Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 855 28537 239610 197531 95480 3714 667 59316 0922 267 911207 4074 047 641337 517615 5452 420 757437 28315 2111 203 490335 43739 73222 483-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 573 8514 069246 890224 05229 2441 657 4381 448311 39835 2631 790 98862 538238 199448 682294 7765 385175 16443 8355 9303 938-
1.1.2. Verejná správa1 210 7561 07928 81019 745968453 09342577 1437 403205 65512 55882 800257 2664 30611850 0368 6311 14493-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 070 67832 091334 497288 15750 1592 557 06214 2191 879 370164 7412 050 998262 421294 5461 714 809138 2019 707978 290282 97132 65718 452-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 695 07315 655158 623112 07723 476898 9726 596920 43459 008838 497122 507107 161883 87856 9525 273348 237123 14121 1819 583-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 148 50015 416139 183107 62022 1181 423 3667 227884 387103 958996 787133 767140 487590 63231 2323 736404 265142 3149 2338 229-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 642 1143 12524 4958 7493 355184 85267184 35012 636153 78635 43319 78562 2071 72636528 91415 4852 851909-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 683 08410 67078 68982 29511 614968 7575 993662 79576 437762 33579 405107 242350 41918 2492 670352 368114 3934 7476 629-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 823 3021 62135 99916 5767 149269 757563137 24214 88580 66618 92913 460178 00611 25770122 98312 4361 635691-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 130 6391 02036 43559 8224 493228 66139665 9261 721164 2435 12245 076231 50048 819684217 65617 2402 221635-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)96 46002578 637736 06308 6235251 4711 0241 8218 8001 195148 132275234-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny5 093 12814 406130 483221 74821 1161 218 294816557 94322 5081 133 58051 321304 803654 674242 5294 850389 332118 6076 9341 032-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 935 5331 00378 38217 7092 285675 4555077 24812 693513 8051 882140 453229 439129 1411 65124 24728 0302 110137-
1.2.1.1. do 1 roka 457 07401 043381710 956015 4052 856270 524291 10914857 53302 9604 01913011-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 118 5332115 84274211330 31403 19380329 32641 77931 67810 36219753 0741152-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 359 92779271 49716 5862 165634 1855058 6509 034213 9551 87647 565197 61361 2461 64920 31220 9371 865124-
1.2.2. Verejná správa 1 610 08112 99929 748107 96515 856347 567665169 7405 608349 06846 64773 191251 51063 4932 560106 96622 6524 510854-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 547 51440422 35396 0742 975195 272101310 9554 207270 7072 79291 159173 72549 895639258 11967 92531341-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)61 617301155401 4890810157 161408783974484110001-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 250 85546558 81532 9931 993294 37256120 9886 151427 5549 7369 850209 2088 47118044 99723 9381 144368-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 446 3682512 2607 81321642 563017 8791 093217 9211 3604 179122 9692 686313 5471 6022510-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny804 48743946 55525 1801 777251 80956103 1095 058209 6338 3765 67186 2395 78517731 45022 336893368-
1.5. Zahraničné aktíva 4 457 1583 234180 779192 43830 4251 044 1243 184213 055106 8701 013 50376 997608 637106 337358 83229 105447 14941 3114 3624 701-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)222 4157504 5954 0742 31427 2714249 15172032 2064 2031 61383 0593 2193235 5372 755624169-
1.7. Ostatné aktíva3 022 4322 43432 382168 6613 166255 285349269 955134 4731 370 84138 40466 473354 83533 2091 002252 96836 9931 3511 144-
1.8. Celkom31 962 87758 5571 017 3661 151 920139 3857 508 42920 5393 479 012478 2288 082 486518 5871 607 7043 829 8401 084 02550 6822 343 473559 03554 14729 902-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 541 11542 454551 793611 09191 0264 547 23011 4452 223 050139 7933 425 603362 769705 5532 023 960464 38817 597971 469324 43638 90413 303-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 821 5345 219242 959139 28843 0871 513 4742 489470 00223 5711 673 317138 987443 288605 208255 8607 986144 28999 79315 2063 771-
2.2.2. Ústredná štátna správa 262 3881 8453 6884 62713746 34752053 9521 44852 2938 08454 41117 6202 8461997 3974 5542 9401 028-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 457 19335 390305 146467 17647 8022 987 4098 4361 699 096114 7741 699 993215 698207 8541 401 132205 6829 412819 783220 08920 7588 504-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 798 35317 771116 456118 1379 7291 118 4574 589496 93168 993498 52689 92385 457739 261113 1944 304257 80655 0718 3374 273-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 232 94016 231188 542107 65132 8921 147 3083 0081 135 98529 578610 030122 565105 589226 45379 4964 982249 013164 31412 3113 863-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 527 5139 53499 86935 74930 459271 6552 616428 60718 929144 496112 28267 41655 22061 3143 52591 35090 1077 0003 144-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov281 2431 96929 1325 55484440 22622388 5257 01766 1556 2807 6766 0241 1665276 38910 1103 649351-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 424 1854 72859 54166 3481 589835 427169618 8533 632399 3794 00330 497165 20917 016930151 27464 0971 662368-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 982 4791 38833223 1885 181612 66483933816 203512 4683 10416 317273 4678 057125309 134702110368-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 863 11557233223 1314 237506 357839015 247512 4683 10416 316267 1707 511125306 040701103368-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace119 364816057944106 30703389560016 29754603 094170-
2.2.3.4. REPO operácie443 421011518 2000108 980065 842078 969106491161 9514 93503 830200-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)648 1151 7522 4671 66909 76208 2598 145415 0291 26167 61040 96090 90424603813127-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 905 7853 357248 94871 6792 5611 423 57636433 68859 2461 115 5343 475112 732809 34866 060305463 90786 2605 109249-
2.4.1. do 1 roka 5)482 09504 00410 171038 968029 48717 076317 651711 761108 277040 5254 143150-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)216 0633059 9286 794048 6851512 5591 75334 21904 23976 4382 979010 9977 05910829-
2.4.3. nad 2 roky4 207 6273 052235 01654 7142 5611 335 92321391 64240 417763 6643 46896 732732 90054 804305412 38575 0584 986220-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 016 5116 95888 56757 49312 642379 4142 635284 95724 764473 25843 60390 130345 78153 70410 18398 38042 3154 3632 360-
2.6. Zahraničné pasíva4 444 9312 01181 784227 60829 619747 4245 135275 965102 3381 116 14785 366566 243199 476368 65321 320537 17781 3592 44010 653-
2.7. Ostatné pasíva 3 406 4202 02543 807182 3803 537401 0231 288253 093143 9421 536 91522 11365 436410 31540 3161 031272 54024 6273 3193 210-
2.8. Celkom31 962 87758 5571 017 3661 151 920139 3857 508 42920 5393 479 012478 2288 082 486518 5871 607 7043 829 8401 084 02550 6822 343 473559 03554 14729 902-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt