sk sk

Document detail

Download document
Name Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. decembra 2012 č. 10/2012 k výkladu ustanovení zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obmedzujúcich výšku výdavkov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, vrátane výdavkov osôb konajúcich v jej prospech, na uzatváranie zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení, propagáciu a reklamu dôchodkových fondov, propagačnú činnosť a reklamu
Author Národná banka Slovenska
Source Official Journal of Národná banka Slovenska
Publication date 31. 12. 2012
Version in force as of uplatňuje sa odo dňa zverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska
Additional information:

Available only in Slovak Language