sk sk

Document detail

Download document
Name Decree of Národná banka Slovenska of 27 May 2014 No 11/2014 amending Decree No 18/2008 of Národná banka Slovenska on the liquidity of banks and branches of foreign banks and the liquidity risk management process of banks and branches of foreign banks and on the amendment of Decree No 11/2007 of Národná banka Slovenska on the submission of statements, reports and other disclosures by banks, branches of foreign banks, investment firms, and branches of foreign investment firms for supervision and statistical purposes, as amended
Author Národná banka Slovenska
Source website of Národná banka Slovenska
Publication date 6. 6. 2014
Version in force as of This Decree shall enter into force on 1 December 2014.
Additional information:

Oznámenie o vydaní opatrenia: Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka 56/2014 vydaná dňa 7.6.2014, oznámenie č. 154/2014 Z.z.,

ÚPLNÉ ZNENIE opatrenia Národnej banky Slovenska z 28. októbra 2008 č. 18/2008&nbspo likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely (oznámenie č. 423/2008 Z. z.), ako vyplýva zo zmien a doplnení podľa opatrenia č. 5/2009 (oznámenie č. 519/2009 Z. z.), opatrenia č. 14/2010 (oznámenie č. 368/2010 Z. z.) a opatrenia č. 11/2014 (oznámenie č. 154/2014 Z. z.)