Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 534 30039 208606 308552 10678 4554 783 47514 8762 225 557261 2514 386 908312 055547 1062 510 276460 88516 3741 370 616330 07638 76820 922-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 137 3523 729234 488236 97123 3091 779 2001 020310 68775 3042 050 94947 868217 905496 807315 0806 204290 99241 6135 2273 723-
1.1.2. Verejná správa1 144 1591 07629 65725 1731 005389 15841487 7458 216193 55013 67867 234257 8034 45115050 43513 2551 15991-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 252 79034 404342 163289 96254 1412 615 11713 4421 827 125177 7312 142 409250 509261 9671 755 666141 35410 0211 029 189275 20832 38217 108-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 757 57816 301164 879113 38125 674910 9085 976868 59364 129878 537114 951100 419926 44255 1435 390366 358119 68920 8088 997-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 242 80817 075143 337113 17023 2881 436 1257 043861 512109 6571 061 817127 892113 242618 99933 0413 953422 217140 9629 4777 634-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 626 9923 22323 8819 0223 348184 43659770 89612 912156 97333 18517 02563 6981 91437627 83614 9152 755891-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 777 33212 18283 12287 91112 367979 3965 881654 89781 371816 22177 64480 803367 29619 9692 893376 059114 1755 1456 070-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 838 4841 67036 33416 2377 573272 293565135 71915 37488 62317 06315 414188 00511 15868418 32211 8721 578673-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 159 55599933 75354 8175 107263 86342379 6643 916159 5436 02347 159203 81552 039675233 21912 4662 075476-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)92 855291958 593714 221017 3602942 5121 6421 1476 4131 12937 3952 095210-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 709 79813 189123 378224 90514 9411 117 452716547 61926 508964 79749 317245 574691 208201 2015 771340 969136 2066 0471 183-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 805 01283774 69918 3861 141627 87811868 04012 878458 8071 341100 182267 687106 8241 58321 96640 9941 650206-
1.2.1.1. do 1 roka 406 673153 1336 0613114 000613 8831 997257 775158 6503 04542 990102 2632 757570-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 132 3101507 3776992731 46051 8831 63628 870381841 07415 19217232 2451473-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 266 02867364 18911 6261 083582 41810752 2749 245172 1621 33740 714223 56848 6421 57218 98035 9921 447203-
1.2.2. Verejná správa 1 381 85112 08027 976101 74310 469307 857486177 8898 120221 19745 87743 201247 42457 2193 07287 28225 8894 069933-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 522 93527120 703104 7763 331181 717112301 6905 510284 7932 099102 191176 09737 1581 115231 72169 32332844-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)56 32937655601 3780013551 9219287586489790001-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 228 65150553 05128 9161 982275 39957183 4246 292371 9039 3499 499208 2869 79820746 85422 0611 068505-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 486 9382511 1928 81457842 051063 5621 062208 2511 0956 052125 3452 057315 0041 6222250-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny741 71448041 85920 1021 404233 34857119 8625 230163 6528 2543 44782 9417 74120531 85020 439843505-
1.5. Zahraničné aktíva 4 278 7523 287175 128169 97734 646991 7043 294219 952134 731963 74265 757539 071123 147374 50727 983408 61839 2143 9945 012-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)231 4557534 4664 2042 42727 1924656 28569735 0254 1161 48583 3282 7103025 2142 581624178-
1.7. Ostatné aktíva4 354 4222 61632 873197 5073 5351 210 012431313 091171 0141 587 57640 16067 415396 69137 1521 050250 49141 1601 6491 230-
1.8. Celkom33 393 69859 596995 2691 177 669135 9858 406 61219 4193 545 932600 6298 361 872480 8431 411 0244 013 7961 087 14751 6962 422 762571 29852 14929 030-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 168 36142 628540 863662 80080 6614 566 79111 7872 221 964157 5543 920 886345 297574 1442 167 826475 37419 1951 002 850340 40937 33212 422-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 227 0704 049225 743179 32232 1121 427 0922 230493 75231 4202 014 209162 219361 269774 902251 8758 480146 07199 10413 2213 006-
2.2.2. Ústredná štátna správa 205 2601 0943 1225 35224639 23541445 0752 05848 1313 47115 99919 2701 8831909 7047 1292 886930-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 736 03237 484311 998478 12648 3033 100 4649 1431 683 137124 0761 858 546179 607196 8761 373 654221 61610 525847 075234 17621 2258 486-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 846 01417 573116 838113 69110 1601 174 0954 952498 54172 785526 16274 02481 717707 640123 3014 630263 72047 5298 6565 145-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 373 92818 613190 783109 78933 5151 200 6403 1471 081 47434 391702 150102 838100 590248 82178 4825 250266 089184 84512 5113 010-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 517 30110 033104 57334 94130 653326 8332 676351 84821 388162 88386 72857 69868 45559 8233 62596 32692 2706 5482 141-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov317 4133 03527 3496 7121 03247 748195121 8888 36234 94013 03712 2168 1052 6943269 16616 4164 192443-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 539 2145 54558 86168 1361 830826 059276607 7384 641504 3273 07330 676172 26115 9651 299160 59776 1591 770426-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 038 3101 29829229 7054 628614 6451 04430515 544552 4732 60612 908279 68412 886129309 79357557331-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 922 28554029229 6503 699512 3061 044014 501552 4732 60612 905273 45612 491129305 83257152331-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace116 025758055929102 33903051 0430036 22839503 961450-
2.2.3.4. REPO operácie477 77904 34824 9410111 0840102 8171 35677 7611391 661137 5096 9475167 4731 22700-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)603 3491 2661 7733 68506 29807 7638 935357 92574171 15728 128115 39420005925101-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 944 0493 606240 55071 9692 6741 348 36015429 03669 0151 190 1892 47093 570857 47857 764354481 68990 8104 500125-
2.4.1. do 1 roka 5)498 644606 2385 761036 509025 80616 861341 97836 29008 017048 5982 3621610-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)215 1521899 4653 651043 1641018 0192 06529 82903 82789 9522 79208 6283 42713429-
2.4.3. nad 2 roky4 230 2533 357224 84762 5572 6741 268 6875385 21150 089818 3822 46783 453767 52646 955354424 46385 0214 20596-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 202 4377 47085 25257 91613 498393 2052 312350 31625 533489 68848 558128 131385 52651 80010 131106 71042 0454 3462 639-
2.6. Zahraničné pasíva3 972 5162 26383 921176 29132 193742 3274 200256 452157 090822 03067 764465 486162 207343 12920 823561 25873 0062 07710 292-
2.7. Ostatné pasíva 4 502 9852 36442 910205 0086 9591 349 6311 105280 401182 5021 581 15416 01378 536412 63143 686992270 25524 9693 8693 451-
2.8. Celkom33 393 69859 596995 2691 177 669135 9858 406 61219 4193 545 932600 6298 361 872480 8431 411 0244 013 7961 087 14751 6962 422 762571 29852 14929 030-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt