Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 14 008 63234 918434 813511 82938 1544 282 647-1 619 941137 5542 890 695174 271485 2681 772 828414 8507 9851 020 674263 26221 209--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 661 38616 389142 601239 81912 2941 515 985-291 22019 7481 257 27621 448183 656477 478314 9341 864147 99949 2223 918--
1.1.2. Verejná správa819 03487128 99025 192833432 074-40 5094 660150 20810 30918 50258 8894 82212740 3814 498684--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny8 528 21217 658263 222246 81825 0272 334 588-1 288 212113 1461 483 211142 514283 1101 236 46195 0945 993832 294209 54216 606--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 520 1699 424123 19191 48611 344786 282-619 05742 005629 34870 995116 811665 37140 0603 540245 63489 92911 232--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 271 3096 360115 643125 28412 4381 440 538-652 26170 543727 89269 438124 432404 05224 7972 252408 828107 6014 510--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 558 4401 02629 1718 7042 556168 428-79 6739 520142 87622 01016 55845 8861 32421624 23910 0512 038--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 993 9854 16955 11298 3424 249968 337-477 44949 758512 36045 720100 617225 33410 8891 587363 97586 0921 481--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 718 8841 16531 36018 2385 633303 773-95 13911 26572 6561 7087 257132 83212 58444920 61411 458991--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)655 2841 87323 98624 9251 211104 006-13 02248491 9661 97540 625152 63428 059185161 71411 888863--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)81 44113995 124353 762-3 87011534 0051041 24314 4062 1741616 1181211--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 592 4229 92491 847206 7627 2461 131 667-252 26923 057894 36348 125210 772305 328220 3383 956177 00830 8866 622--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 573 3261 67546 32321 5672 219739 348-50 33714 034362 2981 21693 84491 415110 4681 98237 3805 0963 285--
1.2.1.1. do 1 roka 271 4691953 36250419517 086-10 8317 026175 4962530 92611023 93772 0551112 694--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 118 543221 5674 58120349 775-2 31723335 631146 5043 65411 239962 65337511--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 183 3141 45841 39416 4821 821672 487-37 1896 775151 1711 17756 41487 65175 2921 87932 6724 610579--
1.2.2. Verejná správa 1 441 1677 57727 470160 5254 384298 876-134 9772 805367 10933 55469 726175 57964 0011 32399 8926 6533 032--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 577 92967118 05424 67064393 443-66 9556 218164 95613 35547 20238 33445 86965139 73619 137305--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)83 5766703201 662-1474579 181469201 2512160060--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 096 94224839 58836 602987360 831-99 5855 698296 6298 1719 003154 78617 17213052 03316 844843--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 323 22458 57312 84727445 361-16 553876128 3308864 05884 1383 6024715 3102 690298--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny773 71824331 01523 755713315 470-83 0324 822168 2997 2854 94570 64813 5708236 72314 154545--
1.5. Zahraničné aktíva 3 821 9571 291154 100205 81415 5951 055 497-144 96357 513875 11837 290435 42695 753320 34914 237407 56432 5701 670--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)166 5198955 2433 78176730 900-26 57468131 0054 7722 55348 9033 6003035 5492 958601--
1.7. Ostatné aktíva1 556 9211 39323 63798 1771 571141 626-108 80330 584660 66619 12967 992248 35725 4502 561106 36626 134632--
1.8. Celkom24 326 96148 675749 2981 062 99964 3167 004 830-2 252 279255 1275 727 657291 8061 211 9282 627 2011 001 98029 1711 769 196372 66031 576--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny12 434 51737 061401 710593 48534 3713 958 795-1 423 784100 2502 508 532185 561444 7521 333 723457 14712 896802 153224 62524 323--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 944 8658 782161 158223 2027 9981 580 970-387 22920 6531 236 79817 766268 815537 858249 9955 720192 01768 4048 003--
2.2.2. Ústredná štátna správa 147 9533 3073 0663 08912939 276-22 19899157 0764 8831 7567 7172 2701801 5334 098561--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 7 341 69924 973237 486367 19426 2442 338 549-1 014 35778 6061 214 658162 912174 181788 148204 8826 997608 603152 12315 760--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 842 57111 89978 17392 5234 937733 040-431 12849 282392 58995 03468 099586 70175 5952 806188 35852 0496 354--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 745 94111 696158 907103 61915 040964 727-510 77620 196378 62360 21894 97452 995114 1954 106186 97799 7348 670--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 070 2609 66990 74659 78411 901226 795-177 81514 27066 39356 26664 21142 82392 3023 203101 13177 7246 588--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov99 7554312 1336 50498618 499-38 2583 3473 3364433 4894 6668791703 1485 053695--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 575 9261 98456 02837 3312 153719 433-294 7032 579308 8943 50927 2745 50621 01473382 69816 9571 387--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 517 3271 36240168 8646 267603 749-5149 128402 2315 12410 97168 46214 82585233 111308736--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 427 92946840168 8594 936517 392-09 128402 2314 10010 94168 33713 55779233 036308684--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace89 398893051 33186 357-514001 024301251 268675052--
2.2.3.4. REPO operácie235 860163662 188037 033-71 939041 2152 53613779 9902670157320--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)686 3151 42701 867031 575-34 16412 207399 0064 66326 02877 36898 462009755--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 971 0211 695173 17751 5163 0731 632 133-293 82739 389726 488581131 481504 17672 922165326 66718 6641 447--
2.4.1. do 1 roka 5)402 03805 5945 104-140 844-49 92516 015241 28454920 957805 993015 643504--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)151 954334 0483 235178 958-20 7261 52317 34308 37711 3022 36603 29478245--
2.4.3. nad 2 roky3 417 0291 662163 53543 1773 0731 512 331-223 17621 851467 86132102 147492 79464 563165307 73017 8321 398--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 371 3434 66056 92438 3286 176329 750-162 25221 688333 45424 30653 457195 90644 1962 72880 08530 9972 701--
2.6. Zahraničné pasíva3 732 9782 31285 736266 90718 602721 8970205 20449 079884 96248 580480 474184 756307 72310 795419 42378 2371 626--
2.7. Ostatné pasíva 2 130 7871 52131 751110 8962 094330 680-133 04832 514875 21528 11575 736331 27221 5302 587140 86819 1621 474--
2.8. Celkom24 326 96148 675749 2981 062 99964 3167 004 830-2 252 279255 1275 727 657291 8061 211 9282 627 2011 001 98029 1711 769 196372 66031 576--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt