Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 13 328 538-397 281465 583-4 244 800-1 340 025127 3022 757 714158 056388 5861 657 684397 9377 2131 151 683241 88718 199--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 734 930-134 486215 523-1 505 425-272 63619 7011 278 14529 239139 594455 051310 3951 626328 32446 4113 542--
1.1.2. Verejná správa808 559-30 27025 782-452 810-37 7444 063131 3724 66418 20755 1325 46814038 8014 246856--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny7 785 049-232 525224 278-2 286 565-1 029 645103 5381 348 197124 153230 7851 147 50182 0745 448784 558191 23013 801--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 234 313-115 81787 071-781 603-496 32639 940578 29865 64291 516624 97937 0553 252231 41184 6559 506--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 3 919 476-96 247112 018-1 428 637-519 67063 067662 13256 753103 739366 71224 2802 005390 36695 8553 748--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 527 479-25 2218 679-171 928-66 6028 724135 99318 87116 52640 9761 31619623 4809 1631 787--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 686 138-49 44785 118-947 275-365 69844 117451 68336 41780 568196 1359 7001 386344 24475 7361 031--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 705 859-21 57918 221-309 434-87 37010 22674 4561 4656 645129 60113 26442322 64210 956931--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)569 190-20 14121 795-72 725-10 72842383 1551 67834 574144 31819 409184149 56810 676543--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)62 064-3153 395-3 600-2 92110924 6108095611 4931 329713 212444--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 345 285-83 275201 848-1 119 871-219 00621 038790 52039 462182 912306 272197 4443 572158 15125 4865 230--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 476 766-41 76021 037-730 561-48 35612 385325 00961387 19276 147105 8401 41223 8244 0422 261--
1.2.1.1. do 1 roka 271 147-1 456545-13 025-13 8857 015175 119235 3166623 316111 2721301 985--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 112 516-6962 492-53 341-4 94041231 876263 9912 82610 010591 75714918--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 093 103-39 60818 000-664 195-29 5314 958118 01458547 88573 25572 5141 34220 7953 763258--
1.2.2. Verejná správa 1 369 263-26 131157 577-313 239-113 7803 125300 96229 87861 786193 98459 0111 499103 8335 9572 715--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 499 256-15 38423 234-76 071-56 8705 528164 5498 97133 93436 14132 59366130 49415 487255--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)75 669-9253-1 810-1124270 6241299381 68916500150--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 047 914-35 39421 501-340 553-91 0692 836321 8807 1518 480142 9509 39910150 57616 125697--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 314 115-8 41111 824-47 126-15 660812134 1157073 30766 1673 9954319 8822 109210--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny733 799-26 9839 677-293 427-75 4092 024187 7656 4445 17376 7835 4045830 69414 016487--
1.5. Zahraničné aktíva 3 329 397-124 741192 167-1 001 785-129 34048 422693 37839 121379 726100 117269 1159 926321 90829 5771 038--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)157 146-4 9423 770-32 206-19 88568730 2554 4222 48346 7863 6512895 0992 960590--
1.7. Ostatné aktíva1 399 753-20 586109 615-150 945-86 00137 165471 23213 21459 854259 38423 687931144 02624 044593--
1.8. Celkom22 683 711-666 311994 539-6 891 970-1 885 439237 4925 135 603261 5511 022 9802 514 885901 40322 0321 831 447340 09126 346--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny11 895 055-367 169526 671-3 907 459-1 180 98896 4162 480 877170 914365 5881 277 816411 32210 164912 536197 29920 056--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 959 194-144 945182 073-1 593 736-339 48519 9751 264 97018 726212 876521 145230 1113 405373 09258 0604 706--
2.2.2. Ústredná štátna správa 127 229-3 2613 541-40 512-25 6891 86524 6737 4722 4938 0204 752852 2972 654637--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 6 808 632-218 963341 057-2 273 211-815 81474 5761 191 234144 716150 219748 651176 4596 674537 147136 58514 713--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 492 503-73 14883 258-695 736-224 94848 992367 42291 25157 700562 48768 3752 695168 87050 3164 980--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 432 695-145 70694 989-942 138-355 02316 907376 62645 43182 33546 75295 3183 909145 42386 0479 030--
2.2.3.2.1. do 1 roka 961 492-81 16659 405-216 422-164 24211 10263 95442 07957 13437 12482 0973 00372 64674 1216 720--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov73 692-10 7334 784-16 307-22 0863 1822 2113712 0605 2828101881 7494 117785--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 397 511-53 80730 800-709 409-168 6952 623310 4612 98123 1414 34612 41171871 0287 8091 525--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 644 235-11160 810-607 007-162 5108 677388 3123 9659 75868 47112 28470222 212218702--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 553 480-11160 808-518 808-162 5108 677388 3122 8469 72868 38010 97270222 210218645--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace90 755-02-88 199-0001 11930911 31202057--
2.2.3.4. REPO operácie239 199-982 000-28 330-73 333058 8744 06942670 941482064240--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)710 476-01 594-33 889-53 41511 663388 54212 61227 66295 45584 563001 08110--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 695 338-162 65453 372-1 614 210-208 39532 760652 907634102 290464 27365 894217315 40822 5411 210--
2.4.1. do 1 roka 5)359 517-4 0404 417-38 091-38 08615 911217 26449514 4481865 491321 0573133--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)142 678-1 8641 863-77 745-22 63095514 73708 3779 0092 01992 79668349--
2.4.3. nad 2 roky3 193 143-156 75047 092-1 498 374-147 67915 894420 90613979 465455 07858 384205291 55521 8271 127--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 239 607-39 29635 415-292 840-150 92519 023319 27620 48145 748170 43641 5692 31476 58828 0102 466--
2.6. Zahraničné pasíva3 285 522070 868251 9430737 8580194 13038 368681 37137 999413 579172 287276 5978 370337 66972 8531 271--
2.7. Ostatné pasíva 1 857 713-26 324125 544-305 714-97 58639 262612 63018 91168 113334 61821 458967189 24618 3071 334--
2.8. Celkom22 683 711-666 311994 539-6 891 970-1 885 439237 4925 135 603261 5511 022 9802 514 885901 40322 0321 831 447340 09126 346--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt