Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 16 899 84039 893507 938658 36552 3594 512 463-2 183 683167 4563 671 674236 947630 3262 332 749477 07910 3321 173 456317 11530 589--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 792 47813 346185 195319 79917 4101 712 013-360 25223 2891 681 39140 643222 810625 660345 5452 590208 46063 6743 747--
1.1.2. Verejná správa959 39076426 36823 8611 214386 762-42 8545 397173 69512 77415 191223 1864 19113039 5215 071519--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 147 97125 783296 375314 70533 7352 413 688-1 780 577138 7701 816 588183 530392 3251 483 903127 3437 612925 475248 37026 322--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 389 02613 470138 611109 63316 046859 447-907 54151 076764 65886 638175 163823 63251 0864 297298 550105 46917 522--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 801 05010 101126 526142 14516 2181 421 278-843 97586 581876 07893 713155 716464 81128 0762 906427 435127 8956 821--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 620 2541 37926 8279 4623 118168 986-103 50611 237156 27027 51821 03952 6651 39528824 78613 8202 743--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 429 4546 77365 897113 7466 989967 492-626 57362 173643 14263 385124 019265 56014 6762 021379 015101 1062 670--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 751 3421 94933 80218 9376 111284 800-113 89613 17176 6662 81010 658146 58612 00559723 63412 9691 408--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)861 9752 21030 83052 9901 441125 614-25 3011 011132 3682 75059 857185 16245 260386183 91414 9401 978--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)95 91914089 935287 349-3 76010243 4844271 58810 2972 9202315 581671--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 949 09412 58498 156177 3247 7181 159 655-295 34626 2661 009 24450 461234 383339 529239 6204 212277 28235 8266 002--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 739 8114 01451 42731 9732 726761 002-51 78217 752411 8824 047121 288110 276132 6432 47337 8646 3861 489--
1.2.1.1. do 1 roka 377 9662 2582 17763010635 710-7 6207 397224 5631 76850 86330540 43626 17050277--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 140 902271 5806 9662474 545-5 72358922 7671953 41511 31211 2041192 163343100--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 220 9431 72847 67024 3772 596650 747-38 4399 766164 5522 08467 01098 65981 0032 35229 5315 9931 112--
1.2.2. Verejná správa 1 196 5717 94323 285103 7734 256249 904-94 4322 573331 35424 36554 058182 89243 3191 24376 9385 4754 203--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 012 71362823 44441 578736148 749-149 1325 941266 00822 04959 03746 36163 658497162 48023 965311--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)93 50827196307 549-09881 990299451 7044060050--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 294 81433646 16359 7693 340330 980-135 6726 133377 4009 1958 983218 98313 12511965 09222 2221 097--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 424 45889 60127 5402 04642 799-19 478982170 9751 3362 890126 4124 216915 0272 946256--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny870 35532936 56232 2291 294288 181-116 1945 151206 4257 8596 09392 5718 90911050 06519 276840--
1.5. Zahraničné aktíva 4 872 0192 346194 513271 33026 1501 339 809-199 42867 2181 004 40064 169673 506106 179404 42921 967509 36233 5224 154--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)206 0109035 1004 03186129 107-30 70570133 9824 3972 05482 9234 0633055 2493 073625--
1.7. Ostatné aktíva2 179 0771 98932 144131 0122 467212 827-160 44638 652941 72226 303113 329325 33230 368872137 83728 0791 026--
1.8. Celkom29 494 36558 053884 7331 301 89492 8977 592 390-3 005 274306 5257 120 413391 5041 663 5283 407 3991 169 08837 8072 168 280439 84443 493--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny15 147 26543 593471 136695 93648 3784 438 762-1 956 154115 7313 045 811248 056535 8821 811 434527 32116 5441 012 058255 65133 333--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 083 9139 018189 530268 87314 6921 778 563-465 65718 9361 600 00742 276316 781749 470300 7847 911262 63776 36514 034--
2.2.2. Ústredná štátna správa 126 8083 0463 5864 68113940 130-26 73289619 4653 9542 54413 5542 3471124 2543 6121 053--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 8 936 54431 529278 020422 38233 5472 620 069-1 463 76595 8991 426 339201 826216 5571 048 410224 1908 521745 167175 67418 246--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 155 57615 36388 20799 5226 985789 258-485 29553 653456 87398 39784 996651 20883 2243 128201 70256 1467 095--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 874 81715 064189 565163 02419 5511 246 419-889 80231 168478 01299 668118 97761 329125 8935 288342 114119 0859 761--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 790 75912 437121 91597 88715 999453 692-329 11225 433138 84995 52288 36651 727103 7424 337185 47591 0248 015--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov203 01219119 12710 9171 77146 218-53 1353 34743 2761 9503 4113 8093 0942978 0975 633998--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 881 0462 43648 52354 2201 781746 509-507 5552 388295 8872 19627 2005 79319 057654148 54222 428748--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 623 2151 10230155 7067 011557 758-62011 078438 8793 05812 359227 91114 191105199 7924431 390--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 502 61232230155 7025 670447 810-011 078438 8792 26112 328221 43012 771105198 6004431 280--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace120 603780041 341109 948-62000797316 4811 42001 1920110--
2.2.3.4. REPO operácie282 93602184 130026 634-88 048052 575703225107 96288201 55900--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)753 6501 95703 311028 616-016 782422 0047 94756 91573 244144 4500037110--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 623 2362 997207 13764 7564 9111 637 606-424 07649 625984 0631 086166 069613 12977 937144360 60235 6221 528--
2.4.1. do 1 roka 5)596 6282575 8627 0023362 691-93 99619 134359 73026524 7741806 750015 8913476--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)238 362577 7355 5740119 610-20 2722 85720 2021117 86643 6964 43905 16178060--
2.4.3. nad 2 roky3 788 2452 683193 54052 1804 8781 455 305-309 80827 634604 131710133 429569 25366 748144339 55034 4951 462--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 681 3855 01075 44665 4499 561351 952-206 28722 248392 54929 20074 576264 67950 2553 589109 69335 3613 690--
2.6. Zahraničné pasíva4 538 8762 44589 768324 76327 341737 2660213 93457 0891 162 52378 778711 669215 673339 34816 241512 88192 1013 082--
2.7. Ostatné pasíva 2 749 9532 05241 246147 6792 706398 188-204 82345 0501 113 46326 437118 417429 24029 7771 290173 04620 7381 849--
2.8. Celkom29 494 36558 053884 7331 301 89492 8977 592 390-3 005 274306 5257 120 413391 5041 663 5283 407 3991 169 08837 8072 168 280439 84443 493--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt