en en

Household Finance and Consumption Network - HFCN

Zisťovanie o finančnej situácii a spotrebe domácností (Household finance and Consumption Survey, HFCS) v krajinách eurozóny sa vykonáva na základe rozhodnutia Riadiacej rady ECB z roku 2008. Zisťovanie je primárne zamerané na získanie štrukturálnych mikroekonomických údajov o bohatstve domácností a jeho komponentoch – finančných aktívach, reálnych aktívach a finančných záväzkoch domácností. Zbiera aj súvisiace ekonomické a demografické údaje (napríklad príjmy domácností, medzigeneračné transfery, vybrané kategórie spotreby a úverové obmedzenia, vek, vzdelanie a pracovný status opytovaných osôb), ktoré vypovedajú o ďalších aspektoch finančných rozhodnutí domácností.

Zisťovanie sa realizuje od roku 2010 v približne trojročných intervaloch harmonizovanou metodológiou v krajinách eurozóny, ako aj v niektorých ďalších krajinách Európskej Únie (napr. v tretej vlne Poľsko, Maďarsko a Chorvátsko).

Údaje za Slovensko

Na Slovensku sa zisťovanie uskutočnilo v rokoch 2010, 2014 a 2017. Údaje za Slovensko sú reprezentatívne na úrovni krajiny. NBS poskytuje výskumným a vedeckým pracovníkom prístup ku svojej anonymizovanej databáze na účely štatistického spracovania a nekomerčného empirického výskumu.

Momentálne prebieha spracovávanie údajov v rámci štvrtej vlny HFCS (2021). Údaje budú prístupné na vedecké a analytické účely koncom roku 2022 alebo začiatkom roku 2023. 

Žiadosť o poskytnutie údajov z prieskumu HFCS.

HFCN v ECB

Za účelom metodologickej prípravy prieskumu, spracovania dát a analýzy získaných výsledkov bola vytvorená skupina odborníkov, ktorú tvoria výskumníci, štatistici a špecialisti na tvorbu prieskumov z ECB, národných centrálnych bánk, národných štatistických úradov ako aj externí konzultanti. Aktivity HFCN sú podrobne prezentované na stránke ECB.

Výskum relevantný pre Slovensko v tejto oblasti