Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 14 433 30333 781438 730526 17942 1434 277 365-1 755 493144 4463 031 431181 309524 6601 851 112412 5888 7021 021 010268 98022 406--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 776 31513 859138 435241 52314 6441 512 784-309 23721 0481 343 08522 050197 874506 184304 3732 166133 99845 7243 645--
1.1.2. Verejná správa803 51076328 35824 8851 097419 783-38 5934 771153 8119 37619 28257 4014 65412138 0984 498645--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny8 853 47819 159271 937259 77126 4022 344 798-1 407 663118 6271 534 535149 883307 5041 287 527103 5616 416848 914218 75818 116--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 673 9749 875127 67293 28812 205799 465-684 45843 150644 10873 781130 349691 54441 9163 792250 92893 31512 048--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 420 6947 263118 808132 04013 3401 443 121-706 75474 748764 47773 756133 154418 44625 0852 395416 325113 9805 024--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 581 5111 11329 9309 1162 834171 825-86 58510 143145 67223 91019 04848 7941 31323224 22510 9502 187--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 115 0034 74656 910104 3624 884972 965-518 88752 882545 32247 942106 579236 05511 4251 679370 79790 8771 750--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 724 1801 40431 96818 5625 622298 331-101 28211 72373 4831 9047 527133 59712 34748521 30312 1531 087--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)672 7612 02125 02027 00482398 493-12 31161890 5402 23643 093161 55835 185212165 27011 4331 042--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)86 04614357 440343 719-4 14110835 41011190615 9781 3761616 390322--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 598 6009 87891 243203 8847 1671 138 978-210 32324 489917 73650 971223 120305 388221 0504 013181 70429 7146 306--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 616 3891 52144 49121 4532 431741 829-49 57515 513394 6951 66698 29589 396115 6982 26138 6665 1122 706--
1.2.1.1. do 1 roka 290 088641 80350513619 266-8 2017 682193 3174529 1816426 38023 579652 096--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 118 946219035 94119050 294-3 12036932 96046 7153 82312 0911092 4362907--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 207 3551 43541 78515 0072 105672 269-38 2547 462168 4181 61762 39985 50977 2272 15032 6514 757603--
1.2.2. Verejná správa 1 361 6547 71226 719156 5414 293293 509-94 7652 721350 86533 54667 166174 64357 5241 17797 5026 1533 283--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 620 55764620 03325 890443103 640-65 9836 255172 17615 75957 65941 34947 82857545 53618 449317--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)83 2130855501 895-769078 565548651 3641630012--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 122 69821739 36235 991998354 386-102 5606 001322 3558 08110 959154 17718 49011252 44917 887877--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 334 64068 70712 60232143 472-17 391884141 3959094 07182 5713 4211516 4262 791193--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny788 05821230 65523 389677310 914-85 1695 117180 9607 1726 88871 60615 0699736 02315 096683--
1.5. Zahraničné aktíva 3 929 6712 399154 525193 42117 7831 084 867-152 24350 782886 94041 363479 900104 012331 68215 947417 49732 4391 982--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)168 6338835 3183 80979130 565-27 19468631 7334 7042 49350 2483 6463165 3022 935612--
1.7. Ostatné aktíva1 557 9361 75724 179100 7592 092146 510-116 13229 373642 90518 26170 772231 50326 1662 118123 50427 872668--
1.8. Celkom24 894 05148 915753 4421 064 09670 9737 034 566-2 364 021255 8665 911 666304 7461 312 7702 697 8021 013 78831 2081 801 462379 82632 852--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny12 746 36636 917404 134597 89537 4644 006 993-1 503 543102 8302 585 070195 167473 0571 394 348459 50314 893798 344225 48225 570--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 076 8976 774158 653219 0469 4041 589 850-378 86118 0481 316 02920 832279 111588 167262 3197 446178 77767 2048 593--
2.2.2. Ústredná štátna správa 121 0073 7733 4612 39713046 730-20 9923 80315 9804 4513 3659 2272 6032172 9075 091843--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 7 548 46226 370242 020376 45227 9302 370 413-1 103 69080 9791 253 061169 884190 581796 954194 5817 231616 660153 18716 134--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 869 99612 42179 54593 2945 560733 682-448 86852 031403 73496 81675 452573 74571 2432 841188 63252 9546 721--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 902 47912 685162 171114 47815 7601 009 291-582 11119 490386 58966 662103 81555 208111 5324 310191 45199 6818 617--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 163 47810 57892 41366 49412 719256 683-205 67013 59874 56962 75972 91844 99491 5743 398105 78376 0236 445--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov111 3884714 3967 68493320 767-41 8503 3135 5524683 3694 4421 3002163 3224 925654--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 627 6132 06055 36240 3002 108731 841-334 5912 579306 4683 43527 5285 77218 65869782 34618 7331 518--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 511 0611 26339166 3156 610592 584-4909 458409 3984 36111 28068 93211 59880236 257349794--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 416 11142239166 3155 217500 968-09 458409 3983 38211 25468 79310 22179235 934349716--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace94 950841001 39391 616-49000979261391 3770323078--
2.2.3.4. REPO operácie264 92602652 365034 856-72 221053 3402 0453499 06920803202032--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)722 4291 27901 989032 178-28 05813 409430 1135 45627 95576 207106 1620090212--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 105 2801 970173 95752 2724 1671 638 109-328 18140 663779 959738151 454520 00273 33788328 38718 2211 436--
2.4.1. do 1 roka 5)428 9001254 2225 857-140 060-57 40315 697264 03560222 513446 559011 898108--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)160 364583 3184 366087 100-16 2241 94517 75807 51016 0942 35603 26243121--
2.4.3. nad 2 roky3 516 0161 786166 41742 0494 1681 510 949-254 55423 021498 166136121 431503 86464 42288313 22717 7801 408--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 403 4904 56859 21441 4286 600336 776-169 16422 390336 98425 88457 854198 58044 8133 18077 52032 8832 778--
2.6. Zahraničné pasíva3 793 5232 55982 525255 33320 228696 4030192 30043 865932 50152 197524 615189 644305 25411 012435 75483 1321 445--
2.7. Ostatné pasíva 2 122 9631 62233 612115 1792 514324 107-142 77532 709847 03925 30477 835319 02124 7192 036161 45719 2061 611--
2.8. Celkom24 894 05148 915753 4421 064 09670 9737 034 566-2 364 021255 8665 911 666304 7461 312 7702 697 8021 013 78831 2081 801 462379 82632 852--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt