Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 13 438 690-422 539477 347-4 230 549-1 463 976130 9462 786 032169 709417 2951 690 811397 5857 557999 208252 69319 250--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 545 109-138 037221 589-1 483 536-281 28218 9621 265 64830 893149 318459 152308 6561 787136 30251 7343 863--
1.1.2. Verejná správa816 393-30 49625 198-443 240-39 4744 280142 2899 39716 87955 6144 88214040 0214 623659--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny8 077 188-254 006230 560-2 303 773-1 143 220107 7041 378 095129 419251 0981 176 04584 0475 630822 885196 33614 728--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 322 634-124 19987 034-781 663-542 17940 498584 79567 42998 783635 57836 4033 307237 22786 84610 037--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 089 193-109 067117 191-1 437 101-585 84366 660690 42659 980113 445382 10824 8762 093403 81898 6784 074--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 546 215-29 3338 528-174 073-72 4139 049138 61919 60317 43243 0691 30420323 8138 9791 870--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 824 519-52 73990 700-955 216-421 19346 901477 64238 82588 589206 98410 2081 455356 93778 5851 217--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 718 459-26 99517 963-307 812-92 23710 71074 1651 5527 424132 05513 36443523 06811 114987--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)600 195-20 42022 243-80 934-11 12443479 5331 91737 683145 51021 410213168 20710 780608--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)65 165-3204 093-4 075-4 07111023 341951 18812 8501 3561713 634329--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 374 542-84 954197 470-1 113 428-248 03720 566766 89141 101192 903312 055208 6183 774161 42627 0936 009--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 507 148-43 04221 383-739 715-54 62612 104322 84686389 84785 334107 5651 68525 3304 4932 938--
1.2.1.1. do 1 roka 269 439-1 889649-16 706-15 0606 707164 9302336 173824 97182 271522 508--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 108 171-5702 731-46 670-5 04623132 16794 1833 81610 036792 4822306--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 129 538-40 58318 003-676 339-34 5205 166125 74983149 49181 51072 5581 59820 5774 211424--
1.2.2. Verejná správa 1 360 156-25 541155 753-293 538-132 1803 026289 06530 25266 796190 17863 3681 444104 1066 3532 682--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 507 238-16 37120 334-80 175-61 2315 436154 9809 98636 26036 54337 68564631 99016 247389--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)81 411-14532-2 141-1625576 144458821 6051990010--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 016 203-38 96223 019-328 466-92 6974 221312 9477 6228 454131 6559 61511043 41715 128686--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 295 713-9 25412 448-46 119-14 680875124 8147783 29465 6383 5164412 1192 178212--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny720 490-29 70810 571-282 347-78 0173 346188 1336 8445 16066 0176 0996631 29812 950474--
1.5. Zahraničné aktíva 3 497 098-134 216214 263-1 020 407-134 34148 387722 12435 015410 590106 418289 56212 700351 20730 5681 400--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)164 509-5 4503 752-32 606-25 93767830 0024 4002 50547 2673 6662965 3112 935598--
1.7. Ostatné aktíva1 468 087-20 331111 700-146 200-125 55437 935514 99119 23954 760252 53824 1071 331133 61527 117615--
1.8. Celkom23 040 527-706 5971 027 585-6 873 797-2 090 703242 7875 209 131277 1291 087 3852 542 345933 35325 7691 694 182355 53328 562--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny11 919 887-386 747550 144-3 877 796-1 292 56898 7042 467 482177 515392 7291 286 724418 07511 519762 847208 55621 224--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 780 748-153 061206 030-1 553 714-357 89822 2691 233 89717 111230 259523 404225 5974 398196 11561 3935 664--
2.2.2. Ústredná štátna správa 134 942-3 4452 482-42 054-23 1551 21434 5388 1021 9908 9572 668962 4013 936478--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 7 004 197-230 241341 632-2 282 028-911 51575 2211 199 047152 302160 480754 363189 8107 025564 331143 22715 081--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 729 506-75 65085 099-715 408-407 91049 098379 71994 61262 731562 44666 2322 772177 67052 9315 315--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 551 317-154 29293 860-937 269-428 98917 253377 19949 40186 90948 969111 1554 182155 99090 0318 925--
2.2.3.2.1. do 1 roka 997 819-85 67756 944-212 902-166 80911 48664 75345 73859 28739 60392 8673 19986 13275 6216 755--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov85 433-11 7144 982-16 506-30 9693 2723 1193522 7105 0956402341 4934 581651--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 468 065-56 90131 934-707 861-231 2112 495309 3273 31124 9124 27117 64874968 3659 8291 519--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 488 941-0160 686-601 361-5438 870389 7405 00210 63569 18512 26071230 401258842--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 401 630-0160 686-517 060-18 870389 7403 91310 61169 08011 01271230 399258780--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace87 311-00-84 301-542001 089241051 24802062--
2.2.3.4. REPO operácie234 433-2991 987-27 990-74 073052 3893 28720573 763163027070--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)712 869-01 577-35 646-54 58511 687388 8617 38529 21890 71192 129001 0704--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 800 753-160 22251 201-1 637 053-236 66234 759664 261549113 602470 32973 187172335 92723 0011 409--
2.4.1. do 1 roka 5)360 497-2 9184 013-45 528-41 88216 652208 40542416 365445 669318 5762120--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)143 041-2 7201 887-72 341-25 11982915 58408 6239 9772 68102 52275847--
2.4.3. nad 2 roky3 297 215-154 58445 301-1 519 184-169 66117 278440 27212588 614460 30864 837169314 82922 2221 342--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 280 944-53 31336 132-297 756-166 57619 675317 68421 76251 723175 07142 4892 42469 91328 8502 483--
2.6. Zahraničné pasíva3 351 015076 238262 0280704 0650202 67438 092700 51043 468437 374179 041284 72610 295348 13174 6681 967--
2.7. Ostatné pasíva 1 975 059-30 077126 503-321 481-137 63839 870670 33326 45062 739340 46922 7471 359177 36419 3881 475--
2.8. Celkom23 040 527-706 5971 027 585-6 873 797-2 090 703242 7875 209 131277 1291 087 3852 542 345933 35325 7691 694 182355 53328 562--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt