sk sk

Document detail

Download document
Name Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 13. októbra 2008 č. 5/2008 o zásadách postupu pri delegovaní investičných služieb na poskytovateľa so sídlom v nečlenskom štáte (§ 71g ods. 6 zákona o cenných papieroch)
Author Národná banka Slovenska
Source Official Journal of Národná banka Slovenska
Publication date 21. 10. 2008
Version in force as of uplatňuje sa odo dňa zverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska
Additional information:

Available only in Slovak Language