Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 825 84237 284599 795542 70179 6504 535 20816 5052 274 648200 5284 002 686338 942658 8172 536 917426 98415 1521 201 351336 46338 71622 491-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 709 0154 643239 719230 44828 8311 635 4401 831330 77429 5761 774 37864 805248 903597 822285 1745 345183 49344 7324 9323 847-
1.1.2. Verejná správa1 155 2001 05929 25022 636938376 73342578 7537 110202 79212 573107 022254 5294 31511747 6998 5751 09894-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 961 62731 582330 826289 61749 8812 523 03514 2491 865 121163 8422 025 516261 564302 8921 684 566137 4959 689970 159283 15632 68618 550-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 673 31415 324157 331112 55223 308890 1526 611920 68358 888835 076121 620116 890867 02257 1485 284348 310122 43621 2899 628-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 128 61815 255137 076111 90322 0281 421 2337 240877 250103 352989 413133 591141 020585 58130 8023 721405 061142 1769 1578 268-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 641 4133 09224 4948 8233 355184 68467984 21512 546152 48235 61020 04562 7001 71936428 94315 5312 810918-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 674 74710 55577 07686 61311 517967 0175 996661 40076 072756 30079 138107 637348 55118 0752 657353 214114 2214 7036 655-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 812 4591 60835 50616 4677 156269 532565131 63514 73480 63118 84313 338174 33011 00870022 90412 4241 643695-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 065 7071 00336 18556 5524 472205 65039859 1831 565151 1635 30943 230223 31048 341670209 49517 3622 217650-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)93 99302358 611726 00008 0053949 8641 0431 7538 6551 205147 2931 181233-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny5 102 49414 564133 178216 22921 1321 290 090808555 55122 3261 128 81850 988284 544650 865238 3534 924371 778112 1986 957950-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 922 1001 07080 02617 4552 308674 8999074 94413 242497 9232 044140 578232 773128 6211 66424 68227 7592 113131-
1.2.1.1. do 1 roka 443 08801 46843579 772014 7533 230263 087286 56115056 66302 7274 0262078-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 117 4041985 86271610530 96902 35980228 64281 85531 30910 194131 1453 1161112-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 361 60887272 69616 3042 196634 1589057 8329 210206 1942 03452 162201 31461 7641 65020 81020 6171 795121-
1.2.2. Verejná správa 1 665 50113 08430 875106 79415 984417 434664167 8294 730360 29446 04756 395248 01162 1072 621105 85722 8334 606772-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 514 89341022 27791 9802 840197 75754312 7784 354270 6012 89787 571170 08147 625638241 23961 60623847-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)61 495291275701 826069856 6453677741 055501110001-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 251 97747359 06433 5181 992285 61956124 0786 094419 5069 9279 516221 42511 47717044 45023 5121 156363-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 459 6062511 9628 16322041 717018 1761 112214 1681 4924 089137 7185 472313 4331 6112440-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny792 37144747 10225 3551 772243 90256105 9024 982205 3388 4355 42783 7076 00516731 01721 901912363-
1.5. Zahraničné aktíva 4 331 0013 047180 436184 25830 2551 011 8702 816216 43482 291994 93276 198588 402107 568348 35027 959433 29741 3554 3484 436-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)220 6447534 5734 0642 29127 2034248 74272732 3424 2181 61682 4802 7013215 2212 768624171-
1.7. Ostatné aktíva3 067 3812 42330 633173 0992 969245 646331272 804137 6711 423 99638 12755 495359 10029 023988256 98937 1471 2711 149-
1.8. Celkom31 860 84658 5721 007 8061 153 928138 2897 397 46220 5613 492 263449 7378 058 925518 7681 599 1663 959 4101 057 39149 5252 313 086553 44553 07329 562-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 569 16742 563547 020610 70790 3834 475 71111 2102 227 997141 8223 419 649362 415692 8602 178 568454 28217 593950 262319 05938 27613 097-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 978 9805 338236 125143 33743 2031 517 9332 367481 43225 6441 676 268135 922429 144765 225251 1107 946144 162101 17915 0123 717-
2.2.2. Ústredná štátna správa 243 0992 2743 3313 15612843 12452356 6381 70738 3368 59149 90917 4802 7982127 4375 2562 7221 029-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 347 08834 950307 564464 21447 0522 914 6548 3201 689 927114 4711 705 045217 902213 8071 395 863200 3749 435798 663212 62420 5428 351-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 789 80817 217118 316115 4319 5591 091 6214 399497 04368 951503 63891 39187 870763 023107 4714 307253 23552 5268 2084 188-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 184 65516 351189 087108 49932 4301 127 9643 0821 135 83129 221603 992123 383108 147222 43982 5025 014229 081158 46212 2533 817-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 541 3059 800101 05840 79930 096275 9132 695427 47618 643142 841113 41770 15654 78164 6193 57792 66888 4936 9683 078-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov277 0801 92228 2065 37281540 04022787 4286 90064 2836 0577 9645 6881 0895236 32610 7933 675367-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 366 2714 62959 82362 3281 519812 011160620 9273 678396 8683 90930 027161 97016 794914130 08759 1761 610372-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 978 0521 38235222 6755 063610 07183933716 299512 7483 01517 111271 5875 588113311 21473282346-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 858 90856935222 6274 112504 297839015 351512 7483 01517 110265 0854 925113308 11573075346-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace119 145813048951105 77403379480016 50266303 099270-
2.2.3.4. REPO operácie394 572012617 609084 998056 716084 667113679138 8144 81305 13390400-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)635 7451 7782 4921 71309 79208 4758 331410 3511 22359 39342 87989 01425303813132-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 855 9553 420249 05274 5432 5101 407 37236430 55657 1791 091 0653 476116 408809 94266 073272453 48685 5985 003275-
2.4.1. do 1 roka 5)470 44804 9419 907041 562030 08217 901303 635812 423108 151037 6324 182140-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)215 63227710 1247 278046 1541512 9501 51734 14004 25077 8663 216010 6287 11012229-
2.4.3. nad 2 roky4 170 2953 143233 98757 3582 5101 319 65621387 52437 761753 2903 46899 735732 06654 706272405 22674 3064 867246-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 025 3666 92289 57257 17712 323378 7022 622285 12424 743471 30043 80486 442361 51152 84510 06697 23243 1844 4192 331-
2.6. Zahraničné pasíva4 326 1921 99478 460220 75729 295718 8335 439277 94979 6491 069 68486 357584 818192 456354 99520 355528 34380 0402 20710 548-
2.7. Ostatné pasíva 3 448 0011 89541 210189 0313 778407 0521 254262 162138 0131 596 87621 49359 245374 05440 182987283 76325 5263 1543 179-
2.8. Celkom31 860 84658 5721 007 8061 153 928138 2897 397 46220 5613 492 263449 7378 058 925518 7681 599 1663 959 4101 057 39149 5252 313 086553 44553 07329 562-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt