Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 14 890 52532 913455 210548 13343 6474 258 994-1 884 528147 9503 109 484188 929574 2921 964 679405 5438 8761 070 425282 35824 228--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 937 02011 395150 445252 12115 4701 515 450-315 79719 3161 359 86621 186227 085559 228301 8102 039159 64555 0713 908--
1.1.2. Verejná správa813 79762428 22624 493917416 375-41 2955 026159 25311 00118 47359 6915 24012239 3455 379675--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny9 139 70820 894276 539271 51927 2602 327 169-1 527 436123 6081 590 365156 742328 7341 345 76098 4936 716871 435221 90819 644--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 839 53710 900128 97897 18012 349800 306-760 32944 833670 15073 830143 603728 27541 6823 949255 77394 59812 958--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 529 0767 901120 680135 00713 9741 440 017-750 17477 956791 74679 992139 924431 08625 8642 551421 240115 3905 382--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 588 1301 19126 7928 8612 848167 605-92 21310 422148 74825 54419 99649 8781 29025225 36511 4162 287--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 203 7835 20961 793107 3785 450976 123-551 50655 307569 97552 313111 403244 40912 0181 775369 64291 9161 956--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 737 1631 50132 09518 7685 676296 289-106 45512 22773 0232 1358 525136 79912 55652426 23312 0581 138--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)689 0542 09126 49831 57690783 643-13 62470898 4582 79644 124169 16229 584196177 07111 8101 303--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)82 02813827 753303 203-3 30810830 0111231 08417 2351 3632017 3491091--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 571 61011 27291 311190 5257 5231 147 660-191 72325 372906 16149 758226 373313 783217 3054 062184 02227 6176 066--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 636 7642 78444 79322 5822 496745 322-39 63817 054408 9841 648102 66897 575112 7522 28937 8575 8912 180--
1.2.1.1. do 1 roka 275 5131 2531 44145111521 526-1 5217 880184 3251931 5836222 34904 324321 419--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 124 975229697 1838556 316-2 32553732 678105 3834 28612 659982 13249721--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 236 2761 51042 38314 9482 296667 480-35 7928 637191 9811 61965 70293 22777 7442 19131 4015 362740--
1.2.2. Verejná správa 1 278 2957 88625 022141 4574 259281 628-85 8472 696318 53831 04462 866176 81454 9511 20591 5705 8623 506--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 656 55160221 49626 486768120 710-66 2385 622178 63917 06660 83939 39449 60256854 59515 864380--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)83 53123705002 676-08377 820548301 3363110012--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 172 82322240 35236 1613 414367 199-115 8525 017348 5758 16710 659168 75418 35011432 87220 865846--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 372 76658 62912 5182 60450 967-19 410903157 8671 1254 01598 2013 3811312 6593 091146--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny800 05721731 72323 643810316 232-96 4424 114190 7087 0426 64470 55314 96910120 21317 774700--
1.5. Zahraničné aktíva 4 330 7161 626167 435238 49719 2711 173 043-172 27662 665963 50448 085567 660106 920358 07615 982437 55035 0052 331--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)172 8789305 4763 88875430 072-28 77071932 2924 8662 57652 3013 7603215 1882 970620--
1.7. Ostatné aktíva1 731 9162 18727 355107 2742 015174 746-133 72329 639734 43421 55171 810262 74026 462679113 12129 061748--
1.8. Celkom25 953 98549 151787 5091 124 52876 6237 154 388-2 526 870271 4416 172 270321 4091 454 1992 870 5141 029 80730 0341 843 176397 87434 841--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny13 284 27336 008418 449639 41738 5244 103 889-1 635 286108 0972 630 121202 579496 6611 503 932468 66213 969846 175231 00527 222--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 236 8365 595167 016251 0829 9761 637 687-384 14722 7341 321 19521 077296 091638 240257 8166 470174 66165 0909 667--
2.2.2. Ústredná štátna správa 123 9502 3563 1342 74911745 507-23 0402 01820 4743 7111 9159 9303 0552033 7474 670765--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 7 923 48728 057248 299385 58628 4312 420 695-1 228 09983 3451 288 452177 791198 655855 762207 7917 296667 767161 24516 790--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 062 50013 29781 97992 3885 836759 646-493 64751 499431 58999 66779 101633 14075 7712 826206 24057 8337 111--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 100 43613 566166 126125 76215 6001 055 176-648 42022 154395 16172 653106 85258 238119 0194 391228 133102 7428 785--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 293 51211 26795 88172 05613 067294 782-230 81316 40074 36668 75474 87847 49896 9543 488141 77579 3556 592--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov126 4598915 8009 35186524 635-39 6363 23112 1254734 0704 1454 3182054 0744 601733--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 680 4652 21054 44544 3551 668735 759-377 9712 523308 6703 42627 9046 59517 74769882 28418 7861 459--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 512 5811 19436164 8366 995588 823-5119 692418 0213 90311 82769 04712 85680232 686343892--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 409 45638536164 8365 570489 269-09 692418 0212 96511 79368 89111 51479232 096343824--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace103 125809001 42599 554-51100938341561 3420590068--
2.2.3.4. REPO operácie247 97001582 600017 050-85 521043 6811 56887595 33714507083271--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)697 9101 48902 112031 976-10614 038422 6535 86242 39175 548102 485007397--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 226 4392 284184 71150 8953 8591 636 731-351 94643 988803 973809170 621542 32378 26988342 08420 0881 468--
2.4.1. do 1 roka 5)426 9641495 7945 224041 845-60 15514 615254 10051923 94528 359012 40604--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)173 145584 2904 367094 508-15 0092 75118 69307 29520 2582 77002 97123229--
2.4.3. nad 2 roky3 626 3302 077174 62741 3043 8591 500 378-276 78226 622531 180290139 381522 06367 14088326 70719 8561 435--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 452 5824 64260 94042 8879 266337 229-180 98623 410367 92425 40362 765195 37246 8333 37375 34833 4852 966--
2.6. Zahraničné pasíva3 991 6922 47088 278266 58922 610690 9020196 34347 7911 003 02158 921596 961194 787309 13712 055447 40391 5601 605--
2.7. Ostatné pasíva 2 301 0892 25935 131122 6282 364353 661-162 20334 117944 57827 83584 800358 55224 421549132 16620 9971 573--
2.8. Celkom25 953 98549 151787 5091 124 52876 6237 154 388-2 526 870271 4416 172 270321 4091 454 1992 870 5141 029 80730 0341 843 176397 87434 841--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt