Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 15 060 49433 738466 881559 07344 2334 274 572-1 885 433147 7903 192 187191 475564 9611 949 227424 8929 0461 100 087279 30324 613--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 995 10011 967161 439259 09115 9301 516 309-301 77018 1561 418 24524 104214 202534 876316 5812 151174 07652 3043 947--
1.1.2. Verejná správa809 53761628 27124 094982415 007-40 2375 043157 17410 10118 80760 0575 24012440 1544 732620--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny9 255 85621 155277 171275 88827 3212 343 256-1 543 426124 5911 616 768157 270331 9521 354 294103 0716 770885 857222 26720 045--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 894 57011 065129 652100 58912 418804 430-771 39645 281675 93773 304145 320736 42243 1024 026261 44694 38913 302--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 547 7137 999119 504135 57713 9871 433 154-755 13878 407796 48281 281141 664433 57626 9902 577424 317116 1945 429--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 588 4281 20526 5708 8712 827166 958-92 19210 441147 29025 85019 62849 9971 36225225 33811 6332 298--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 222 7855 30361 813107 9145 481973 114-556 58655 691575 19753 301112 865246 23313 0201 797372 44192 6271 983--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 736 5001 49131 12118 7925 679293 082-106 36012 27573 9952 1309 171137 34612 60852826 53811 9341 148--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)714 5342 09027 67432 723887101 907-12 982756102 0582 57743 477167 05531 618146178 75111 6431 313--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)99 03813387 001293 765-3 91114842 2911061 48917 2401 3592221 349401--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 620 99610 73391 957188 7697 8681 159 635-190 44326 484926 74246 452229 870318 623223 9884 181183 65928 1916 183--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 663 0362 76745 22623 4462 796747 903-38 43317 962419 2561 794108 25494 528118 4492 42640 0496 1861 550--
1.2.1.1. do 1 roka 292 3671 2361 38877014424 611-2 0788 403187 7682436 3006824 64605 67952580--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 128 584291 0597 14210557 999-2 27352232 83085 4814 53214 093962 063477105--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 242 0851 50342 77915 5342 547665 293-34 0829 037198 6581 76266 47389 92879 7102 33032 3075 657865--
1.2.2. Verejná správa 1 301 8177 37825 153138 9164 289293 610-86 5922 970324 28028 22660 619184 84955 3031 19490 7826 2324 285--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 656 14358821 57826 407783118 122-65 4185 552183 20616 43260 99739 24650 23656052 82815 773348--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)84 54224435502 441-07678 938548691 2823820002--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 191 55522940 38536 9283 420368 410-118 0775 136350 2428 37510 754183 79318 23811429 46620 6581 093--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 380 05659 00012 8862 60341 541-21 325890159 6321 1663 961110 6493 4071312 3803 072147--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny811 49922431 38524 042817326 869-96 7524 246190 6107 2096 79373 14414 83110217 08617 586946--
1.5. Zahraničné aktíva 4 488 4121 632164 862249 18119 9441 191 702-177 36962 3511 026 73051 514593 291112 253365 47116 694457 69733 5432 448--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)172 1159025 2453 87376329 155-28 80371832 4294 2132 60852 2933 7763225 4142 969619--
1.7. Ostatné aktíva1 757 1291 94527 135109 7872 054166 464-126 17430 587772 62020 08672 808256 69728 616685118 63826 582935--
1.8. Celkom26 375 23949 181796 9081 147 66678 2817 192 378-2 526 297273 1416 379 889322 1691 475 1632 874 1671 065 36231 0431 894 960391 24635 893--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny13 327 24736 637417 268640 94039 3284 089 454-1 614 885106 0252 668 247202 369491 6491 494 176485 26614 312864 016225 36927 583--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 282 0647 039165 054244 85310 2871 619 641-368 11320 6361 367 79720 095288 783651 238272 7056 675187 11465 66310 372--
2.2.2. Ústredná štátna správa 122 0761 4992 6623 11312143 677-25 6021 97118 7975 4282 7619 3142 5542032 6182 648931--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 7 923 10728 099249 552392 97428 9202 426 136-1 221 17083 4181 281 653176 846200 105833 624210 0077 433674 284157 05816 280--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 007 32712 98682 49995 0635 783758 717-468 13552 669410 68595 27578 888614 60582 9422 833207 86653 0426 941--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 138 01413 941166 767131 07015 8051 057 929-668 52920 950396 29176 306108 32352 843113 8184 501233 550103 3218 317--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 318 43211 61996 70575 47213 084296 131-242 58315 35077 22172 34376 33043 05092 0793 582145 01779 4746 677--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov132 4719116 6839 02890526 071-40 1743 13513 0144684 1584 0514 4912055 7404 717741--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 687 1112 23153 37946 5701 816735 727-385 7722 465306 0563 49527 8355 74217 24871482 79319 130899--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 515 5061 17236164 4827 332584 468-5009 799425 2093 78612 01368 28513 06699232 4703691 023--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 409 72837536163 7235 930483 123-09 799425 2092 87511 98268 12611 72199231 803369962--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace105 77879707591 402101 345-50000911311591 3450667061--
2.2.3.4. REPO operácie262 26102502 359025 022-84 006049 4681 47988197 89118103983260--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)725 8851 51502 564031 935-014 523437 9095 97147 45172 369112 434007218--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 292 9892 320189 14351 5574 1001 653 829-359 43544 728822 831774173 409544 25779 101147352 43520 0281 461--
2.4.1. do 1 roka 5)457 3051525 8325 71823145 180-63 62215 550268 59145627 88628 210016 239109--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)183 861864 7644 4930100 692-16 0192 78718 79707 50922 4492 99303 10623615--
2.4.3. nad 2 roky3 651 8242 082178 54741 3463 8691 507 957-279 79426 391535 443318138 014521 80667 898147333 09019 7821 438--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 463 5164 54359 37942 6699 355337 822-179 66723 698367 48827 43864 741196 86547 3643 35579 51033 8183 057--
2.6. Zahraničné pasíva4 181 8932 02793 665283 33723 153722 7790198 50848 4901 101 87261 363611 422198 482313 46912 668456 47090 2201 817--
2.7. Ostatné pasíva 2 383 7092 13937 453126 5992 345356 559-173 80235 677981 54224 25486 491368 01827 728561142 52921 0901 967--
2.8. Celkom26 375 23949 181796 9081 147 66678 2817 192 378-2 526 297273 1416 379 889322 1691 475 1632 874 1671 065 36231 0431 894 960391 24635 893--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt