Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 13 230 055-394 414464 792-4 237 348-1 339 046125 2432 724 121157 078376 3611 626 783400 3407 0951 140 599243 93018 072--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 698 548-133 738215 811-1 500 772-282 20118 6011 262 44029 273134 119431 146313 1861 543327 36549 8963 642--
1.1.2. Verejná správa810 684-30 46526 405-453 577-38 1974 132130 8374 84018 96254 8325 04013939 2294 168863--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny7 720 823-230 211222 576-2 282 999-1 018 648102 5101 330 844122 965223 2801 140 80582 1145 412774 005189 86613 566--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 215 310-115 07787 347-780 423-490 87339 693574 66865 50089 849622 09936 2323 256228 85584 6949 399--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 887 801-95 257110 830-1 427 867-512 25262 261655 41355 721101 115360 93624 1831 981387 43294 5343 653--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 522 923-24 9378 724-171 482-65 5878 661134 62218 52515 89140 1231 31419223 8429 2151 837--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 662 188-49 13983 886-946 620-359 95843 442447 09535 68578 897192 1129 6231 367341 01274 719905--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 702 690-21 18118 220-309 765-86 70710 15873 6961 5116 327128 70113 24642222 57810 600912--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)558 249-19 56521 074-71 665-12 18944576 4731 66431 406146 13520 413168146 64910 571508--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)59 461-3113 326-3 044-3 33510924 2928190811 6351 285811 067686--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 341 131-82 725205 486-1 121 526-217 08420 628797 20039 558177 239305 876193 1603 640155 73824 9114 999--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 476 753-41 65321 428-727 908-49 07211 967332 37360286 14575 000103 4111 42123 2523 9422 179--
1.2.1.1. do 1 roka 274 977-1 328634-14 295-12 9506 613181 774234 0638821 913111 1871301 918--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 110 951-7692 441-51 980-4 93849732 14983 8353 0719 379611 73814614--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 090 825-39 55618 353-661 633-31 1844 857118 45059248 24771 84172 1191 34920 3273 666247--
1.2.2. Verejná správa 1 372 362-25 685161 089-318 883-111 7373 210298 51829 92560 854194 67758 1771 568103 8525 7552 612--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 492 016-15 38722 969-74 735-56 2755 451166 3099 03130 24036 19931 57265228 63415 214208--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)76 318-10653-1 861-874071 2571399021 76210000110--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 045 288-35 23121 337-357 234-89 4542 845313 2637 2778 654135 3809 56412448 72816 321686--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 310 446-8 31011 799-44 990-16 844798132 4586833 24164 9204 3064319 8502 247211--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny734 842-26 9219 538-312 244-72 6102 047180 8056 5945 41370 4605 2588028 87814 074476--
1.5. Zahraničné aktíva 3 273 478-123 253188 140-1 013 440-122 62654 223669 38036 454362 86696 573260 4659 143318 99227 066986--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)156 471-4 9093 776-32 129-19 86770229 7654 4152 49346 6683 6352895 1452 967588--
1.7. Ostatné aktíva1 342 093-19 695103 967-144 842-85 03731 260461 50111 96854 808242 62623 7361 019140 23222 421645--
1.8. Celkom22 464 816-660 333987 550-6 908 380-1 873 200234 9415 066 487256 888983 3202 455 665890 99721 3101 809 431337 62425 976--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny11 841 283-366 237529 530-3 937 763-1 172 48196 6152 466 351167 162355 3711 239 738410 70410 128901 494197 83719 741--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 959 403-142 887190 891-1 630 491-342 94820 9641 260 82417 511204 653490 645231 5033 255368 02758 0594 580--
2.2.2. Ústredná štátna správa 121 555-3 2393 411-41 834-25 4351 29120 6206 0152 1297 7484 778762 2802 775662--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 6 760 325-220 111335 228-2 265 438-804 09874 3601 184 907143 636148 589741 345174 4236 797531 187137 00314 499--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 464 268-74 00180 176-686 191-224 15847 991370 27490 87856 257561 35363 3152 664160 03249 6425 080--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 430 501-146 02693 292-942 758-348 09717 793377 74745 26982 32447 48397 9044 063144 65387 1558 755--
2.2.3.2.1. do 1 roka 961 211-81 36858 415-213 090-162 68112 00964 51041 84157 46737 78184 6773 15072 30075 0726 372--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov73 089-10 8224 600-16 390-21 1473 1432 4193602 0325 3018112021 7474 317760--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 396 201-53 83630 277-713 278-164 2692 641310 8183 06822 8254 40112 41671170 6067 7661 622--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 639 282-12159 773-607 890-160 5788 576388 3543 7309 74168 38412 69170219 351202665--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 548 087-12159 767-519 191-160 5788 576388 3542 6159 70868 29611 43970219 349202658--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace91 195-06-88 699-0001 11533881 2520207--
2.2.3.4. REPO operácie226 274-721 987-28 599-71 265048 5323 75926764 12551307 15140--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)704 111-01 741-34 425-53 67711 388379 50613 17927 53197 05784 507001 1000--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 667 633-160 89153 693-1 606 502-209 01035 121646 95068297 921460 04064 441216310 00122 3811 207--
2.4.1. do 1 roka 5)367 959-4 2744 067-39 201-37 18418 270219 69154315 8741705 488323 1682979--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)143 021-1 7081 909-78 532-22 90493414 32008 2959 3441 96692 45065938--
2.4.3. nad 2 roky3 156 653-154 90947 717-1 488 769-148 92215 917412 93913973 752450 52656 987203284 38321 6931 090--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 231 150-38 49035 027-291 425-150 56018 885318 52520 33945 086168 74941 6922 34874 18928 1832 454--
2.6. Zahraničné pasíva3 198 751067 571247 8820729 5680188 35739 888650 35937 662393 257171 288268 7947 537332 19071 9351 240--
2.7. Ostatné pasíva 1 821 888-27 144119 677-308 697-99 11533 044604 79617 86464 154318 79320 8591 081191 55716 1881 334--
2.8. Celkom22 464 816-660 333987 550-6 908 380-1 873 200234 9415 066 487256 888983 3202 455 665890 99721 3101 809 431337 62425 976--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt