Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 13 312 831-414 559466 101-4 218 550-1 425 251129 9742 776 103167 304408 4261 680 368404 4137 249972 993248 78918 861--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 513 529-136 405212 840-1 482 221-266 20519 7091 272 79430 092144 781456 890316 4381 704127 35347 8013 784--
1.1.2. Verejná správa810 812-28 86724 746-448 140-39 0904 231135 8309 50717 23153 7495 79413639 1504 477664--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny7 988 490-249 287228 515-2 288 189-1 119 956106 0341 367 479127 705246 4141 169 72982 1815 409806 490196 51114 413--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 296 052-121 36686 883-776 168-529 70239 784582 83767 47897 221636 25336 6313 128235 03686 6939 838--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 057 992-107 540115 827-1 434 062-575 98265 728684 71658 356110 756378 87424 5782 074402 67298 9013 995--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 542 040-28 6608 565-173 350-71 2438 999137 88619 22117 05442 5911 30520423 9779 1891 839--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 799 801-52 15389 359-953 105-412 79246 128472 28237 65486 570205 28710 0281 442355 76378 6801 182--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 716 151-26 72717 903-307 607-91 94710 60174 5481 4817 132130 99613 24542822 93211 032974--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)570 010-20 07822 038-74 109-10 42641276 0241 78237 393141 84519 655190155 37510 873577--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)64 436-3033 764-3 850-3 84510923 903901 04312 7591 3151713 409464--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 386 890-84 702194 501-1 124 467-249 98820 759786 15938 927191 732307 939202 1763 625158 55326 9875 833--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 510 209-43 04421 556-743 508-54 06312 008328 5421 00290 66082 290106 1051 45022 9874 4442 919--
1.2.1.1. do 1 roka 277 329-1 669665-16 440-15 1256 516173 1594036 9911624 69751 945662 509--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 110 064-5752 856-48 931-4 68930432 0841114 4953 6469 896792 2522256--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 122 816-40 80018 035-678 137-34 2495 188123 29985149 17478 62871 5121 36618 7904 153404--
1.2.2. Verejná správa 1 370 630-25 512152 530-300 812-133 5803 272300 79628 35365 318189 98159 7351 490104 3586 3832 563--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 506 051-16 14620 415-80 147-62 3455 479156 8219 57235 75435 66836 33668531 20816 160351--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)80 573-10525-1 864-1784975 6411228711 5931200050--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 000 290-37 75622 070-323 653-91 3242 825314 0677 4258 440126 7759 53210040 89415 529680--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 294 846-9 50612 146-43 228-15 266856125 0277533 25465 8554 5034212 3112 141209--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny705 444-28 2509 924-280 425-76 0581 969189 0406 6725 18660 9205 0295828 58313 388472--
1.5. Zahraničné aktíva 3 399 936-128 576200 025-1 003 023-125 21449 312710 85036 802396 48797 175281 56311 037339 67931 2301 355--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)164 439-5 2793 738-32 524-26 01670830 1694 4222 49447 3303 6812935 1342 944598--
1.7. Ostatné aktíva1 450 770-21 130117 150-145 391-124 45939 264492 87615 02463 241244 84423 0531 100139 76824 570586--
1.8. Celkom22 795 723-692 1071 003 610-6 849 472-2 042 429242 8935 185 865270 0241 071 6922 506 022924 53223 4051 657 023350 05427 914--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny11 827 679-379 451544 350-3 878 129-1 260 00098 4062 487 140173 909386 2021 271 568421 62410 508722 681204 21920 773--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 771 299-148 647201 952-1 557 414-355 31621 5801 261 00720 586223 200516 740234 7353 439171 36158 7615 419--
2.2.2. Ústredná štátna správa 110 019-3 6112 824-41 603-14 6832 62118 5903 3063 3107 9093 375902 9595 228290--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 6 946 361-227 193339 574-2 279 112-890 00174 2051 207 543150 017159 692746 919183 5146 978548 361140 23015 063--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 682 622-72 99083 378-708 131-398 93449 523377 41593 23361 833548 94269 2062 733167 04151 9965 266--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 524 894-153 93692 428-937 495-418 66215 847378 38148 72286 89048 830102 0924 174153 62887 9838 993--
2.2.3.2.1. do 1 roka 979 731-85 65556 379-212 863-167 56710 01765 26645 06159 68139 45383 8133 19780 24573 7316 855--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov80 177-11 6114 788-16 377-26 7243 2523 1624002 1035 1776372291 4904 456733--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 464 986-56 67031 261-708 255-224 3712 578309 9533 26125 1064 20017 64274871 8939 7961 405--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 489 649-0161 869-602 857-5458 835391 5874 71310 55069 33411 76971227 346244805--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 400 773-0161 868-517 009-18 835391 5873 61210 52469 23310 51671227 344244744--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace88 876-01-85 848-544001 101261011 25302061--
2.2.3.4. REPO operácie249 196-2671 899-30 629-71 860060 1603 34941979 813447034670--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)720 296-01 568-35 840-55 14811 819392 91310 23828 77492 11090 827001 0594--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 782 944-158 24151 735-1 639 647-229 49631 805663 761581112 509467 60972 451172331 88423 2251 390--
2.4.1. do 1 roka 5)368 249-3 1054 038-43 430-43 08414 722214 37744216 577415 591322 8172518--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)145 021-2 3031 930-74 624-25 91187715 27008 4249 6052 58702 73575549--
2.4.3. nad 2 roky3 269 674-152 83345 767-1 521 593-160 50116 206434 11413987 508457 96364 273169306 33222 4451 322--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 271 537-52 59936 228-296 942-163 86219 416314 75521 87149 992174 94342 0332 37770 26028 6362 455--
2.6. Zahraničné pasíva3 251 862073 218239 7990687 3460195 96439 316674 35639 834423 823173 290276 2249 276353 47375 2191 823--
2.7. Ostatné pasíva 1 941 405-28 598129 930-311 568-137 95942 131652 94023 59170 392326 50221 3731 072178 72517 6961 470--
2.8. Celkom22 795 723-692 1071 003 610-6 849 472-2 042 429242 8935 185 865270 0241 071 6922 506 022924 53223 4051 657 023350 05427 914--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt