Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 212 57938 399634 898591 42867 8184 775 68618 8722 322 961189 3793 979 468273 756687 7042 499 227507 73312 3371 265 445330 00536 335--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 361 2797 660280 171257 56021 6031 847 6812 870379 76928 0281 844 80758 052275 784703 104356 3242 711240 36553 3334 327--
1.1.2. Verejná správa988 80476526 12624 6861 236370 36734452 7305 973183 20212 91612 475238 6435 17111147 8425 912649--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 862 49629 974328 601309 18244 9792 557 63815 6581 890 462155 3781 951 459202 788399 4451 557 480146 2389 515977 238270 76031 359--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 877 11815 615155 988123 13022 327953 5357 304970 18060 218854 027102 720186 880884 21469 1315 156332 895120 15020 953--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 897 47512 595132 324109 94319 2181 405 6897 651881 38893 597925 98396 923154 923469 33028 4003 233422 934133 1607 835--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 638 7901 68325 8329 1944 284172 267837101 06012 049154 89228 46429 20654 9521 50434524 72315 4672 868--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 493 7028 53371 82781 4478 596956 8296 221658 10667 773691 97865 448115 694264 70015 8992 237375 864105 3493 422--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 764 9832 37934 66519 3026 338276 593593122 22213 77579 1133 01110 023149 67810 99765122 34712 3441 545--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)990 5271 76339 87167 3273 402192 02070633 4681 413121 4993 00356 348195 09245 1111 106209 76916 8092 527--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)97 37814188 781306 39415 43014849 9501411 2948 8433 5972111 64564045--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 768 98810 579128 873225 35711 7201 243 74386468 48523 4031 179 83352 899290 802457 027266 5574 124338 57460 8416 170--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 2 049 4511 67485 81327 3532 557782 523672 04217 508543 6703 731139 659185 859147 4652 22924 86010 8361 672--
1.2.1.1. do 1 roka 557 754259 2102 2698665 598119 7619 171327 8667454 6524565 72022 599472204--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 200 6481348 6175 14415883 97716 5451 45028 0351097 91342 65612 7921451 99491564--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 291 0491 51567 98619 9402 313632 948445 7366 887187 7693 54877 094143 15868 9532 08320 2679 4491 404--
1.2.2. Verejná správa 1 309 1798 50024 828120 5856 924241 34228123 0022 732362 85825 73567 839183 11261 2521 37769 1445 7684 180--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 410 35840518 23277 4192 239219 87852273 4413 163273 30523 43383 30488 05657 840518244 57044 237318--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)101 58134235904 769030512892 4232328011 0441 36528020--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 209 80744751 72832 6803 517330 27051122 2194 951356 1178 62211 414209 75414 54517041 44721 123803--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 431 6883413 0078 3862 13241 913017 704877186 0331 3874 006136 6825 283412 2951 755189--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny778 11941338 72124 2941 385288 35751104 5154 074170 0847 2357 40873 0729 26216629 15219 368614--
1.5. Zahraničné aktíva 4 852 3603 201205 325241 04836 9491 256 9022 419217 13381 3141 005 16580 767704 23091 160432 81125 857431 80134 2464 451--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)210 6868964 7373 9001 04727 6357237 43175334 4044 4402 27681 2492 8143255 1183 020641--
1.7. Ostatné aktíva2 922 1803 22744 522194 1552 430267 360396252 252101 1081 310 97138 53957 788355 42333 4441 305223 77034 6031 284--
1.8. Celkom32 278 17956 7521 070 5061 288 626123 4807 906 36521 8983 420 781401 0387 958 384459 2531 755 0163 694 8831 259 27044 1452 306 155483 84049 685--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 805 94841 338590 717690 06578 4134 678 92510 2252 193 743131 4943 423 784323 560716 3061 992 098536 81818 4371 067 502284 08738 660--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 833 5003 685286 896227 80636 3371 794 4102 192512 80822 5711 878 51584 592490 883845 772319 4309 536219 03183 61517 613--
2.2.2. Ústredná štátna správa 222 6012 4485 06813 6661 14435 18941444 22664940 8123 7312 82413 6412 7008952 3482 1651 900--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 9 749 84735 205298 753448 59340 9322 849 3267 6191 636 709108 2741 504 457235 237222 5991 132 685214 6888 812796 123198 30719 147--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 291 63115 88296 045106 9447 749891 3153 703454 27256 731433 96287 61182 815692 71989 2913 234213 07153 3186 672--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 429 81718 244202 671164 04928 2041 349 1993 4621 108 39936 416504 440144 550130 51483 030110 9785 460388 047144 50011 116--
2.2.3.2.1. do 1 roka 2 146 84714 920140 21489 72025 251519 4393 168455 21931 579149 095138 86194 01862 59892 3194 496215 403105 2888 427--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov246 67671016 5079 0871 19657 30221078 9892 84639 2603 0197 3075 2842 07740113 1217 5941 976--
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 036 2942 61445 95065 2421 757772 45884574 1911 991316 0852 67029 18915 14816 582563159 52331 618714--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 704 4291 07934164 9124 979541 40145454915 127505 7742 8088 820249 35313 848118193 8034651 359--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 578 88129934164 9123 975430 371454015 127505 7742 0858 816241 20912 475113192 0024651 224--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace125 548780001 004111 03005490072348 1441 37351 8010135--
2.2.3.4. REPO operácie323 9700312 688067 411073 489060 281268450107 58357101 202240--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)861 7921 6113 3684 321015 9073428 2229 068507 1072 28461 32757 432170 89820902018--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 910 7183 531255 83870 3454 7281 614 564910401 59858 1081 117 4652 624152 437741 29176 916175352 07056 9952 033--
2.4.1. do 1 roka 5)651 55010316 0606 543098 2683361 18323 790388 9771 96220 73508 993023 4811 334121--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)326 57872010 30412 5570117 523921 5423 69633 400179 68893 2505 341010 1048 37066--
2.4.3. nad 2 roky3 932 5892 708229 47451 2454 7281 398 773868318 87330 622695 088645122 014648 04162 582175318 48547 2911 846--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 783 4516 13576 85054 67310 054376 6722 138244 47123 293422 63728 92280 836276 29649 4163 78688 78236 5074 121--
2.6. Zahraničné pasíva4 677 3851 58794 018249 46226 798783 1817 314292 17480 1311 148 60974 308684 944212 995382 06519 185542 38882 9122 627--
2.7. Ostatné pasíva 3 238 8862 55049 715219 7603 487437 1161 277260 57398 9441 338 78227 55559 166414 77143 1572 353255 41323 3192 226--
2.8. Celkom32 278 17956 7521 070 5061 288 626123 4807 906 36521 8983 420 781401 0387 958 384459 2531 755 0163 694 8831 259 27044 1452 306 155483 84049 685--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt