Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 075 30036 570631 378574 62367 9934 735 50218 6182 296 235190 2833 957 377269 259670 0772 499 742506 54912 2831 259 329331 38436 715--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 255 7715 678277 408242 42221 9781 823 0732 681355 59929 0281 836 78664 492261 538700 965353 3442 631222 67953 7354 415--
1.1.2. Verejná správa980 39976425 75523 8051 238368 31834453 1215 817175 0295 89312 448241 3145 06711154 9145 976830--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 839 13030 129328 215308 39644 7772 544 11115 5931 887 515155 4381 945 562198 874396 0911 557 463148 1389 542981 736271 67331 470--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 864 96715 708156 428123 22922 051951 4887 305969 28360 428848 84499 049184 286882 91370 5565 168333 840120 65621 040--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 891 82612 721131 784110 44119 2251 405 1677 622878 56793 719925 46796 818154 572467 84728 2333 249422 680133 4807 856--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 636 5451 69825 5249 0824 315172 52582199 82312 055154 03228 56428 82955 0301 54634624 82715 4812 868--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 492 2808 63171 65381 9808 636955 9056 211657 60667 877692 25865 281115 879263 57915 8842 253375 769105 6453 444--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 763 0022 39334 60719 3796 274276 737590121 13813 78779 1772 9739 864149 23810 80364922 08412 3541 545--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)987 5441 70039 64266 4313 470181 08566433 2431 244124 5992 88056 034197 68845 8541 104213 19516 8542 521--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)94 79703608 295326 37116 4224846 6521281 1979 0163 4952112 02568252--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 850 40011 295133 264220 80914 2211 257 21786486 88923 3821 189 55556 178301 587472 929270 2484 176340 69561 5456 410--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 2 075 9911 66286 59524 5783 316780 401575 32417 384547 4813 614147 242197 806149 1052 22525 88111 4531 924--
1.2.1.1. do 1 roka 569 649289 0511 68558562 090120 3559 027334 79955260 0864567 62112 816455454--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 201 9221388 4485 21416281 38706 1981 45628 729989 11544 53313 4521451 84194859--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 304 4191 49669 09617 6792 569636 924448 7716 901183 9532 96478 041153 22868 0322 08021 22410 0501 412--
1.2.2. Verejná správa 1 343 5999 22928 450119 6598 675241 00031130 4872 845372 02029 28968 554186 93364 5531 43970 2806 0144 172--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 430 81140518 21976 5722 230235 81650281 0783 153270 05423 27585 79188 19056 590512244 53444 078314--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)102 76034255903 399028710895 0282327701 0141 41024020--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 191 26944451 83530 3273 530320 91549122 8205 039354 3608 61110 690205 83114 05318740 94520 882799--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 425 0313312 7308 3412 13042 362015 796776185 5841 2883 690133 6814 903411 8041 717191--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny766 23841139 10521 9861 400278 55349107 0244 263168 7767 3237 00072 1509 15018329 14119 165608--
1.5. Zahraničné aktíva 4 761 9863 190200 317234 63740 3051 234 3172 435213 06973 794961 76286 795705 66290 907425 01325 272426 57435 9724 399--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)215 1048964 7193 8941 05327 2717138 20975334 2954 4382 38585 3222 8063265 0793 018640--
1.7. Ostatné aktíva2 927 1032 57744 970207 8382 619267 729381259 930114 8151 269 69137 65158 789357 53234 6671 200230 97534 9271 194--
1.8. Celkom32 123 93154 9761 066 9081 272 187129 7227 846 35021 6433 417 441408 1807 862 068463 1651 749 9613 713 2781 254 74543 4672 303 597487 72950 158--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 694 70040 026588 050677 47484 5324 655 74210 0932 188 103130 0553 383 952327 399723 4331 981 396523 96417 7111 048 205285 44139 217--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 711 4142 958281 899214 33642 5381 760 2302 178502 55522 0541 835 46688 120499 178846 693310 2398 827195 75983 37717 185--
2.2.2. Ústredná štátna správa 228 1471 8776 83914 9751 11933 58432443 68985339 3973 8022 26813 8641 8318357 8323 5192 615--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 9 755 13935 191299 312448 16340 8752 861 9287 5911 641 859107 1481 509 089235 477221 9871 120 839211 8948 800794 614198 54519 417--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 293 60615 64097 977104 4647 869908 3453 685458 29156 695424 41687 57882 662689 26786 4073 307211 55952 4576 673--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 406 80918 471201 287160 98928 1621 332 8963 2221 110 47134 948509 505144 787129 21482 290111 2695 382380 061145 61811 459--
2.2.3.2.1. do 1 roka 2 101 02214 930138 29286 22825 304497 0012 949454 76230 241142 212138 38192 11361 82495 0074 410206 222105 5268 569--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov255 84573416 6538 3461 16456 64518880 0382 73247 6643 8607 3255 2942 05440713 0267 7812 122--
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 049 9422 80746 34266 4151 694779 25085575 6711 975319 6292 54629 77615 17214 208565160 81332 311768--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 727 3461 08133168 8634 844546 72968452315 505508 6722 8359 661250 93713 465112202 3314701 286--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 602 11529833168 8633 862435 715684015 505508 6722 1199 657243 04812 107112200 4974701 157--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace125 23178300982111 01405230071647 8891 35801 8340128--
2.2.3.4. REPO operácie327 37801513 847073 958072 574066 49627745098 345753066300--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)883 0011 5633 3623 221015 3783428 2708 850523 5742 08463 03357 656175 71325602219--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 961 5403 500259 64571 0354 7311 604 906896408 17558 5321 125 1252 861151 958764 14277 730175368 42458 5642 036--
2.4.1. do 1 roka 5)658 66310315 3786 549096 5442661 54124 312395 7112 26820 54609 533024 7421 314121--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)330 59369210 00912 3390114 840921 8653 77534 190179 85499 3274 941010 3278 36849--
2.4.3. nad 2 roky3 972 2852 705234 25852 1474 7311 393 522861324 76930 445695 224576121 558664 81563 256175333 35548 8821 866--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 779 3726 20474 72252 16310 119366 5462 170248 78623 279428 10528 95782 203279 75149 0263 78985 46836 1304 125--
2.6. Zahraničné pasíva4 567 6461 38992 759237 02226 757761 6747 138288 86775 1561 109 37573 907663 740214 227383 80119 136533 39283 8542 590--
2.7. Ostatné pasíva 3 237 6732 29348 370231 2723 583442 1041 312255 240112 3081 291 93727 95765 594416 10644 5112 401268 10823 7182 171--
2.8. Celkom32 123 93154 9761 066 9081 272 187129 7227 846 35021 6433 417 441408 1807 862 068463 1651 749 9613 713 2781 254 74543 4672 303 597487 72950 158--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt