Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 19 484 48662 650572 393643 42043 7935 225 45026 0321 635 105409 5855 656 971173 573371 9322 432 093500 50119 9011 395 123244 03328 91417 205-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 975 4642 638165 954189 07615 3831 921 9256 127336 302164 6722 667 09310 574191 056627 694327 4816 640291 59435 7875 7064 429-
1.1.2. Verejná správa989 07598024 07735 97078286 72956674 52815 532212 2376691 642265 9112 36815557 0488 4121 71387-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 519 94759 032382 362418 37428 3323 016 79619 3391 224 275229 3812 777 641162 330179 2341 538 488170 65213 1071 046 481199 83421 49512 689-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 471 50319 910185 890148 47713 5841 090 3517 624464 54190 6381 111 48170 21062 931669 11275 6324 841359 91571 7299 6426 137-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 830 65537 898169 088194 88813 1061 718 1069 016708 556132 4441 323 82985 39390 463631 33948 9206 200516 704119 00110 6665 032-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 705 0416 63418 63211 1101 760199 72685991 48716 169177 02418 12213 776107 6403 68839215 94317 9812 848525-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 424 42429 499114 915168 4768 5881 262 7707 853519 37198 9321 065 98255 14374 532382 74934 0915 212483 75793 8786 4204 175-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 701 1901 76535 54115 3022 758255 61030497 69817 34380 82312 1282 155140 95011 14159617 0047 1411 399332-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 085 9601 21227 33968 9971 638198 1672 70038 2975 299262 4946 67725 335233 94744 1582 065154 5959 0921 1871 521-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)131 83813476 013710 172012 8801 00279 837475064 0891 945115 2671200-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 705 1109 28574 433144 5007 532774 737463425 69822 611857 68732 159213 234654 496170 5803 883213 32390 7467 1621 319-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 998 76695724 44210 511695368 1497112 4908 472282 831629112 62673 16084 41149816 0801 540974189-
1.2.1.1. do 1 roka 288 567095397302 66301 460216137 633086 5055057 7051135801030-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 35 021017233993 097438019026 12201 1894872 52223478009-
1.2.1.3. nad 2 roky 675 17895723 3179 199686362 3896710 6508 066119 07662924 93272 62324 18446315 2441 540964150-
1.2.2. Verejná správa 1 510 1237 93439 14052 4646 477256 177387243 8559 854197 73322 46256 075442 27146 7623 06062 77554 9935 657912-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 196 22039510 85181 525360150 4115169 3534 285377 1239 06844 533139 06539 407326134 46834 213531218-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)30 14700007101027 369118971091 56012117000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 164 52646041 70123 538494304 3511 590107 42911 891424 6795 5898 687153 7177 35472351 67818 980824489-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 374 1402610 1217 1751842 3651 30319 7232 277194 1134176 12868 5051 17822718 6661 88600-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny778 73543431 52616 322476261 73528787 6199 614219 5785 1722 55985 2126 17649633 01217 094594489-
1.5. Zahraničné aktíva 5 013 3437 926121 660166 85810 1021 103 997976220 795164 9451 577 06023 952492 899151 232429 90015 253504 50314 5223 5542 214-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)224 9338957 0605 1272 47228 34515243 7411 56539 0945 3985 24974 4093 4086273 7042 640481339-
1.7. Ostatné aktíva3 044 5023 50646 13258 4162 522884 940287264 92472 862982 19459 18753 677302 91920 5882 537260 43727 122889590-
1.8. Celkom32 667 04384 722863 3811 041 85466 9188 321 89129 5032 697 696683 4559 565 053299 8661 146 5733 768 9721 133 89242 9372 428 885398 04341 82422 157-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny18 953 09362 855551 887707 51743 2695 033 40118 9741 886 380238 9725 088 323184 859333 1732 710 011482 17423 3251 222 531292 84832 78615 724-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 890 0373 596148 388119 5381 6371 292 090706410 77668 2372 413 31418 251109 515869 464166 4482 067203 42656 5193 4641 349-
2.2.2. Ústredná štátna správa 142 9191 3526 3871 20136416 9701 12815 5483 59127 8399 7875 88035 5265 2494106 0473 441669560-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 12 920 13757 906397 112586 77841 2683 724 34117 1401 460 056167 1442 647 170156 821217 7781 805 021310 47720 8481 013 058232 88728 65213 815-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie7 222 88039 364257 764219 47619 3562 201 34813 7211 060 516141 2891 067 74992 112166 6861 163 022256 81015 212351 931107 31820 67611 238-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 043 07414 635135 13642 23019 147924 6762 256378 16413 138787 49462 78136 293210 31241 8865 163232 505123 8867 2981 618-
2.2.3.2.1. do 1 roka 857 3768 00076 79512 22216 323229 2721 493121 3396 672135 87345 48224 22537 13226 1822 98429 78576 4523 205798-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov233 4121 82415 2559731 51561 31741761 32975739 6344 2074 54420 0672 4325243 38111 3762 554462-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 952 2864 81143 08629 0351 309634 087346195 4965 709611 98713 0927 524153 11313 2721 655199 33936 0571 539358-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 388 2043 9074 184325 0692 735585 4231 1639259 251698 3041 75810 690304 87710 750264425 4681 683678959-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 330 6312 9443 876323 4002 314546 4801 1636059 171698 3041 75810 650300 1987 01770419 2521 683678952-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace57 5739633081 66942138 94303208000404 6793 7331946 216007-
2.2.3.4. REPO operácie265 97902833012 894020 4513 46693 6231704 109126 8101 0312103 154000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)540 319006 61702 03105 502268321 03742291 2251 805103 496697 481306600-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 600 0676 496128 19171 9803911 071 109688229 134153 0331 085 4025 63146 495298 49955 117351433 40613 597391135-
2.4.1. do 1 roka 5)308 67642 11219 300522 371118 96228 279178 47804 3373 60316 377014 843500-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)56 93796441 812010 704155 4021 65724 70002 4081 7843 691404 071000-
2.4.3. nad 2 roky3 234 4546 483125 43550 8683861 038 034672204 770123 097882 2245 63139 750293 11235 049311414 49213 592391135-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 538 90710 42880 10273 12811 802602 6964 547266 65651 923638 31161 59490 417371 54261 2264 129144 81554 2974 9053 309-
2.6. Zahraničné pasíva4 167 2442 55644 926125 8049 962780 1284 545104 486153 1031 484 54424 900523 00688 544400 37613 140378 82523 1821 3332 378-
2.7. Ostatné pasíva 2 867 4122 38758 27556 8081 494832 526749205 53886 156947 43622 46062 257298 57131 5031 922241 82713 8142 350611-
2.8. Celkom32 667 04384 722863 3811 041 85466 9188 321 89129 5032 697 696683 4559 565 053299 8661 146 5733 768 9721 133 89242 9372 428 885398 04341 82422 157-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt