Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 15 757 50937 398486 978593 95549 0374 342 594-2 042 011157 9183 370 060213 291594 7722 059 987439 7349 2821 131 996297 82926 384--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 267 87813 775176 980278 68217 6891 579 935-327 38022 0721 491 02229 252224 287579 345323 9902 176174 24257 8242 867--
1.1.2. Verejná správa801 66369926 81223 8831 175397 796-42 6775 237167 32511 13517 11360 7015 03312538 6834 609659--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny9 687 96922 923283 186291 39030 1732 364 863-1 671 954130 6091 711 713172 904353 3721 419 941110 7116 981919 071235 39622 859--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 100 31812 022131 346103 01314 185817 553-843 99347 015712 14681 881161 725767 22647 0883 943271 734100 40215 196--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 681 4428 867124 253140 15315 0701 427 235-807 82982 520832 72088 451146 752448 85027 1592 758427 828121 6756 017--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 603 7121 26827 2189 5812 939166 747-97 27910 856151 42128 08519 34152 7921 41026924 43412 0602 488--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 327 0125 91163 743112 1796 178970 016-596 61958 868605 98457 922116 598254 56413 7261 916377 24997 2532 291--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 750 7181 68833 29218 3935 953290 472-113 93112 79675 3152 44410 813141 49412 02357326 14512 3621 238--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)796 7302 03227 27141 254888113 322-15 981834119 2122 43743 519190 11534 288253193 62513 2351 637--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)109 48213176 972296 753-4 15024047 6351341 37513 7512 1762725 888829--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 788 94912 20796 648175 6798 2721 184 003-218 79424 096981 08348 245234 168336 336239 5874 534212 83131 2256 254--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 721 0093 81149 11524 8892 867764 937-43 37713 967435 1333 422111 45699 602126 4482 75340 6596 8081 196--
1.2.1.1. do 1 roka 295 6162 0941 32642414233 140-4 4493 999178 4521 37636 56116427 99507 717130--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 134 077641 3847 4583459 631-2 81637835 698885 3205 73513 5731021 212655129--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 291 3151 65346 40517 0072 691672 166-36 1129 590220 9831 95869 57593 70384 8802 65031 7306 1401 066--
1.2.2. Verejná správa 1 284 1967 78924 174122 4334 487285 322-88 9273 650334 06426 06755 503197 32752 7431 28083 3405 9404 706--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 783 74560723 35928 357918133 744-86 4906 479211 88618 75667 20939 40760 39650188 83218 477353--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)96 58328416005 076-017288 017558251 2752580022--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 238 96027341 36542 3443 834348 999-124 8795 553387 5238 33111 164206 36512 05011527 08322 2891 015--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 399 99959 11812 9282 97546 366-19 128967164 4561 2124 262122 5393 3061012 1183 408191--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny838 96226832 24729 416859302 633-105 7514 586223 0677 1196 90283 8268 74410414 96518 881825--
1.5. Zahraničné aktíva 4 878 6841 796188 936274 81022 5881 283 129-188 34558 2071 097 58756 948673 496115 182386 06320 626520 05432 6313 296--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)201 6488745 2493 86285529 044-29 79370333 7024 2922 58379 6583 9143275 2572 984607--
1.7. Ostatné aktíva2 063 3382 03427 585128 9742 093188 887-157 64438 660920 93322 21186 818293 04027 557827140 99529 073961--
1.8. Celkom28 025 67554 584847 6021 219 68686 6787 381 732-2 761 465285 3076 878 906353 3701 603 8283 091 8411 109 16735 7112 038 219416 03338 519--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny14 053 45240 808443 671644 81843 6944 192 925-1 764 782107 3262 831 987220 783512 4241 603 715506 81315 024958 655236 57928 974--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 564 3547 699181 276221 07012 4641 653 411-384 54318 6911 447 41926 274295 426732 402291 2887 065231 85169 40311 300--
2.2.2. Ústredná štátna správa 169 6503 1783 5955 65215349 716-32 3631 70841 4705 5764 7329 9253 2251308 0222 998668--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 8 319 44829 931258 800418 09631 0772 489 798-1 347 87686 9271 343 098188 933212 266861 388212 3007 829718 782164 17817 006--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 136 14813 72084 860102 6036 344777 408-487 82852 867448 04899 50286 536632 13381 6952 907220 28355 1477 238--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 411 81515 091173 566149 65417 1741 110 736-773 54023 812423 92884 509112 41454 386115 8504 841272 770108 0988 552--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 476 80912 722104 61188 19113 329337 344-278 48018 187101 02879 96481 23744 46793 3753 909160 64982 4846 792--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov160 6378117 60410 7102 09832 943-49 3353 22623 2558023 2283 7143 3252296 5944 960941--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 774 3692 28851 35150 7531 747740 449-445 7252 399299 6453 74327 9496 20519 150702105 52720 654819--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 489 2661 12039159 3187 559568 982-52510 248425 4093 56212 94666 76914 53582225 3413771 215--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 379 88733539159 2855 897463 513-010 248425 4092 66812 88066 59213 32682224 4133771 137--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace109 3807850331 662105 469-52500894661771 2090928079--
2.2.3.4. REPO operácie282 21803356 521032 672-85 983045 7131 360370108 10022003885560--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)795 2741 67702 564035 345-017 479472 8737 51557 45671 385130 062005878--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 501 7272 611205 23757 9034 7401 670 395-406 13446 621878 253785185 643577 78978 320147361 88231 2561 509--
2.4.1. do 1 roka 5)462 7681465 1546 053247 804-72 50915 114272 46930427 02127 25109 07809--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)209 934925 4895 4040114 364-18 2423 15718 123797 78529 2203 92403 79930246--
2.4.3. nad 2 roky3 829 0252 373194 59446 4464 7381 508 227-315 38328 350587 661402150 837548 56767 145147349 00530 9541 454--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 553 5414 64969 58344 0919 617350 066-183 11821 045383 47326 85371 846235 85948 2923 53381 77034 2793 266--
2.6. Zahraničné pasíva4 447 3542 38991 051325 89826 001753 5270204 48949 0601 171 36370 410680 611211 743318 42315 743477 50990 4902 780--
2.7. Ostatné pasíva 2 674 3272 44938 060144 4122 626379 474-202 94243 7761 140 95727 02495 848391 35027 2571 265158 40322 8421 982--
2.8. Celkom28 025 67554 584847 6021 219 68686 6787 381 732-2 761 465285 3076 878 906353 3701 603 8283 091 8411 109 16735 7112 038 219416 03338 519--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt