sk sk

Document detail

Download document
Name Decree of Národná banka Slovenska of 28 October 2008 No 18/2008 on Liquidity of Banks and Branch Offices of Foreign Banks and on Process of Liquidity Risk Management of Banks and Branch Offices of Foreign Banks and on amendment of Decree of Národná banka Slovenska No 11/2007 on Submission of Statements, Reports and Other Disclosures by Banks, Branches of Foreign Banks, Securities Dealers and Branches of Foreign Securities Dealers for Supervision and Statistical Purposes
Author Národná banka Slovenska
Source Official Journal of Národná banka Slovenska
Publication date 28. 10. 2008
Version in force as of This Decree becomes effective on 15 November 2008.
Additional information:

Available in Slovak language only.

Oznámenie o vydaní opatrenia: Zbierka zákonov Slovenskej republiky, čiastka 156/2008 vydaná dňa 1.11.2008, oznámenie č. 423/2008 Z.z.,

ÚPLNÉ ZNENIE opatrenia Národnej banky Slovenska z 28. októbra 2008 č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely (oznámenie č. 423/2008 Z. z.), ako vyplýva zo zmien a doplnení podľa opatrenia č. 5/2009 (oznámenie č. 519/2009 Z. z.), opatrenia č. 14/2010 (oznámenie č. 368/2010 Z. z.) a opatrenia č. 11/2014 (oznámenie č. 154/2014 Z. z.)