en en

Informácie v zmysle zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o prístupe k informáciám“) upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám. Podľa § 3 ods. 1 sú to informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícii.

Informácie zverejňované povinne podľa § 5 ods. 1 zákona o prístupe k informáciám:

a) spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry
NBS je zriadená zákonom NR SR č. 566/1992 o Národnej banke Slovenska Zb. v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje jej postavenie, funkcie a úlohy a to v nadväznosti na čl. 56 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov a Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení vrátane Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).

Najvyšším riadiacim orgánom Národnej banky Slovenska je Banková rada NBS. Banková rada NBS určuje zásady postupu NBS a jej organizačných zložiek pri uskutočňovaní spoločnej európskej menovej politiky podľa pravidiel platných pre spoločnú európsku menovú politiku.

Národnú banku Slovenska tvoria ústredie so sídlom v Bratislave, expozitúry a účelové organizačné zložky. Ústredie sa člení na odbory a oddelenia (organizačná štruktúra NBS).

b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie
Príslušné miesto na podávanie alebo zasielanie žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám:
Národná banka Slovenska
ul. Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava
Podateľňa:
pondelok – štvrtok: 8.00 h – 16.00 h
piatok: 8.00 h – 14.45 h

Žiadosti o informácie možno posielať aj prostredníctvom elektronického formuláraelektronickej pošty na adresu infozakon@nbs.sk, telefonicky na čísle 02/5787 2048.

Žiadosť podaná písomnou poštou, elektronickou poštou, telefonicky alebo faxom, musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 14 zákona o prístupe k informáciám.

Za rovnakých podmienok možno podať aj návrhy, podnety, sťažnosti alebo iné písomné podania adresované NBS.

c) miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené
Proti prvostupňovému rozhodnutiu o nesprístupnení informácií možno do NBS podať písomne náležite odôvodnené odvolanie prostredníctvom poštového podniku alebo osobným doručením do podateľne ústredia NBS.

d) postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať
Lehota na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona o prístupe k informáciám je osem pracovných dní od jej prijatia NBS alebo odo dňa odstránenia nedostatkov v žiadosti. Túto lehotu možno zo závažných dôvodov predĺžiť najviac o ďalších osem pracovných dní. Postup NBS pri vybavovaní týchto žiadostí, vydaní rozhodnutia, opravných prostriedkoch a úhrade nákladov stanovujú § 18, § 19 a § 21 zákona o prístupe k informáciám a súvisiace ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. O odvolaní proti vyjadreniu rozhodnutia podľa zákona o prístupe k informáciám rozhoduje guvernér NBS.

Rozhodnutie o žiadostiach o sprístupnenie informácií podľa zákona o prístupe k informáciám sa žiadateľovi doručuje podľa možností spôsobom, ktorý uviedol v žiadosti.

e) prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe
Okrem konania podľa zákona č. 211/2000 Z. z. Národná banka Slovenska vedie konania a vydáva rozhodnutia podľa zákona o Národnej banke Slovenska (zákona NR SR č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov), ďalej podľa zákona o dohľade nad finančným trhom (zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) a iných zákonov v oblasti finančného trhu, napríklad zákona o bankách (zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov), zákona o stavebnom sporení (zákona č. 310/1992 Zb. v znení neskorších predpisov), zákona o cenných papieroch a investičných službách (zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov), zákona o kolektívnom investovaní (zákona č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov), zákona o burze cenných papierov (zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov), zákona o poisťovníctve (zákona č. 39/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov), zákona o finančnom sprostredkovaní a poradenstve (zákona č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov), zákona o starobnom dôchodkovom sporení (zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov), zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení (zákona č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov), zákona o ochrane vkladov (zákona NR SR č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov), ako aj podľa zákona o zavedení meny euro v Slovenskej republike (zákona č. 659/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov), zákona o platobných službách (zákona č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov) a Devízového zákona (zákona NR SR č. 202/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov). Tieto zákony tiež ustanovujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k NBS. Do týchto zákonov možno nahliadnuť na internetovej stránke NBS alebo v centrálnej knižnici NBS. Záujemcovia sa tu môžu oboznámiť aj s prehľadom všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré NBS vydala na vykonanie ustanovení uvedených zákonov a ktoré upravujú niektoré podrobnosti o konaní NBS a podrobnosti o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k NBS. Môžu sa tu oboznámiť aj s prehľadom vnútorných právnych noriem NBS (pracovných predpisov a inštrukcií NBS).

NBS je povinným subjektom podľa zákona o prístupe k informáciám. Na základe § 11 ods. 1 písm. f) a g) zákona o prístupe k informáciám NBS ako povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak sa týka výkonu dohľadu nad finančným trhom, devízového dohľadu, dohľadu nad platobným stykom a platobnými systémami alebo kontroly nad spracovateľmi bankoviek a mincí (okrem informácie o právoplatnom rozhodnutí vydanom podľa osobitných predpisov, ak to tieto predpisy nezakazujú) prípadne, ak by sprístupnenie informácie bolo v rozpore so Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení vrátane Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).

f) sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií
NBS poskytuje informácie podľa zákona o prístupe k informáciám v súlade s týmto zákonom, vyhláškou Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií a sadzobníkom NBS podľa rozhodnutia NBS z 20. 6. 2006 o sadzobníku úhrad nákladov pre NBS v súvislosti s poskytovaním informácií podľa zákona o prístupe k informáciám. Informácie sú poskytované bezplatne, ak pri ich poskytovaní celkové náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie neprekročia 3,32 eur (100 Sk).

Informácie zverejňované povinne podľa § 5a a § 5b zákona o prístupe k informáciám:

Národná banka Slovenska zverejňuje zmluvy, objednávky a faktúry na základe zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.