Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 111 76444 483537 583534 16066 5454 493 13417 9291 700 949277 6234 364 490229 343322 7252 413 117416 94715 0151 356 127256 76127 95618 707-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 305 2842 264168 024173 96213 5741 571 2072 565252 33253 9231 936 1089 925137 098471 462280 2294 143188 52327 7465 2135 614-
1.1.2. Verejná správa1 125 27895229 28035 980900366 23046197 00512 861214 2089 2951 460274 0013 67619966 7519 0421 77680-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 681 20241 266340 279324 21852 0712 555 69714 9031 351 612210 8392 214 174210 123184 1671 667 654133 04210 6731 100 853219 97320 96713 013-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 316 23816 234160 670112 35824 309901 1946 641546 87873 289903 05093 02565 149809 92751 7234 713434 51687 20611 1166 776-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 236 97124 043149 602147 84321 5171 499 3407 121728 223119 9071 106 581109 69094 404599 71439 6034 739440 335122 4308 8595 557-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 567 8164 44520 5738 4402 840173 77661357 18813 655148 87425 64111 56161 3572 45839321 30411 5232 076448-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 894 88118 21094 369124 56311 4661 058 0976 155567 38090 456871 04468 96477 553359 19225 5063 740401 053101 0555 4734 642-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 774 2741 38934 66014 8407 211267 467353103 65515 79686 66315 0855 290179 16511 63960617 9789 8521 309467-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)983 79796529 88155 4356 224147 1521 13958 30617 631135 1837 25924 322253 71239 9241 206192 72910 316992676-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)144 190241258 582228 011018 2071669 3601472934 2991 7901533 2732100-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 477 94212 941106 387178 9964 937986 608408554 72033 837889 83452 487240 496841 983176 2324 778302 30178 9588 5501 949-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 357 46583938 2919 782235483 86614539 05510 807335 54916291 378249 17572 9061 30420 4442 174563604-
1.2.1.1. do 1 roka 271 814046347807 44906 755413159 669760 2242234 29001 98226350-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 58 531171 321194711 25512 25795727 25508728 5254 587611 18819115-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 027 12082236 5079 110228465 16214430 0439 437148 62515530 282240 62834 0291 24317 2742 128517599-
1.2.2. Verejná správa 1 882 48611 57153 27683 7094 581367 766174294 65817 538285 56714 03373 481463 92562 0022 63098 93538 5207 6371 207-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 237 99253114 82085 505121134 97689221 0075 492268 71838 29275 637128 88341 324844182 92238 264350138-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)51 26800460830927739 0699999315 34115 3891301-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 197 99349044 78821 553795323 734146126 41511 015382 0057 2699 158181 46610 66534449 44226 5801 018716-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 410 794357 2857 81443642 195020 489587207 3455857 27796 7311 1976516 3562 2457769-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny784 85445537 49813 653359281 316146105 89510 428174 6606 6841 88184 7359 46828033 08622 336941647-
1.5. Zahraničné aktíva 4 643 7314 532149 834211 72516 0491 143 8823 005186 024137 4221 198 64150 193456 411129 130384 27331 726497 76227 6753 5139 193-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)201 0977135 8624 6931 42826 8815147 61374135 8063 8962 53860 8632 6804204 1521 891462292-
1.7. Ostatné aktíva4 169 9922 61243 327196 0963 0191 029 676399301 478139 9031 567 89748 40656 226395 24226 7611 510315 17839 5331 148825-
1.8. Celkom31 853 78865 771887 7811 147 27292 7718 003 99821 9382 917 212600 8228 477 741391 6051 088 5504 021 8291 022 89853 7942 530 350431 41042 64731 684-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 032 24647 784511 378645 77847 1624 595 79615 0321 980 309197 4344 022 136263 633341 0322 392 374484 39124 2771 121 856280 74629 64013 796-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 472 2072 227168 921105 89312 6001 343 3981 962466 30838 6961 915 202123 496137 006717 009210 2576 893151 90361 9834 9122 106-
2.2.2. Ústredná štátna správa 210 4466097 3724 20415712 7891 01545 5503 33132 1414 4556 62871 4032 0381846 7198 1552 361653-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 11 349 59344 947335 085535 68134 4053 239 60912 0551 468 451155 4072 074 793135 682197 3981 603 962272 09617 200963 234210 60822 36611 037-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie5 149 62825 238165 512159 43910 4861 633 1938 940631 955104 607679 12461 457109 009857 822200 66210 220403 26057 99811 4348 498-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 639 22217 277164 91683 28021 990998 0552 285770 70820 510718 42771 92877 629277 63858 0495 953181 792151 84310 5161 828-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 096 33510 09986 32920 63620 001263 7341 807208 57612 535128 11260 20238 38784 93039 8453 78236 36472 0884 4901 077-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov377 7142 09825 8882 54485341 542212172 2753 14939 40010 4439 59744 1113 0653714 99811 7194 190310-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 165 1735 08052 69960 1001 136692 779266389 8574 826550 9151 28329 645148 59715 1391 800140 43068 0361 837441-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 229 7342 4324 230290 3291 929603 39983023814 696621 5012 1109 911303 4036 277216366 234667416711-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 142 3691 6654 230289 8951 511531 713830614 030621 5012 1109 911297 2544 834121360 764667415706-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace87 365766043441871 68602326660006 1491 443955 470005-
2.2.3.4. REPO operácie331 00904272 63304 962065 55015 59455 741187849165 0997 10881111 94810000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)512 274641331 86103 38606 3404 239322 89155168 3976 07986 1901569 5132 4204311-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 991 9963 994168 58562 8206501 087 3178238 11292 9261 075 5882 09152 546668 27642 452372467 65527 2581 047259-
2.4.1. do 1 roka 5)323 303162 83913 8596326 081017 07111 005218 512226 2191 3067 444018 8159240-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)100 106524 3242 423016 831014 13699526 868091219 3981 399012 67425558-
2.4.3. nad 2 roky3 568 5873 925161 42246 5385871 044 4058206 90580 926830 2082 06945 415647 57233 609372436 16627 2231 018201-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 412 5049 14179 99363 85821 130473 6512 962326 09229 766532 05869 973106 977426 40261 2274 999135 20658 1664 6423 131-
2.6. Zahraničné pasíva3 759 1532 76860 783175 53122 445739 5343 501115 693130 106992 11033 475455 036141 550314 37022 566491 26241 5631 80312 848-
2.7. Ostatné pasíva 4 145 6162 02066 909197 4241 3841 104 314435250 666146 3511 532 95821 88264 562387 14834 2681 425304 85821 2565 4731 639-
2.8. Celkom31 853 78865 771887 7811 147 27292 7718 003 99821 9382 917 212600 8228 477 741391 6051 088 5504 021 8291 022 89853 7942 530 350431 41042 64731 684-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt