Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 16 711 24739 754502 833647 13950 9464 460 452-2 153 716163 4823 625 803221 173613 7562 314 430491 28710 1271 175 805310 83430 537--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 677 87213 721185 494311 16117 1001 670 371-344 58021 0251 650 95730 327210 712613 116366 1322 720210 77159 2893 937--
1.1.2. Verejná správa948 52374227 62722 6441 213388 278-40 9215 277169 86911 17116 671217 3514 25112738 8925 071500--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 084 85225 291289 712313 33432 6332 401 803-1 768 215137 1801 804 977179 675386 3731 483 963120 9047 280926 142246 47426 100--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 319 91613 187135 069108 02515 537842 030-895 97149 784755 24484 962171 099821 90350 2934 208284 042104 30817 186--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 787 6419 907126 194141 12815 6761 421 845-844 16386 119866 81191 788155 811469 09127 8322 881422 272127 7546 833--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 615 4141 36527 1009 5152 910168 224-102 79211 244154 32927 10120 61153 2241 38528523 53613 5552 798--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 416 8826 62465 500112 8166 647968 952-624 31261 785636 25461 931124 401268 45214 4022 000374 025101 4262 626--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 755 3451 91833 59418 7976 119284 669-117 05913 09076 2282 75610 799147 41512 04559624 71112 7731 409--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)869 3542 19728 04855 7001 394131 048-22 5201 141134 8732 50657 559181 70839 956172198 09714 1202 078--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)107 93213998 482256 880-5 56113548 0494181 90111 2612 8221921 7262944--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 905 92012 16199 229183 4257 7561 174 151-277 01527 8441 021 65446 700234 267331 694244 0354 289225 13334 7486 025--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 750 9123 60951 81432 5112 642768 218-54 46618 847413 0234 160118 496104 923135 0882 52840 9976 8401 529--
1.2.1.1. do 1 roka 374 9241 8621 94667010536 974-8 9428 403223 9771 82643 92553140 36727 00052311--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 145 391101 8107 5043475 548-5 43858224 0971966 6878 25112 3751202 213587103--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 230 5971 73648 05824 3372 503655 696-40 0869 862164 9492 13867 88496 14182 3462 40631 7846 2011 115--
1.2.2. Verejná správa 1 212 6707 92823 260109 7814 277254 424-92 4732 671332 85521 36755 770189 00444 4521 26076 8655 5504 198--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 942 33862424 15541 133837151 509-130 0766 326275 77621 17360 00137 76764 495501107 27122 358298--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)99 26827566707 692-011187 579309181 6934200020--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 262 30331242 68141 4773 252329 377-137 4775 921383 4978 8689 453212 07313 00111954 90822 5171 053--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 403 56059 38012 4542 05743 075-19 703989170 7741 3623 392122 2474 161812 6313 142250--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny858 74330633 30129 0231 195286 302-117 7744 932212 7237 5066 06189 8268 84011142 27719 375803--
1.5. Zahraničné aktíva 5 020 0531 938192 203272 07425 7391 345 231-205 22367 2751 091 78567 230673 936123 075411 02520 884534 38432 4204 192--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)215 5938735 2143 95684429 700-29 98370633 7904 3922 00692 9654 0813015 1503 050600--
1.7. Ostatné aktíva2 217 7172 23331 266127 9612 969207 008-167 25741 042965 29026 241117 360324 00934 424875146 37328 4741 012--
1.8. Celkom29 432 09757 273874 1821 276 09891 5097 553 611-2 970 670306 3807 209 397374 6341 651 6963 399 9371 198 27336 5962 141 754432 04543 420--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny14 871 21142 017459 767675 33547 5094 350 763-1 905 981114 6983 013 413231 168530 4831 773 232545 32016 018988 686249 84132 524--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 954 6517 951185 273241 32814 7531 719 027-441 26020 7021 592 70131 802312 146759 858309 7597 528252 55074 45013 795--
2.2.2. Ústredná štátna správa 151 3223 9163 5749 57220646 648-36 1393 12924 5394 2491 92613 4511 6611252 9552 3471 132--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 8 765 23830 151270 920424 43532 5502 585 088-1 428 58290 8671 396 173195 117216 411999 923233 9008 366733 181173 04417 597--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 110 98514 15185 610102 4066 565804 477-472 63252 083431 43394 33484 439613 65290 8753 001218 90253 3196 823--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 750 61814 906185 037164 89418 9461 190 554-871 60527 907471 84296 941119 37257 941126 3565 268309 629119 2279 313--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 733 40812 396118 294101 16215 645406 308-322 42322 244134 71993 11588 66248 987104 1014 298195 39090 4157 588--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov197 70716118 09910 8261 59942 553-51 9053 33943 8611 7473 3723 8083 2713048 4315 502993--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 819 5032 34948 64452 9061 702741 693-497 2772 324293 2622 07927 3385 14618 984666105 80823 310732--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 601 8801 09328152 4117 039550 365-59710 877428 6943 08212 375222 87215 78297202 8384981 461--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 481 62932028152 4075 680441 444-010 877428 6942 30012 347215 59914 34697201 7224981 367--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace120 251773041 359108 921-59700782287 2731 43601 116094--
2.2.3.4. REPO operácie301 75502454 724039 692-83 748064 204760225105 45888701 81200--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)795 9011 90803 311029 120-017 087456 3958 11461 74872 913146 797004079--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 626 7742 866207 31563 1034 4941 658 857-423 78450 331975 264853165 816603 88779 087144362 89434 0901 494--
2.4.1. do 1 roka 5)594 0751776 1658 903064 368-92 48919 649353 28128026 2423806 576015 3883477--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)237 392587 7395 2780123 898-20 3803 00419 7811117 75039 0054 50005 11476865--
2.4.3. nad 2 roky3 795 3072 631193 41148 9224 4941 470 591-310 91527 678602 202462131 824564 50268 011144342 39232 9751 422--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 642 1904 89471 44746 2499 515351 511-206 00921 957389 92528 96574 459259 07749 8343 617103 93835 2973 522--
2.6. Zahraničné pasíva4 638 4412 88693 887339 93126 863762 9390217 93554 4501 218 33778 615696 989224 631343 96915 522513 87989 7553 123--
2.7. Ostatné pasíva 2 857 5792 70141 766148 1693 128400 421-216 96147 8571 156 06326 919122 201466 19733 2661 295172 35722 6552 747--
2.8. Celkom29 432 09757 273874 1821 276 09891 5097 553 611-2 970 670306 3807 209 397374 6341 651 6963 399 9371 198 27336 5962 141 754432 04543 420--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt