sk sk

Document detail

Download document
Name Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska č. 1/2014 z 30. septembra 2014 k uplatňovaniu Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, vo vzťahu k vykazovacím povinnostiam obchodníkov s cennými papiermi
Author Národná banka Slovenska
Source Official Journal of Národná banka Slovenska
Publication date 9. 10. 2014
Version in force as of uplatňuje sa odo dňa zverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska
Additional information:

Available only in Slovak Language