Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 13 264 138-414 180468 606-4 228 355-1 425 731128 2562 759 402159 457394 5731 681 658404 2427 155955 031244 64718 237--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 527 441-135 798215 907-1 489 700-288 42518 6141 263 55229 656141 750458 151316 4551 556123 05546 3783 540--
1.1.2. Verejná správa808 931-29 73925 877-447 452-39 2494 174137 1394 42416 35955 4875 08613639 6084 337689--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny7 927 766-248 643226 822-2 291 203-1 098 057105 4681 358 711125 377236 4641 168 02082 7015 463792 368193 93214 008--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 283 311-121 13086 632-781 911-520 14140 747581 62866 81893 081636 58836 1323 243232 51585 9889 613--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 001 021-106 757114 575-1 430 951-561 19564 204672 01956 759105 854372 64324 4762 031394 59296 9963 831--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 538 743-28 4278 776-173 060-69 4748 839138 18319 36116 39841 9421 32419723 7309 2291 769--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 742 016-51 50587 346-948 569-397 09344 997459 74035 90982 687199 6009 8651 408347 96676 7391 125--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 720 262-26 82518 453-309 322-94 62810 36874 0961 4896 769131 10113 28742622 89611 028937--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)579 644-20 50921 692-75 085-13 20840879 0601 70736 425146 67020 767181153 19410 919557--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)63 787-2473 925-3 256-3 51611026 003921 10112 1181 327712 064287--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 394 656-83 695202 079-1 125 351-240 29421 010781 45242 214192 037315 203204 4243 625160 64726 2505 783--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 503 354-42 46521 526-744 039-53 35812 003322 72965892 01980 965105 5311 44323 7084 3532 932--
1.2.1.1. do 1 roka 262 663-1 501562-13 499-14 2126 719163 1041638 4981723 02381 3651472 599--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 115 972-6332 844-52 753-5 25431833 968284 2313 7099 848692 2361506--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 124 719-40 33118 120-677 787-33 8924 966125 65761449 29077 23972 6601 36720 1074 056327--
1.2.2. Verejná správa 1 383 366-25 274158 688-300 489-125 2793 318299 58232 12664 380197 25363 9881 527106 4596 5302 552--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 507 936-15 95621 865-80 823-61 6575 689159 1419 43035 63836 98534 90565430 48015 367299--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)75 087-11927-1 753-1685270 0251379681 71511200110--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny999 088-37 01222 186-316 737-94 9762 766306 7817 1008 402135 2239 05410143 05415 797686--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 293 270-8 80612 119-43 832-14 777833127 1577093 23462 5004 2094412 9922 102209--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny705 818-28 20610 067-272 905-80 1991 933179 6246 3915 16872 7234 8455830 06213 695477--
1.5. Zahraničné aktíva 3 371 010-129 232196 563-1 001 499-133 43350 139700 20037 085390 375100 493269 9489 979331 96130 0821 133--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)163 259-5 2343 766-32 372-25 82268830 1164 4282 46946 6433 6622915 1192 940591--
1.7. Ostatné aktíva1 474 873-19 353128 671-145 230-126 56040 884477 63915 16164 578260 32523 8381 151147 45525 179567--
1.8. Celkom22 742 107-688 8251 021 899-6 851 297-2 046 983243 7935 125 615265 5781 053 4052 541 259915 28122 3031 643 269344 90326 997--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny11 862 344-378 641543 743-3 893 817-1 272 17696 1582 493 198172 505378 0841 289 623423 87910 212719 180201 34020 099--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 790 155-147 643200 368-1 577 057-359 39619 5801 250 04619 671221 511521 487238 0323 264175 21760 1474 914--
2.2.2. Ústredná štátna správa 134 962-3 1713 118-41 271-19 0201 52643 6853 0612 9788 9583 487871 4743 213308--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 6 937 227-227 827340 257-2 275 489-893 76075 0521 199 467149 773153 595759 178182 3606 861542 489137 98014 878--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 719 619-75 51183 833-705 894-405 37749 735381 36296 54660 112567 83371 5092 751169 48652 4215 352--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 493 668-151 81591 468-936 125-412 42516 591375 52645 23483 04349 60698 8554 039147 64485 3368 821--
2.2.3.2.1. do 1 roka 952 721-84 36655 950-210 312-163 24510 75063 61541 70557 31039 92880 6883 14473 21371 6396 579--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov80 310-11 5144 814-16 750-26 9853 2342 2763752 0705 3507701691 7514 421728--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 460 637-55 93530 704-709 063-222 1952 607309 6353 15423 6634 32817 39772672 6809 2761 514--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 485 029-0162 706-605 201-8018 726387 6044 29010 05168 63311 66771225 134216705--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 394 125-0162 703-517 644-18 726387 6043 13410 02168 53910 40571225 132216696--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace90 904-03-87 557-800001 15630941 2620209--
2.2.3.4. REPO operácie238 911-5012 250-28 269-75 157054 9753 70338973 106329022570--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)696 410-01 539-34 184-54 21811 792373 90311 07829 90393 71685 020001 0572--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 756 041-159 03453 238-1 637 098-221 43131 863654 529611108 299470 75670 527172325 72522 9301 242--
2.4.1. do 1 roka 5)353 974-3 1134 374-40 504-39 28115 041205 23647215 2881596 291324 1902522--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)148 496-2 2652 006-77 711-26 02181014 84708 8279 9122 51802 87970045--
2.4.3. nad 2 roky3 253 571-153 65646 858-1 518 883-156 12916 012434 44613984 184460 68561 718169298 65622 2051 175--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 258 182-51 00435 959-294 187-163 41219 238313 17521 58047 795171 24441 8792 36070 50028 2092 436--
2.6. Zahraničné pasíva3 224 986071 736243 6960685 9870194 37941 893671 97239 874415 077170 613272 5648 388343 40573 7901 801--
2.7. Ostatné pasíva 1 944 144-28 410143 724-306 024-141 36742 849618 83819 93074 247345 30721 4121 171184 45917 5771 417--
2.8. Celkom22 742 107-688 8251 021 899-6 851 297-2 046 983243 7935 125 615265 5781 053 4052 541 259915 28122 3031 643 269344 90326 997--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt