sk sk

For more information on generally binding legal regulations in the field of insurance

Národná banka Slovenska v rámci dohľadu nad poisťovníctvom poskytuje poisťovniam, zaisťovniam a ostatným účastníkom finančného trhu odbornú regulatórnu podporu pri riešení nejasností súvisiacich s plnením povinností, ktoré vyplývajú z predpisov upravujúcich poisťovníctvo a napomáha tak predchádzať ich porušovaniu.

Národná banka Slovenska odpovedá na otázky, ktoré sa bezprostredne vzťahujú k pôsobnosti NBS v oblasti poisťovníctva, sú zaslané elektronicky prostredníctvom emailu: poistenie@nbs.sk a obsahujú dostatok relevantných informácií. V žiadosti je potrebné vecne popísať problém a okolnosti jeho vzniku, prípadné nejasnosti a označiť pravidlo (ustanovenie zákona, opatrenia a pod.), k výkladu ktorého otázky smerujú.

Z otázok musí byť zrejmé, že nejde len o riešenie abstraktných otázok. Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu nad finančným trhom nemôže nahradzovať činnosť právnych poradcov. Cieľom odborných vyjadrení Národnej banky Slovenska je poskytnúť výklad k aplikácii relevantných právnych predpisov v tých oblastiach, kde je ich výklad nejasný.

Otázky je možné predložiť len elektronicky prostredníctvom emailu: poistenie@nbs.sk.