255207--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny678 089-26 9799 893-270 098-69 0642 135175 6146 7695 15065 4684 7448128 26113 914471--
1.5. Zahraničné aktíva 3 152 316-123 677185 407-955 383-124 81052 357637 54736 365347 24693 505256 9438 978312 79826 278957--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)156 473-4 9193 775-32 034-19 78370529 7024 2922 46846 9903 6072885 1933 005588--
1.7. Ostatné aktíva1 299 110-20 688101 196-140 254-84 42329 238456 20113 67752 255241 41022 3211 015114 86522 582547--
1.8. Celkom21 998 914-657 597981 891-6 723 007-1 846 839229 3284 933 341255 945960 5722 429 602878 15321 2121 762 589340 05025 697--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny11 653 139-363 624527 552-3 824 171-1 158 86297 2502 440 041164 344352 2321 223 910407 06210 179895 868198 22319 760--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 820 820-144 129189 875-1 524 279-340 42922 0431 233 10919 601203 090488 388227 5573 316369 31159 0094 623--
2.2.2. Ústredná štátna správa 126 274-3 0792 714-41 006-18 7661 70638 4122 8471 5977 5314 504721 9832 129570--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 6 706 045-216 416334 963-2 258 886-799 66773 5011 168 520141 896147 545727 991175 0016 791524 574137 08514 567--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 436 998-71 21980 268-683 747-220 24848 529363 44790 70956 656543 74167 9772 655160 75249 7054 848--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 407 996-145 12692 779-938 538-341 96316 422372 96543 93980 80648 94995 2174 066144 10787 1858 997--
2.2.3.2.1. do 1 roka 945 209-80 68358 183-206 346-162 42310 69859 05840 47356 50440 17582 6503 14672 35475 6626 811--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov72 088-10 8194 451-16 180-20 5263 1092 3793752 0335 3218672091 7264 302619--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 390 699-53 62430 145-716 012-159 0142 615311 5283 09122 2693 45311 70071070 0277 2211 566--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 634 187-9159 829-608 321-160 7568 550385 2953 0739 60268 27611 36870218 917191722--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 542 540-9159 825-519 141-160 7568 550385 2951 9669 56868 18910 13570218 915191657--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace91 647-04-89 180-0001 10734871 23302064--
2.2.3.4. REPO operácie226 864-622 087-28 280-76 700046 8134 17548167 025439079840--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)687 559-01 631-33 987-53 61710 970362 00414 31327 46797 74984 755001 0660--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 614 898-159 55155 630-1 585 301-205 68932 123628 82977093 661457 91865 956216303 11626 3531 079--
2.4.1. do 1 roka 5)340 555-3 4234 790-36 935-36 15615 876200 07053114 3172045 463322 7692153--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)141 355-1 7232 067-77 831-23 01093314 42907 2848 9271 84192 65065939--
2.4.3. nad 2 roky3 132 988-154 40548 773-1 470 535-146 52315 314414 33023972 060448 78758 652203277 69725 673988--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 216 744-37 93134 668-286 421-149 12518 790316 93720 16744 773166 90341 8812 33070 91028 2382 447--
2.6. Zahraničné pasíva3 085 649067 005244 5520687 4710185 17239 175615 28137 184382 652162 115258 9667 423336 83769 2401 166--
2.7. Ostatné pasíva 1 740 925-29 486117 858-305 656-94 37431 020570 24919 16759 787321 00719 5331 064155 85816 9301 245--
2.8. Celkom21 998 914-657 597981 891-6 723 007-1 846 839229 3284 933 341255 945960 5722 429 602878 15321 2121 762 589340 05025 697--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt