Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 14 311 80335 870441 957520 94740 6194 292 084-1 719 288141 9752 981 035177 260515 5271 822 446413 4858 5831 019 081266 71822 249--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 735 61416 145142 812238 42613 3701 522 502-307 61520 2731 308 82619 402196 487485 617309 2942 148137 46246 8983 982--
1.1.2. Verejná správa812 27576429 58925 606882422 069-40 4634 744154 2069 65219 49058 7094 46211938 7984 487673--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny8 763 91418 961269 556256 91526 3672 347 513-1 371 210116 9581 518 003148 206299 5501 278 12099 7296 316842 821215 33317 594--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 635 4219 992126 11692 54412 225797 372-662 39742 998646 15074 207124 659684 17040 7253 777251 72692 35711 768--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 377 0986 930117 874129 66113 1911 442 399-692 67273 204751 89971 824130 866414 05725 0262 335416 111111 5054 830--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 577 5861 08229 8309 1822 803170 542-84 2749 937147 79123 23418 41648 2361 34522723 99710 8022 150--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 071 7504 52156 301102 2484 758969 945-504 53551 726531 16546 731105 008232 63611 2591 637371 09889 0981 645--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 727 7621 32631 74318 2315 630301 912-103 86311 54172 9431 8597 442133 18512 42247021 01611 6051 035--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)667 1302 03824 98527 655915104 035-12 19063483 7172 06642 564164 64832 597187160 64111 398994--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)84 26215767 054363 707-3 95212336 2371111 46115 2471 3841614 340702--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 601 29810 39392 291210 8257 1641 147 380-219 16424 806901 02950 929214 196305 109223 6813 964179 75032 1386 619--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 588 9572 20144 72822 0482 426744 891-51 16315 604368 9091 55492 88789 744113 6512 16538 6995 0793 246--
1.2.1.1. do 1 roka 270 1557541 39847919319 403-10 0907 710174 4023826 2949727 55832 617692 667--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 120 621211 0005 79319153 124-2 62830932 90646 5163 75011 6321092 5923678--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 198 1811 42642 33015 7762 042672 364-38 4457 585161 6011 51260 07785 89774 4612 05433 4904 643571--
1.2.2. Verejná správa 1 405 4357 55927 756163 3034 310299 207-101 5932 729362 75534 94068 003176 58963 3051 18199 1086 1473 056--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 606 90663219 80725 474428103 282-66 4086 473169 36514 43553 30638 77646 72561841 94320 912316--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)86 6210675601 793-776981 712518191 4395370011--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 109 70922039 23536 0231 000356 909-100 3735 831311 7097 9359 715154 00917 63710252 71917 614823--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 334 12768 70612 86032147 148-14 885807140 9388284 11881 2123 5911716 2452 789183--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny775 58221430 52923 163679309 761-85 4885 024170 7717 1075 59772 79714 0468436 47414 825640--
1.5. Zahraničné aktíva 3 847 0152 048153 964192 92015 9321 097 475-153 70556 874853 32738 986454 69797 321322 71616 112391 23833 7921 876--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)168 1378865 2963 80276630 445-26 91484231 6054 7152 48849 8943 6173105 5422 977609--
1.7. Ostatné aktíva1 571 8201 74323 658101 6341 781149 034-121 08430 814635 11420 60582 176240 91325 4621 705114 57526 751686--
1.8. Celkom24 696 39651 159756 4681 066 20867 2647 075 120-2 340 604261 2155 795 529300 4771 279 6142 671 1311 007 13430 7771 762 905379 99132 864--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny12 729 57038 815409 614601 75336 2774 034 048-1 477 277103 1112 581 133191 785468 6161 378 067460 39614 334794 564229 20625 752--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 053 7929 165162 595227 0119 0791 617 662-376 53420 2221 291 08518 326282 326554 817260 6387 023170 59971 9778 959--
2.2.2. Ústredná štátna správa 137 9704 1673 4732 95113542 617-18 8822 17841 1323 6863 5269 3852 2052362 7065 229740--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 7 537 80825 483243 546371 79127 0632 373 769-1 081 86180 7111 248 916169 773182 764813 865197 5537 075621 259152 00016 053--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 948 54312 68882 80694 8245 114749 846-453 55550 889419 75198 87772 921603 13573 1492 849193 80854 9826 709--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 830 34811 487160 473105 95315 467989 795-556 95620 419382 41563 79499 03153 851110 7884 145190 38096 4938 533--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 110 1669 42091 00960 26012 365243 381-191 85414 50870 81959 78167 96843 51589 1503 251103 52274 3996 395--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov106 4244513 8317 35696819 725-40 7673 3153 5364933 3904 5531 3091773 3024 847641--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 613 7582 02255 63338 3372 134726 689-324 3352 596308 0603 52027 6735 78320 32971783 55617 2471 497--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 513 8141 30845168 9516 482598 465-5009 403402 4004 63110 74368 33913 23481236 781322810--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 421 52244045168 9515 101509 430-09 403402 4003 62010 71968 20411 87981236 549322750--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace92 292868001 38189 035-500001 011241351 3550232059--
2.2.3.4. REPO operácie245 10302222 063035 663-70 850044 3502 4716988 54038202902032--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)702 8131 27802 015032 978-34 71913 459407 6595 24628 33574 809102 6630093011--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 041 1371 807173 91551 0863 9981 641 113-314 89340 450742 948690142 888516 03673 62184325 02318 4741 405--
2.4.1. do 1 roka 5)396 20305 0204 950040 177-52 22615 594237 87165922 859705 929010 838105--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)157 204333 3513 512086 493-17 6001 72017 86907 95012 8212 21002 97670223--
2.4.3. nad 2 roky3 487 7301 774165 54442 6243 9981 514 443-245 06723 136487 20831112 079503 14565 48284311 20917 7621 377--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 379 1524 44557 36040 9026 520334 049-160 76722 099335 62222 85655 669196 96643 9833 07476 72132 1582 743--
2.6. Zahraničné pasíva3 700 3213 08382 516256 71618 229705 1380199 22148 830887 63752 273496 874180 921303 01311 542406 42980 7531 451--
2.7. Ostatné pasíva 2 143 4031 73133 063113 7362 240327 794-153 72733 266840 53027 62787 232324 33223 4581 743160 16818 4701 501--
2.8. Celkom24 696 39651 159756 4681 066 20867 2647 075 120-2 340 604261 2155 795 529300 4771 279 6142 671 1311 007 13430 7771 762 905379 99132 864--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt