Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 13 334 457-414 378469 472-4 232 517-1 445 427127 1182 803 542159 857400 3941 673 005395 3817 100967 532245 83418 489--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 539 142-136 965215 666-1 492 588-283 91017 7761 294 82028 107142 225446 303307 0561 576127 78845 9383 622--
1.1.2. Verejná správa809 409-29 30325 479-451 359-40 4284 200133 4424 61316 22654 9485 36913539 6184 424690--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny7 985 906-248 110228 327-2 288 570-1 121 089105 1421 375 280127 137241 9431 171 75482 9565 390800 126195 47214 177--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 309 711-121 07586 906-780 479-535 13539 676587 88567 85794 583639 17236 4563 148233 95286 5359 718--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 034 608-106 702115 285-1 431 628-571 03064 952680 49857 380108 411377 80824 5772 052398 33698 0013 913--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 540 558-28 4378 723-172 698-71 0388 931138 13418 87216 96242 5561 31819923 7409 1491 811--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 777 638-51 65688 619-951 271-407 70645 540467 56437 04284 508204 1689 9741 426351 76077 8301 141--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 716 412-26 60917 943-307 659-92 28610 48174 8001 4666 941131 08413 28542722 83611 022961--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)577 870-20 03222 152-73 416-11 23240182 0101 80137 663142 04920 554182155 64210 918542--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)63 713-3013 985-3 047-3 68911024 886971 28512 7261 371712 197194--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 397 330-84 657198 234-1 122 560-251 24820 764786 65843 097192 360310 822204 5873 576156 14526 1985 912--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 511 338-43 06121 346-744 740-53 82811 949329 86275391 11382 445104 7691 42723 1564 3162 971--
1.2.1.1. do 1 roka 272 870-1 773648-14 439-15 0016 701171 8632037 2431923 52871 551842 615--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 114 554-5852 737-51 772-4 90631733 324934 4613 78210 037782 3541866--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 123 914-40 70317 961-678 529-33 9214 931124 67564049 40978 64471 2041 34119 2514 046349--
1.2.2. Verejná správa 1 378 236-25 454156 198-297 438-134 5833 324298 13732 87665 076191 73963 7171 498103 1736 5212 534--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 507 756-16 14220 690-80 382-62 8375 491158 6599 46836 17136 63836 10165129 81615 361408--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)75 073-15226-1 894-1864769 7171241 0041 71219700140--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 000 560-37 43022 026-320 730-93 4092 741314 5107 4288 442127 1209 14410242 07915 501695--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 296 106-9 47712 010-42 868-17 022843124 4447533 27065 9584 1934413 1482 120208--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny704 454-27 95310 016-277 862-76 3871 898190 0666 6755 17261 1624 9515828 93113 381487--
1.5. Zahraničné aktíva 3 410 818-130 248191 035-1 014 952-137 08947 066703 82039 196390 570102 779273 72610 309350 07330 2641 216--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)164 395-5 2703 759-32 499-25 97668630 2114 4142 52047 2783 6742925 1612 947593--
1.7. Ostatné aktíva1 475 666-19 842123 843-146 153-127 24936 929494 91613 51460 864250 83723 7231 146151 82025 976618--
1.8. Celkom22 858 294-691 9771 008 394-6 871 305-2 080 589235 3515 203 374267 6261 056 1532 513 555910 43422 5241 672 806346 73027 522--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny11 909 689-380 838542 771-3 896 446-1 291 38897 2722 511 151171 315383 8581 280 878414 96410 286736 224202 58420 365--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 799 533-148 607201 937-1 580 983-362 10818 7821 264 80218 379224 092509 324230 5953 267181 36658 5585 157--
2.2.2. Ústredná štátna správa 142 192-3 3192 836-41 720-34 8483 76131 0124 1422 8247 7793 079853 1723 700267--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 6 967 964-228 912337 998-2 273 743-894 43274 7291 215 337148 794156 942763 775181 2906 935551 686140 32614 941--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 727 751-74 58982 023-706 385-410 52448 984391 23593 62960 664567 03168 7362 707170 71753 2345 336--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 513 383-154 04392 057-936 231-415 69716 943375 49047 44085 73849 436100 0504 152153 41386 8458 932--
2.2.3.2.1. do 1 roka 969 577-86 00356 247-211 475-165 34111 13263 24643 84658 91539 88281 8173 18079 06772 6066 747--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov79 961-11 5604 931-16 648-26 1673 2423 0824092 0745 2136322251 5684 435725--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 463 845-56 48030 879-708 108-224 1892 569309 1623 18524 7494 34117 60174772 7789 8041 460--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 488 221-0162 029-604 388-5668 802389 5634 42310 17068 74412 17975227 117240672--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 398 301-0162 026-517 551-18 802389 5633 30210 14068 64610 91575227 115240611--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace89 920-03-86 837-565001 12130981 26402062--
2.2.3.4. REPO operácie238 609-2801 889-26 739-67 645059 0493 30237078 564325043970--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)710 136-01 546-35 719-54 59511 837382 51810 84329 51492 41690 088001 0602--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 770 045-158 80152 924-1 640 056-224 15930 870665 289620108 245469 88270 844172325 28423 0711 394--
2.4.1. do 1 roka 5)363 847-3 7474 630-39 594-40 69313 865218 66748114 1211276 134321 7602817--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)146 952-2 1941 888-76 570-25 94787414 83308 5429 9232 54402 88275549--
2.4.3. nad 2 roky3 259 246-152 86046 406-1 523 892-157 51916 131431 78913985 582459 83262 166169300 64222 2881 328--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 267 577-51 93736 059-296 674-163 50019 327314 06721 64249 339175 41241 7682 38569 45928 3932 444--
2.6. Zahraničné pasíva3 261 633073 312236 9780694 5280200 93037 698693 15539 766418 336164 235272 0958 503356 91973 6811 845--
2.7. Ostatné pasíva 1 939 214-27 089138 116-307 882-146 01738 347637 19423 44066 861330 73220 6751 178184 92017 9411 472--
2.8. Celkom22 858 294-691 9771 008 394-6 871 305-2 080 589235 3515 203 374267 6261 056 1532 513 555910 43422 5241 672 806346 73027 522--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt