en en

Nové nariadenie SFDR: Informácie o udržateľnosti finančných služieb budú dostupnejšie

10. marca 2021 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2019/2088 z 27.11.2019) o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb („nariadenie SFDR“)[1]. To bolo prijaté v súvislosti s novým globálnym rámcom udržateľného rozvoja: Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj.

Týmto nariadením sa stanovujú harmonizované pravidlá pre účastníkov finančného trhu pre zvýšenie transparentnosti v súvislosti so začlenením ESG[2] rizík, ktoré ohrozujú udržateľnosť, do ich postupov. A aby zároveň poskytovali informácie o udržateľnosti vo svete finančných produktov.

V súlade s nariadením SFDR sa okrem iného vyžaduje, aby účastníci finančného trhu v predzmluvných informáciách a na svojich webových sídlach zverejňovali informácie o vplyve investičných rozhodnutí na udržateľnosť. V prípade finančných produktov s environmentálnymi alebo sociálnymi vlastnosťami nariadenie SFDR stanovuje pravidlá, ktoré majú účastníci finančného trhu pri týchto produktoch dodržiavať. Prístup k informáciám o udržateľnosti pomôže klientom sprehľadniť politiku finančných inštitúcii a umožní porovnávanie ponuky produktov na trhu z hľadiska ESG kritérií.

(príklady: spoločnosť „A“ informuje o tom, že v rámci investičného portfólia investuje do zelených technológií a podporuje environmentálne prospešné projekty. Spoločnosť „B“ informuje o tom, že používa menej papiera a redukuje počet služobných ciest a viac stretnutí organizuje online).

Národná banka Slovenska informuje odbornú a laickú verejnosť, že vykonáva dohľad nad dodržiavaním požiadaviek stanovených nariadením SFDR a bude postupovať v súlade so stanoviskom[3] , ktoré vydal Spoločný výbor troch európskych orgánov dohľadu (EBA, ESMA, EIOPA). Ktoré bude zároveň v súlade s návrhmi vykonávacích predpisov k nariadeniu SFDR – Regulačných technických štandardov (RTS)[4], ktoré obsahujú vzory predzmluvných informácií a pravidelných správ o investičných produktoch.

Európske orgány dohľadu sprístupnili na svojich webových sídlach dokument na verejnú konzultáciu, ktorý sa týka návrhu regulačných technických predpisov súvisiacich so zverejňovaním informácií o finančných produktoch a ich environmentálnych investičných cieľoch. Ekonomické aktivity, ktoré prispievajú k environmentálnym investičným cieľom, sú definované v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088. Pripomienky je možné zaslať do 12. mája 2021: Joint consultation on taxonomy-related sustainability disclosures | Eiopa (europa.eu)

Užitočné odkazy:

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_en

https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/climate/html/index.en.html

https://www.esma.europa.eu/policy-activities/sustainable-finance

https://www.eba.europa.eu/financial-innovation-and-fintech/sustainable-finance

https://www.eiopa.europa.eu/browse/sustainable-finance_en

https://www.esma.europa.eu/policy-activities/sustainable-finance/investment-services-and-asset-management[1] Odkaz na znenie nariadenia SFDR v slovenskom jazyku:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=EN

[2] z angl. Enviromental, Social and Governance – Environmentálne, sociálne a riadiace kritériá sú nefinančnými ukazovateľmi výkonnosti, ktoré zahŕňajú otázky trvalo udržateľného, etického a podnikového riadenia, medzi ktoré patrí napr. riadenie uhlíkovej stopy.

[3] Dostupné na:

https://www.eiopa.europa.eu/content/esas-issue-recommendations-application-of-regulation-sustainability-related-disclosures

[4] Dostupné na:

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2021_03_joint_esas_final_report_on_rts_under_sfdr.pdf

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.