Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 15 324 96337 051473 446570 24544 2424 319 934-1 935 898153 0663 255 840201 213577 4581 990 943430 0829 0411 109 143283 32824 367--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 101 86714 799166 310263 92714 8581 558 821-307 28421 1881 444 37026 062221 562555 481319 9742 046161 96152 0262 901--
1.1.2. Verejná správa804 70677627 17424 6031 339403 833-40 9775 154163 35111 05517 90760 2954 87312940 1174 733634--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny9 418 39021 476279 962281 71528 0452 357 280-1 587 637126 7241 648 119164 096337 9891 375 167105 2356 866907 065226 56920 832--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 951 57211 149126 954103 03112 911806 445-793 45145 961685 72976 636150 186744 23544 3504 027264 28296 45013 862--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 603 3518 279123 907137 60714 1831 430 512-776 98179 873809 34984 753142 880439 41827 1112 664427 089118 2365 635--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 591 5341 24527 4868 9982 821165 591-93 88310 631147 59826 55619 05351 2011 39325525 10611 6922 346--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 265 2885 47562 770109 3845 651971 999-573 82656 782586 75555 975113 209249 27313 3051 843375 51994 4122 079--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 746 5281 55933 65119 2255 711292 922-109 27212 46074 9962 22210 618138 94412 41356626 46412 1321 209--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)765 9682 04728 78334 013923113 977-13 244749115 7592 58543 712176 84732 024152191 08011 8611 334--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)97 48913177 063276 346-3 96114137 2811221 21014 6651 7472324 613221--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 681 1799 48795 587177 6668 1921 172 916-204 59527 436950 42845 842231 764324 266229 6734 558185 14129 4536 412--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 694 3741 58748 27824 1722 653757 077-39 10518 198432 0772 101107 42296 632121 0952 72940 6786 2871 252--
1.2.1.1. do 1 roka 293 288121 46951010828 294-2 8968 457184 0495534 45215827 07005 66056162--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 134 873321 3977 7747760 367-2 15139436 702695 4745 47912 891961 560465150--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 266 2131 54345 41215 8882 468668 416-34 0589 347211 3261 97767 49690 99581 1342 63333 4585 766940--
1.2.2. Verejná správa 1 287 5037 29225 188127 1254 678292 364-85 8853 116328 63426 62057 596189 74253 9581 27986 1946 2764 805--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 699 30360822 12126 369861123 475-79 6056 122189 71717 12166 74637 89254 62055058 26916 890356--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)92 35526345703 126-011185 686498271 3155470012--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 215 80024240 60637 3623 908364 895-117 2065 311371 8268 49610 958196 28811 33611429 38320 9781 155--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 393 19459 07112 8913 10545 371-19 022929164 3371 1353 997117 3233 4431212 4153 105155--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny822 60623731 53524 471803319 524-98 1844 382207 4897 3616 96178 9657 89310216 96817 8731 000--
1.5. Zahraničné aktíva 4 670 6981 591177 249248 86220 7821 229 766-194 41967 0041 051 76457 936617 199115 844367 02817 805507 95232 9052 770--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)195 4518965 2473 86075729 001-29 10071633 1704 2252 49474 9333 8273235 3152 953610--
1.7. Ostatné aktíva1 888 0752 03227 588109 0542 318168 702-134 13831 138872 93220 63171 477264 11226 625608134 79326 095790--
1.8. Celkom27 068 51851 301820 3571 147 10580 1997 288 340-2 615 361284 7816 621 646338 3901 512 1772 967 7011 069 11832 4491 971 723395 71336 106--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny13 626 40537 367425 993636 75541 1944 138 060-1 680 280109 2732 744 701212 484489 4481 531 501492 35514 433909 241228 64227 672--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 390 4177 200170 407228 75911 4181 652 438-355 24923 6991 410 50022 601284 322673 995279 4646 594211 65866 88610 439--
2.2.2. Ústredná štátna správa 138 8841 4593 1213 69519243 367-34 4491 11624 1359 1352 5988 0482 7782163 1382 529775--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 8 097 10428 708252 465404 30129 5842 442 255-1 290 58284 4581 310 066180 748202 528849 458210 1137 623694 445159 22716 458--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 050 64813 34882 45997 0826 230761 576-477 21951 705425 80596 48879 013613 12581 1042 818225 21852 9476 907--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 260 10414 220169 661143 45915 9901 069 982-729 27022 789409 85279 398110 44355 344114 1734 736241 854105 3828 497--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 388 26311 83399 37884 49012 968305 871-258 82817 14990 72375 28580 05445 17892 5903 814152 14079 7726 805--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov148 97811517 3529 3641 27328 480-45 6453 20218 5536233 4954 1474 4452258 0504 780842--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 722 8632 27152 93149 6051 749735 631-424 7972 438300 5763 49026 8946 01917 13869881 66420 830850--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 504 3611 14034159 3827 364580 879-4969 964426 0953 61612 29768 61714 54169227 0393461 055--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 395 75335834159 3515 976476 004-09 964426 0952 71512 26868 44813 29369226 248346987--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace108 6087820311 388104 875-49600901291691 2480791068--
2.2.3.4. REPO operácie281 99203114 378029 818-83 597048 3141 246775112 37229503345520--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)758 3871 57502 564032 672-015 932461 8676 54849 05172 570116 509006659--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 402 8822 355201 99154 9533 7671 659 713-378 05746 815841 647797182 719563 94478 507146369 54622 7121 480--
2.4.1. do 1 roka 5)473 0341445 6056 284050 538-69 14117 291264 61036833 62228 604016 9263013--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)195 690894 9214 6740107 811-16 4932 78816 927218 09627 4392 81203 45822426--
2.4.3. nad 2 roky3 734 1582 122191 46543 9953 7671 501 364-292 42326 736560 110408141 001536 50367 091146349 16222 4581 442--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 532 2784 65368 71842 4609 735344 587-182 33320 556381 86626 97365 221230 08648 2173 47683 94034 1453 176--
2.6. Zahraničné pasíva4 256 0442 70285 806283 39622 927742 1330206 35957 1411 097 26865 883644 135204 180306 69913 483471 98389 2351 826--
2.7. Ostatné pasíva 2 492 5232 64937 849126 9772 576371 175-168 33235 0641 094 29725 70581 603365 42026 831911137 01320 3141 943--
2.8. Celkom27 068 51851 301820 3571 147 10580 1997 288 340-2 615 361284 7816 621 646338 3901 512 1772 967 7011 069 11832 4491 971 723395 71336 106--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt