Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 135 40145 093636 927733 73860 5134 686 41018 3982 312 521182 1513 852 975264 444679 3282 453 891556 93711 5941 337 169331 49735 306--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 344 81014 869293 119372 00417 1011 782 8592 288389 86123 8911 725 00149 165258 102684 127401 8102 308281 52259 8084 133--
1.1.2. Verejná správa983 60070127 58523 4601 235372 82222846 1935 460192 20110 93814 129229 9554 27711149 6285 085521--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 806 99129 523316 223338 27442 1772 530 72915 8821 876 467152 8001 935 773204 341407 0971 539 809150 8509 1751 006 019266 60430 653--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 762 65615 467149 518120 69420 839927 7877 471961 15658 863824 571101 215192 254868 27060 9975 006336 278114 75820 450--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 931 08012 081130 830135 46418 2971 413 6267 612879 80492 791923 329100 209156 954467 08728 6773 146440 135133 0227 709--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 639 9621 64826 6999 7084 068171 675852104 45312 009157 34231 64021 88155 4451 53731625 11215 1702 906--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 525 7728 12869 718106 1118 133963 1056 185654 97966 941687 83265 561124 006261 71515 7482 174391 326105 1833 239--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 765 3472 30434 41319 6456 096278 846575120 37213 84178 1553 00811 067149 92711 39265523 69712 6691 563--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 011 2791 97335 27667 3553 018180 40480027 9771 061144 1652 71456 645194 63458 1451 001218 15318 3082 423--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)101 983359714 762238 91217 5288643 7082021 2459 8173 0332111 46051771--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 315 34611 017106 404194 5748 5911 210 05360379 15826 2171 068 11351 328254 463425 878251 1514 191280 35849 0155 852--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 905 0083 36063 09333 8252 690787 2331366 71919 089443 9763 858128 273165 645149 8932 43829 2867 3541 636--
1.2.1.1. do 1 roka 479 6321 5892 4192 3887261 096319 0698 734262 39712557 24512160 431135 06223437--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 188 9041186 0155 65617895 78865 5371 77427 3461242 92025 42115 5961561 725567101--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 236 4721 65454 65925 7812 440630 349442 1138 581154 2333 60968 108140 10373 8662 26922 4996 7641 098--
1.2.2. Verejná správa 1 194 9027 17921 304106 8523 713234 4362892 8362 604350 85224 45957 181180 19043 8151 20965 5705 9763 905--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 215 43647822 00753 8972 188188 38419219 6034 524273 28523 01169 00980 04357 443544185 50235 685311--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)101 81052396005 509046513592 266321 0251 5255520020--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 316 67844048 92656 2413 180335 96256143 6775 303368 7688 9889 050237 20715 03156962 53220 358887--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 451 9872912 14321 1402 20839 056018 240947187 4461 5173 081149 0884 17515810 7281 899162--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny864 69141136 78335 101972296 90656125 4374 356181 3227 4715 96988 11910 85641151 80418 459725--
1.5. Zahraničné aktíva 5 113 9352 166214 106280 61631 3091 401 5682 689218 22685 300988 09079 399692 451107 560454 19327 400495 62733 7184 372--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)203 3018934 8924 03397728 6187034 08271636 4564 2911 87675 2972 8163195 2213 078628--
1.7. Ostatné aktíva2 438 7152 13538 084145 2502 672228 031442193 06856 4451 030 82533 397141 102327 99338 9001 043171 78828 9451 172--
1.8. Celkom31 625 17761 7511 049 5781 414 511107 2447 896 15121 7153 281 196356 2707 437 494441 8831 779 2913 629 3451 319 57645 1162 352 693466 61348 217--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 329 01145 122591 279788 06461 3584 601 56410 2892 103 161134 9233 214 789287 789613 3721 920 532582 51620 8741 097 536273 64737 607--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 742 2729 713296 368344 08720 1821 832 6602 134487 10430 3241 706 86959 336389 686812 217340 18711 948312 48781 89716 920--
2.2.2. Ústredná štátna správa 139 8162 7963 4772 13019637 97344929 33778133 9064 5311 48514 1272 137985 4352 6021 601--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 9 446 92332 613291 434441 84740 9802 730 9317 7061 586 720103 8181 474 014223 922222 2011 094 188240 1928 828779 614189 14819 086--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 129 66314 81690 279101 6808 023792 4004 214465 61854 704441 46291 20873 392649 84393 0973 220204 74352 8437 151--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 372 68716 754200 995181 21027 2871 346 0943 0561 050 56436 087511 559129 096139 20974 380132 1905 488392 296135 83010 402--
2.2.3.2.1. do 1 roka 2 197 81813 805138 162105 95223 306547 8862 699437 68130 951186 073123 257104 52756 837109 6834 581217 732103 0788 111--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov242 82441016 27611 5042 14156 07228271 8363 19542 8333 0406 1564 7483 87634213 0656 1671 573--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 932 0462 53946 55763 7541 840742 13675541 0471 941282 6532 79928 52612 79518 631565161 49926 585718--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 599 0131 04330150 3045 670521 49643660613 027463 7562 6779 102235 03613 712120181 4694751 533--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 486 08929230150 3044 566420 915436013 027463 7561 9509 062228 28612 303116179 8914751 408--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace112 924751001 104100 581060600727406 7501 40941 5780125--
2.2.3.4. REPO operácie345 56001308 653070 941069 932057 237941498134 9291 19301 10600--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)833 2062 11005 076022 4416030 53713 058460 9696 30855 19463 333176 254001917--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 842 9743 627229 81874 0215 2241 642 1951 013423 29453 7991 051 7983 440152 133714 28978 255172361 79351 2061 538--
2.4.1. do 1 roka 5)627 9751728 58311 53120974 5975384 38220 323364 4392 68227 6262308 601022 8341 814124--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)330 5455939 8729 8790145 2802424 6203 89738 149344 31071 0524 91509 7258 74468--
2.4.3. nad 2 roky3 884 4542 862211 36352 6115 0151 422 318936314 29229 579649 210724120 197643 00764 739172329 23440 6481 346--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 753 9105 75074 58556 45510 248364 6062 076213 53222 537413 25529 76875 795277 76550 9233 490120 76736 2013 984--
2.6. Zahraničné pasíva4 895 8392 557103 930314 91427 516822 3526 958273 92071 3861 152 36985 349739 031233 482391 76618 779571 18886 9592 898--
2.7. Ostatné pasíva 2 970 2372 58549 966175 9812 898442 9931 319236 75260 5671 144 31429 229143 766419 94439 8621 802201 40918 5812 173--
2.8. Celkom31 625 17761 7511 049 5781 414 511107 2447 896 15121 7153 281 196356 2707 437 494441 8831 779 2913 629 3451 319 57645 1162 352 693466 61348 217--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt